Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489


Drawsko, dnia 18 lutego 2019 roku
N.6845.19-22.2018.MD
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
 
WÓJT GMINY DRAWSKO
            działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) i Regulaminem przetargów na dzierżawę nieruchomości do lat 3, stanowiących własność Gminy Drawsko (zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Drawsko z dnia 1 lutego 2019 roku).
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Gminy Drawsko:
Przedmiot przetargu na dzierżawę:
1.       Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 489 – o powierzchni 0,0498ha, położonej w obrębie Piłka, obszar oznaczony na załączniku nr 1 do ogłoszenia nr 2, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026512/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład przedmiotu dzierżawy wchodzą następujące użytki: RV-0,0332ha; RVI-0,0166ha. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze/uprawa warzyw. Okres zawarcia umowy dzierżawy: od daty przetargu do 31-12-2021 roku. Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego, z zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny nie może być niższy niż 44,00 zł (§1 pkt. 1 zarządzenia nr 118/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 27 grudnia 2018 roku) Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia. Czynsz wywoławczy wynosi 44,00zł/rocznie. Wadium wynosi – 10,00zł. Postąpienie minimalne wynosi 2,00zł.
2.       Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 489 – o powierzchni 0,1113ha, położonej w obrębie Piłka, obszar oznaczony na załączniku nr 1 do ogłoszenia nr 3, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026512/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład przedmiotu dzierżawy wchodzą następujące użytki: RV-0,0835ha; RVI-0,0278ha. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze/uprawa warzyw. Okres zawarcia umowy dzierżawy: od daty przetargu do 31-12-2021 roku. Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego, z zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny nie może być niższy niż 44,00 zł (§1 pkt. 1 zarządzenia nr 118/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 27 grudnia 2018 roku) Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia. Czynsz wywoławczy wynosi 44,00zł/rocznie. Wadium wynosi – 10,00zł. Postąpienie minimalne wynosi 2,00zł.
3.       Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 489 – o powierzchni 0,0247ha, położonej w obrębie Piłka, obszar oznaczony na załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 5, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026512/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład przedmiotu dzierżawy wchodzą następujące użytki: RV-0,0123ha; RVI-0,0124ha. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze/uprawa warzyw. Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od daty przetargu do 31-12-2021 roku. Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego, z zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny nie może być niższy niż 44,00 zł (§1 pkt. 1 zarządzenia nr 118/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 27 grudnia 2018 roku) Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia. Czynsz wywoławczy wynosi 44,00zł/rocznie. Wadium wynosi – 10,00zł. Postąpienie minimalne wynosi 2,00zł.
4.       Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 489 – o powierzchni 0,4258ha, położonej w obrębie Piłka, obszar oznaczony na załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 6, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026512/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład przedmiotu dzierżawy wchodzą następujące użytki: RV-0,1064ha; RVI-0,3194ha. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze/uprawa warzyw. Okres zawarcia umowy dzierżawy: od daty przetargu do 31-12-2021 roku. Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego, z zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny nie może być niższy niż 44,00 zł (§1 pkt. 1 zarządzenia nr 118/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 27 grudnia 2018 roku) Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia. Czynsz wywoławczy wynosi 44,00zł/rocznie. Wadium wynosi – 10,00zł. Postąpienie minimalne wynosi 2,00zł.
 Przetarg odbędzie się dnia 12-03-2019r., o godz. 10.00 w Sali narad Urzędu Gminy w Drawsku (parter, pokój nr 7).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 41896000030000212120000040 – w terminie do dnia 08-03-2019r. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wadium jest wniesione. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu przysługuje zwrot wadium w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Oferent zainteresowany dzierżawą, powinien przed przystąpieniem do przetargu, zapoznać się z regulaminem przetargów, a także z projektem umowy dzierżawy.
Nieruchomości oferowane do wydzierżawienia położone są w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze/uprawa warzyw.
Zawarcie umowy dzierżawy  nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu. O terminie zawarcia umowy dzierżawy, osoba która została ustalona na dzierżawcę nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w ww. zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
Informacje dotyczące przedmiotowego przetargu (w tym regulamin przetargów i projekt umowy dzierżawy) można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, pok. nr 11, I piętro lub telefonicznie pod nr 067/2569063, wewn. 152; mail:nieruchomosci@gminadrawsko.pl, osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
 
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 542
Data wytworzenia: 21-02-2019, 13:34:30 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 21-02-2019, 13:41:13 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 21-02-2019, 13:42:06 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego