Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3)


Drawsko, dnia 10.01.2014 r.
N-ZP.6721.5.2013.MD
 
                                                           O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Drawsko, na terenie wsi Chełst.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko:
1.       uchwały Nr XLIV/264/2013 z dnia 30-12-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko, obejmującej część działki nr 72/3, w obrębie Chełst Zachód.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 w terminie do dnia 7 lutego 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Drawsku. ul. Powstańców Wlkp. 121 pok. Nr 11 oraz składać wnioski do ww. postępowania.
Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Drawsko w terminie do dnia 7 lutego 2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Drawsko.
 
 
 
 Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1469
Data wytworzenia: 10-01-2014, 14:21:59 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 10-01-2014, 14:25:04 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego