Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku


Drawsko, dnia 19 lipca 2016 roku

N.6840.2.2016.MD

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI Z  ZASOBU  GMINY  DRAWSKO

 

 

WÓJT  GMINY  DRAWSKO

 

            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku z  Uchwałą XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

 

  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/3, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza wynosi – 15 265,00 złotych,

Wadium wynosi – 1500,00 złotych,

Postąpienie wynosi nie mniej niż – 160,00 złotych;

 

  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/4, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

     Cena wywoławcza wynosi – 16 551,00 złotych,

Wadium wynosi – 1500,00 złotych,

      Postąpienie wynosi nie mniej niż – 170,00 złotych;

 

  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/5, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

     Cena wywoławcza wynosi – 16 589,00 złotych,

Wadium wynosi – 1500,00 złotych,

      Postąpienie wynosi nie mniej niż – 170,00 złotych;

 

  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/7, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

     Cena wywoławcza wynosi – 16 352,00 złotych,

Wadium wynosi – 1500,00 złotych,

      Postąpienie wynosi nie mniej niż – 170,00 złotych;

 

  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/8, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

     Cena wywoławcza wynosi – 16 352,00 złotych,

Wadium wynosi – 1500,00 złotych,

      Postąpienie wynosi nie mniej niż – 170,00 złotych.

 

Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2016 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy  Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu)  na konto  Gminy Drawsko w BS Wieleń Nr 41896000030000212120000040 do dnia 23 sierpnia 2016 roku. Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania,  zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Podane ceny są cenami netto i doliczony zostanie do nich podatek VAT w stawce 23%. Do cen nieruchomości doliczone zostaną również koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1013,10 zł. Koszty te osoby ustalone na nabywców zobowiązani są zapłacić na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010  nie później niż do dnia zawarcia  umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010  nie później niż do dnia zawarcia  umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 8 lipca 2016 roku.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w UG Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063, wewn. 152, 693223797 (osoba prowadząca sprawę – Mirosława Drózd).

 

 

 

 

    Marek Tchórzka

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 1667
Data wytworzenia: 19-07-2016, 11:45:42 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 19-07-2016, 11:48:43 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego