OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie
Ogłoszenie nr 541796-N-2017 z dnia 2017-06-29 r.
Gmina Drawsko: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Inwestycja dofinansowana jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 4 ,, Środowisko" Działania 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko, krajowy numer identyfikacyjny 00053578700000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich  121 , 64733   Drawsko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 067 2569128, , e-mail pctdrawsko@poczta.onet.pl, , faks 067 2569135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminadrawsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminadrawsko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, osobiście w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem
Adres:
Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 10 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie"
Numer referencyjny: GK-ZP.271.3.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej -wykonawczej i na jej podstawie wykonanie robót dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie" w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych, dostaw oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) 3. Zakres zamówienia obejmuje: a) sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego b) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę w zakresie "Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie " c) sporządzenie projektów wykonawczych d) wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) wszystkich robót budowlanych, prac montażowych i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi (w tym rozruchu i próby eksploatacyjne) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie. e) dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów, f) dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i monitorowania stanów pracy zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni, (na podstawie wykonanego projektu), g) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji. Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z: • normami polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. 2014 poz. 1800. • normami europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem nr 98/151/UE z dnia 27.02.1998 roku • wymagania określonymi w niniejszym opracowaniu. Ma uwzględniać założenia i uwarunkowania przedstawione w Programie funkcjonalno-użytkowym w szczególności podstawowe parametry określające wielkość oczyszczalni. Zgodnie ze sporządzonym bilansem ścieków do oczyszczalni dopływać będą następujące ścieki: a) ilość ścieków (zdolność do oczyszczania planowanej granicznej ilości ścieków dopływających): Qd/śr = 615m3/d Qd/max = 810 m3/d Qh/max1 = 100m3/h Qh/max2 = 40m3/h b) jakość ścieków (dopływających) SoBZT5 = 530 g O2/m3 SoCHZT = 1050 g O2/m3 Soz.og = 500 g/m3 SoN.og = 100 N/m3 SoP.og = 15 g P/m3 c) równoważna liczba mieszkańców RLM = 5.433Mk Obliczenia bilansu ścieków stanowią załącznik nr 17 i 18 do PFU . Bilans został zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz wykonanie kompletnych robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zakres zamówienia obejmuje : • ubezpieczenie całego zadania • projektowanie, • realizację robót budowlano-montażowych, • realizację robót rozbiórkowych, • realizację wycinki drzew ( w razie potrzeby) • zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy łącznie z osadami, szlamami z obiektów adaptowanych, • przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni ścieków wraz ze szkoleniem personelu wyznaczonego przez Zamawiającego, • dostarczenie kompletnego wyposażenia BHP i p.poż, • oznakowanie obiektów i pomieszczeń • uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego, w tym: a) wykonać dodatkowe badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym projektu Robót) i późniejszej realizacji Robót; b) uzyskać inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym projektu Robót) i późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania. Wykonawca opracuje i zatwierdzi przez Zamawiającego dokumenty Wykonawcy obejmujące: a) koncepcję rozwiązań techniczno-technologicznych wraz ze schematem, zawierającą wszystkie charakterystyczne parametry i rozwiązania technologiczne i techniczne, w tym sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych w skali 1:500, b) projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7.VII.1994r (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.), a także z przepisami zawartymi w powiązanych aktach prawnych oraz zgodnie z decyzjami i postanowieniami uzyskiwanymi na etapie projektowania; c) inne opracowania i uzgodnienia konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, d) dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze w poszczególnych branżach będą uszczegółowieniem dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego; e) dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci; f) projekt rozruchu (projekt prób końcowych) z założeniem utrzymania obiektu w ruchu i prowadzeniem rozruchów częściowych; g) instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe; h) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów oczyszczalni; i) sprawozdanie z rozruchu, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów pracy obiektu zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. Raport zostanie opracowany po okresie zgłaszania wad. Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót zapewniał utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i przewodach oczyszczalni. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatwierdził przez Zamawiającego każdorazowo, przed przystąpieniem do kolejnego etapu projektowania dany etap procesu projektowania. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania oczyszczalni do rozruchu i następnie eksploatacji. Akceptacja wszystkich dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. Wykonawca wykona Oczyszczalnię zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego, Koncepcją, Projektem Budowlanym oraz Dokumentacją Wykonawczą Oczyszczalni. W szczególności wykonane zostaną: 1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: a) zagospodarowanie placu budowy, w tym: - zaplecze budowy, - doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, - ogrodzenia tymczasowe, - drogi dojazdowe do obiektów, - urządzenia ppoż. i BHP, b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie wierceń geologicznych. 2. Roboty budowlane, rozbiórkowe i wykończeniowe, w tym: - roboty ziemne, betonowe i żelbetowe, murarskie - montaż konstrukcji stalowych wyprodukowanej u specjalistycznego wykonawcy posiadającego Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji - roboty budowlane wraz z ich kompletnym wykończeniem, - pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe. 3. Wykonanie obiektów technologicznych wraz z zainstalowanymi maszynami i urządzeniami oraz prace montażowo – instalacyjne pozwalające na osiągnięcie całkowitego założonego efektu robót. 4. Wykonanie sieci, w tym: - sieci kanalizacyjne sanitarne, - sieć kanalizacyjna deszczowa (jeśli będzie konieczna), - sieć wodociągowa, - sieć wody technologicznej, - sieci technologiczne pozostałe - sieć energetyczna - sieci międzyobiektowe, 5. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA: - wykonanie przebudowy stacji transformatorowej (jeśli będzie wymagana), - montaż i instalacja rozdzielnic, - instalacje siłowe, sterownicze, uziemiające i połączeń wyrównawczych, - instalacje oświetlenia i gniazd ogólnych, - instalacje piorunochronne, - instalacja zasilania urządzeń technologicznych oczyszczalni, - instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych oczyszczalni, - instalacje oświetlenia zewnętrznego, - instalacje systemu AKPiA (w tym m.in.: sterowniki PLC, urządzenia pomiarowe, elementy wizualizacji i synoptyki, wyposażenie rozdzielnic związane ze sterowaniem), 6. Zagospodarowanie terenu - drogi i ciągi komunikacyjne na terenie oczyszczalni, w tym parkingi i chodniki, place oraz opaski - odwodnienia powierzchniowe placów, dróg i płyt szczelnych. Zbiorczą kanalizację deszczową wykonać w przypadku zaistnienia konieczności jej realizacji. - uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych, - ukształtowanie terenu i zieleń, 7. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania oczyszczalni, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania oczyszczalni do eksploatacji i użytkowania – w tym wyposażenie p.poż i BHP. 8. Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji. W ramach zamówienia należy wykonać także następujące prace: 1. Przeprowadzenie badań, prób końcowych obejmujących: - badanie radiologiczne spawów ( reaktor biologiczny, rurociągi technologiczna ) - rozruch elektryczny, - rozruch mechaniczny, - rozruch hydrauliczny, - rozruch technologiczny, 2. Nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. 3. Przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiającego. W zakresie projektowania Wykonawca zastosuje się do wymagań " PFU" w szczególności: Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu: a) Projekt budowlany – w 5 egzemplarzach, b) Dokumentację geotechniczną – w 4 egzemplarzach, c) Projekt wykonawczy – w 4 egzemplarzach. d) Dokumentacja powykonawcza – w 4 egzemplarzach Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w ramach realizacji zamówienia zamiast Projektu budowlanego oraz Projektu wykonawczego wykonał tylko Projekt budowlano-wykonawczy (w 6- ciu egzemplarzach) będący podstawą do wystąpienia o pozwolenie na budowę, czyli projekt spełniający oprócz wszystkich wymagań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, także przedstawiający wszelkie niezbędnie uszczegółowienia rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych – jak w projekcie wykonawczym. e) Kosztorys inwestorski – w 4 egzemplarzach, f) Przedmiar robót – w 4 egzemplarzach, g) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – w 4 egzemplarzach, Całość opracowania należy sporządzić w wersji papierowej, w wersji elektronicznej edytowalnej oraz z rozszerzeniem PDF, a kosztorys inwestorski i przedmiar robót także w programie rozszerzeniem ath, na nośniku elektronicznym. Uwagi i wymagania dodatkowe: a) Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: - wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych; nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji, - przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów, - dla wytwórcy konstrukcji stalowej reaktora biologicznego wymagany certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji - elementy konstrukcji urządzeń winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska, w którym będą zainstalowane, - Prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie nie niższym niż określonym w PFU. b) W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zakresu wprowadzanych rozwiązań oraz planowanych do zastosowania urządzeń i obiektów. c) Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego kontaktu z Zamawiającym oraz uwzględnienie jego sugestii i weryfikacji dotyczących rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych, a w szczególności uzgodnienie z Zamawiającym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, d) Sugestie Zamawiającego dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujące z ogólnym rozwiązaniem proponowanym przez Wykonawcę, będą wiążące dla Wykonawcy. e) Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego praw własności intelektualnej oraz udzielenia licencji na zasadach określonych we wzorze umowy f) Roboty budowlane będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie, w tym przy obecności obsługi istniejącej oczyszczalni, co winien uwzględnić Wykonawca w przewidywanej organizacji placu budowy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w warunkach czynnych obiektu, w związku z czym, Zamawiający stawia Wykonawcy poniżej określone wymagania: - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób powodujący jak najmniejszą uciążliwość obsługi istniejącej oczyszczalni oraz jej funkcjonowania, - na czas prowadzenia robót należy przewidzieć zabezpieczenia funkcjonujących obszarów przeciwpyłowo i przeciwhałasowo w zakresie nieograniczonej komunikacji, - Wykonawca w ramach własnych kosztów jest zobowiązany zabezpieczyć przegrodami odcinki robót, w których wykonywane są prace powodujące pylenie, w sposób uniemożliwiający zapylenie pracujących obszarów, - organizację robót, a w szczególności wszystkie roboty uciążliwe np. o wysokim poziomie hałasu lub pylenia Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo ustalać z wskazanym przedstawicielem Zamawiającego i inspektorem nadzoru budowlanego, - należy każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym ograniczenia w poborze mediów – tj. informować z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanych wyłączeniach uzyskując jednocześnie zgodę Zamawiającego. Ograniczenia w poborze mediów może być przeprowadzony wyłącznie pod warunkiem nie zakłócania ciągłości funkcjonowania oczyszczalni. W zakresie wykonania robót wykonawca zastosuje się do wymagań PFU w szczególności: Wykona oczyszczalnię zgodnie z zaakceptowaną Koncepcją, Projektem Budowlanym oraz Dokumentacją Wykonawczą Oczyszczalni zaakceptowaną przez, Zamawiającego. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia zostanie przedstawiony przez wybranego Wykonawcę w dniu zawarcia umowy celem akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy. Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zaktualizuje harmonogram rzeczowo-finansowy. Za rozwiązania równoważne uznane zostaną rozwiązania o parametrach nie gorszych niż podane w „PFU”. Materiały równoważne muszą być w ofercie wskazane z nazwy i zestawione w tzw. wykazie oferowanych kluczowych urządzeń/materiałów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. Do oferty należy dokumenty potwierdzające równoważność. Ciężar udowodnienia zachowania parametrów materiałów i urządzeń kluczowych wymaganych przez Zamawiającego ciąży na składającym ofertę. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dany materiał/ urządzenie kluczowe nie jest prototypem tj. jest sprawdzone w działaniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Za sprawdzone w działaniu uznaje się materiały/urządzenia eksploatowane na innych zrealizowanych obiektach (oczyszczalniach ścieków komunalnych) co najmniej przez okres jednego roku. Dla kluczowych urządzeń/materiałów określonych w SIWZ wymaga się przedstawienia co najmniej jednej lokalizacji, w której dany materiał/ urządzenie zostało sprawdzone w działaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających równoważność łącznie z wizytą na obiekcie, na którym są one użytkowane. Zamawiający wymaga, aby dobór materiałów i urządzeń dokonywać w oparciu o wytyczne zawarte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wyznacza następujące materiały/urządzenia kluczowe: a) zblokowana oczyszczalnia mechaniczna, b) stacja zlewcza ścieków dowożonych, c) przekrycie dachowe zbiornika retencyjnego, d) hydro – ejektor, e) pompy zatapialne, f) mieszadła zatapialne, g) dyfuzory membranowe, h) urządzenia stacji odwadniania i higienizacji osadu, i) dmuchawy napowietrzające 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów / urządzeń kluczowych w takim zakresie i w taki sposób, aby łącznie: 2.1. gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z wydanymi wcześniej decyzjami i pozwoleniami stanowiącymi załączniki do Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 2.2. zastosowane materiały / urządzenia miały parametry techniczne spełniające wymogi określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, przy czym ustala się następujące kryteria oceny równoważności: Ustala się następujące kryteria oceny równoważności urządzeń: • technologia pracy tożsama, • średnice wlotów/wylotów tożsame, • powierzchnie filtracyjne tożsame, • wydajności/przepustowości nie więcej niż ± 1,5%, • ciśnienia/wysokości podnoszenia tożsame, • masa urządzenia nie więcej niż + 10%, • moc zainstalowana nie więcej niż + 10%, • zużycie mediów nie więcej niż + 1%, • typ ochrony nie gorszy, • klasa szczelności nie gorsza, • wykonanie materiałowe nie gorsze, • zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze, • uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze, • pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną, Ustala się następujące kryteria oceny równoważności materiałów: • wykonanie materiałowe – nie gorsze • wytrzymałość – nie gorsza • klasa wodoszczelności - nie gorsza • klasa mrozoodporności - nie gorsza • klasa ekspozycji - nie gorsza • izolacyjność - nie gorsza • odporność ogniowa - nie gorsza • antypoślizgowość - nie gorsza • zabezpieczenia antykorozyjne - nie gorsze • pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną, Ustala się następujące kryteria oceny równoważności dla branży elektrycznej i AKPiA: • napięcie znamionowe tożsame, • prąd znamionowy nie więcej niż + 5%, • moc znamionowa aparatów, urządzeń elektrycznych nie więcej niż + 10%, • wielkość strumienia świetlnego nie więcej niż + 20%, • zakres pomiarowy aparatury AKPiA nie więcej niż ± 10%, • dokładność pomiaru aparatury AKPiA nie więcej niż ± 10%, • metoda pomiaru aparatury AKPiA tożsama • poziom izolacji tożsamy, • średnica żył kabli i przewodów, średnica zwodów, bednarek tożsama, • prąd zwarciowy aparatów nie więcej niż ± 10%, • ilość żył w kablach, przewodach sterowniczych nie więcej niż + 20% • wymiary nie więcej niż + 10%, • typ ochrony nie gorszy, • klasa szczelności nie gorsza, • wykonanie materiałowe nie gorsze, • zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze, • pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną. Dla potwierdzenia spełnienia, że oferowane materiały lub urządzenia kluczowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia dla materiałów/urządzeń kluczowych: 1) złożenia wykazu ofertowanych kluczowych urządzeń/materiałów (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ), 2) pochodzących od producenta lub potwierdzonych przez producenta dokumentów określających dane techniczne oferowanych kluczowych urządzeń/materiałów (np.: specyfikacje lub karty techniczne producenta urządzenia / materiału), pozwalających jednoznacznie stwierdzić, że są one zgodne z z założeniami Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz nie są urządzeniami prototypowymi ani testowymi. 3) wymaganych prawem certyfikatów lub innych dokumentów dopuszczających oferowane kluczowe urządzenia/ materiały do użytkowania Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Ustawy musi wykazać, że oferowane materiały lub urządzenia równoważne spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazany w SIWZ lub załącznikach. Jeżeli proponowane rozwiązania w stopniu równoważnym nie spełniają określonych wymagań, będzie to skutkowało uznaniem oferty za niezgodną z SIWZ oraz PFU, a w konsekwencji jej odrzuceniem. Każdy oferent może zapoznać się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzić warunki na podstawie których wykonawca opracuje projekt a także w jakich warunkach prowadzone będą roboty.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:74230000-0, 74232000-4, 45000000-7, 45110000-1, 45112710-5, 45200000-9, 45231300-8, 45252200-0, 45262311-4, 45262310-7 45223100-7, 45262500-6, 45261000-4, 45300000-0, 45400000-1.


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wymaga się posiadania przez wytwórcę stalowego zbiornika retencyjnego Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji. W pozostałym zakresie nie wymaga się posiadania specjalnych kompetencji i uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1,7 mln PLN w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3,0 mln PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w ppkt 2) a) wykonawcy musza spełniać łącznie - warunek określony w ppkt 2) b) musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: – wykonał (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków zawierającej reaktor biologiczny w konstrukcji stalowej o przepustowości min. 600 m3/d średnio dobowo z koniecznością utrzymania obiektu w ruchu. - wykonał co najmniej 2 kompletne projekty budowlano-wykonawcze dotyczące budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z pełną dokumentacją geotechniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, które uzyskały pozwolenie na budowę dla oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600 m3/dobę, - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. Minimalne doświadczenie zawodowe: przy projektowaniu min 3 obiektów oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600 m3/d średnio -dobowo - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe : przy projektowaniu min 3 obiektów oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600 m3/d średnio dobowo - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe : min 5 lata od daty uzyskania uprawnień w tym przy projektowaniu min 3 obiektów oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600 m3/d średnio - dobowo - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży drogowej w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe : min 5 lata od daty uzyskania uprawnień - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej . Minimalne doświadczenie zawodowe : na stanowisku Kierownika Budowy - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień), w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600 m3/d gdzie występował reaktor w konstrukcji stalowej , - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót - minimalne doświadczenie zawodowe: * na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych - co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń * na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych - co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych * na stanowisku Kierownika Robót Budowlanych - co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu bez ograniczeń * na stanowisku Kierownika Robót Drogowych – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót, liczone od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika robót w specjalności drogowej bez ograniczeń. Wszyscy w/w specjaliści muszą być członkami okręgowej izby inżynierów budownictwa ( i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby ). Muszą posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Dla wytwórcy konstrukcji stalowej reaktora biologicznego wymagany jest Certyfikat Zakładowej kontroli Produkcji - dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą przeprowadzającą rozruch oczyszczalni ścieków – technologiem, wykształcenie wyższe, który w przeciągu ostatnich 5 lat przeprowadził min 2 rozruchy oczyszczalni ścieków, Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót. 9.3. Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 6.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 6.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy złożonej oferty, przy zastosowaniu kryterium „spełnia", „nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia postawione warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełniająca wymagania otrzyma ocenę „spełnia", natomiast oferta niespełniająca postawionych wymagań otrzyma ocenę „nie spełnia".
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej: www.bip.gminadrawsko.pl W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 10.3. Dokumenty i oświadczenia składane – na wezwanie Zamawiającego – przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 9 do SIWZ. 3) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1.700.000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia ( pkt.9.1 ppkt.4 ). 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 1). 10.4. Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę. 1. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu(np. wraz z pieczątką imienną Wykonawcy. 3. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126). Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1). Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 2). w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3). w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4). w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 9 do SIWZ. 3) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1.700.000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia ( pkt.9.1 ppkt.4 ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykazie oferowanych kluczowych urządzeń/materiałów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. Do oferty należy dokumenty potwierdzające równoważność. Ciężar udowodnienia zachowania parametrów materiałów i urządzeń kluczowych wymaganych przez Zamawiającego ciąży na składającym ofertę. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dany materiał/ urządzenie kluczowe nie jest prototypem tj. jest sprawdzone w działaniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Za sprawdzone w działaniu uznaje się materiały/urządzenia eksploatowane na innych zrealizowanych obiektach (oczyszczalniach ścieków komunalnych) co najmniej przez okres jednego roku. Dla kluczowych urządzeń/materiałów określonych w SIWZ wymaga się przedstawienia co najmniej jednej lokalizacji, w której dany materiał/ urządzenie zostało sprawdzone w działaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających równoważność łącznie z wizytą na obiekcie, na którym są one użytkowane. Zamawiający wymaga, aby dobór materiałów i urządzeń dokonywać w oparciu o wytyczne zawarte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wyznacza następujące materiały/urządzenia kluczowe: a) zblokowana oczyszczalnia mechaniczna, b) stacja zlewcza ścieków dowożonych, c) przekrycie dachowe zbiornika retencyjnego, d) hydro – ejektor, e) pompy zatapialne, f) mieszadła zatapialne, g) dyfuzory membranowe, h) urządzenia stacji odwadniania i higienizacji osadu, i) dmuchawy napowietrzające 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów / urządzeń kluczowych w takim zakresie i w taki sposób, aby łącznie: 2.1. gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z wydanymi wcześniej decyzjami i pozwoleniami stanowiącymi załączniki do Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 2.2. zastosowane materiały / urządzenia miały parametry techniczne spełniające wymogi określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, przy czym ustala się następujące kryteria oceny równoważności: Ustala się następujące kryteria oceny równoważności urządzeń: • technologia pracy tożsama, • średnice wlotów/wylotów tożsame, • powierzchnie filtracyjne tożsame, • wydajności/przepustowości nie więcej niż ± 1,5%, • ciśnienia/wysokości podnoszenia tożsame, • masa urządzenia nie więcej niż + 10%, • moc zainstalowana nie więcej niż + 10%, • zużycie mediów nie więcej niż + 1%, • typ ochrony nie gorszy, • klasa szczelności nie gorsza, • wykonanie materiałowe nie gorsze, • zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze, • uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze, • pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną, Ustala się następujące kryteria oceny równoważności materiałów: • wykonanie materiałowe – nie gorsze • wytrzymałość – nie gorsza • klasa wodoszczelności - nie gorsza • klasa mrozoodporności - nie gorsza • klasa ekspozycji - nie gorsza • izolacyjność - nie gorsza • odporność ogniowa - nie gorsza • antypoślizgowość - nie gorsza • zabezpieczenia antykorozyjne - nie gorsze • pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną, Ustala się następujące kryteria oceny równoważności dla branży elektrycznej i AKPiA: • napięcie znamionowe tożsame, • prąd znamionowy nie więcej niż + 5%, • moc znamionowa aparatów, urządzeń elektrycznych nie więcej niż + 10%, • wielkość strumienia świetlnego nie więcej niż + 20%, • zakres pomiarowy aparatury AKPiA nie więcej niż ± 10%, • dokładność pomiaru aparatury AKPiA nie więcej niż ± 10%, • metoda pomiaru aparatury AKPiA tożsama • poziom izolacji tożsamy, • średnica żył kabli i przewodów, średnica zwodów, bednarek tożsama, • prąd zwarciowy aparatów nie więcej niż ± 10%, • ilość żył w kablach, przewodach sterowniczych nie więcej niż + 20% • wymiary nie więcej niż + 10%, • typ ochrony nie gorszy, • klasa szczelności nie gorsza, • wykonanie materiałowe nie gorsze, • zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze, • pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną. Dla potwierdzenia spełnienia, że oferowane materiały lub urządzenia kluczowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia dla materiałów/urządzeń kluczowych: 1) złożenia wykazu ofertowanych kluczowych urządzeń/materiałów (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ), 2) pochodzących od producenta lub potwierdzonych przez producenta dokumentów określających dane techniczne oferowanych kluczowych urządzeń/materiałów (np.: specyfikacje lub karty techniczne producenta urządzenia / materiału), pozwalających jednoznacznie stwierdzić, że są one zgodne z z założeniami Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz nie są urządzeniami prototypowymi ani testowymi. 3) wymaganych prawem certyfikatów lub innych dokumentów dopuszczających oferowane kluczowe urządzenia/ materiały do użytkowania Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Ustawy musi wykazać, że oferowane materiały lub urządzenia równoważne spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazany w SIWZ lub załącznikach. Jeżeli proponowane rozwiązania w stopniu równoważnym nie spełniają określonych wymagań, będzie to skutkowało uznaniem oferty za niezgodną z SIWZ oraz PFU, a w konsekwencji jej odrzuceniem. Każdy oferent może zapoznać się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzić warunki na podstawie których wykonawca opracuje projekt a także w jakich warunkach prowadzone będą roboty.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy, pełnomocnictwo jeżeli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 70.000,00 zł -(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) 11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert. 11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu , 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). W przypadku wnoszenia wadium w innej formie aniżeli pieniężna, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia, oraz kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, natomiast Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp. 11.4. Rachunek bankowy Zamawiającego: BS Wieleń Nr konta: 418960000300002120000040

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
gwarancja
40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Załącznik nr 12 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w dniu ………… w Drawsku pomiędzy: Gminą Drawsko z siedzibą ……………………………, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Marka Tchórzkę, przy kontrasygnacie Skarbnika - Anny Zurman a …………………………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez…………………… zwane również pojedynczo „Stroną” a łącznie „Stronami” Stosownie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie, w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy oraz na podstawie: 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, 2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporządzonej i udostępnionej Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, obejmującej w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z załącznikami do niej, tj. Programem Funkcjonalno -Użytkowym, wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, 3) oferty Wykonawcy, strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową, o następującej treści: § 1. Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie (dalej: przedmiot umowy). 2. Dokładny opis, charakterystyka przedmiotu prac oraz szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy projektowaniu określa SIWZ, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ. 3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń obejmuje w szczególności uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, z wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi do ich uzyskania. 4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: a) sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego b) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę w zakresie "Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie " c) sporządzenie projektów wykonawczych d) wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) wszystkich robót budowlanych, prac montażowych i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi (w tym rozruchu i próby eksploatacyjne) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie. e) dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów, f) dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i monitorowania stanów pracy zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni, (na podstawie wykonanego projektu), g) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji. 5. Wykonawca, w ramach wykonywania niniejszej umowy, zobowiązuje się wykonywać w trakcie budowy nadzór autorski w zakresie opisanym przypisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) bez odrębnego wynagrodzenia. § 2. Zakres wykonywanej dokumentacji 1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez uprawnionych projektantów. 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres wykonania dokumentacji. 3. Dokumentacja dla oczyszczalni ścieków będzie opracowywana w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, p.poż.,itp. oraz wymogami użytkownika. 4. Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania projekt wstępny obejmujący opisową i graficzną koncepcję programowoprzestrzenną oczyszczalni wraz z opisem technologicznym oraz materiałowym zaprojektowanych obiektów i urządzeń, umożliwiających weryfikację pod kątem zgodności z PFU – w ilości 3 kpl. 5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności winna zawierać wszelkie niezbędne dokumenty typu: warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, opinie, sprawdzenia, itp., przy czym koszty tych uzgodnień ponosi Wykonawca. 6. Wykonawca zastosuje w wykonywanej dokumentacji projektowej materiały odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 7. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla opracowanej dokumentacji projektowej w szczególności na wszelkie propozycje rozwiązań technicznych i materiałowych, odbiegające od standardów i wpływające na podniesienie kosztów realizacji zamówienia bądź kosztów eksploatacji oczyszczalni oraz zatwierdzenie koncepcji technicznej i technologicznej. 8. Pod pojęciem „dokumentacja projektowa dla oczyszczalni ścieków” Strony rozumieją : a) wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego opracowanego w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z pón. zm.), wraz z uzgodnieniem Zespołu Uzgodnień Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu opracowanym na aktualnie mapie do celów projektowych – 5 kpl; b) wykonanie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji ( dokumentacji geotechnicznej, projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. c) Wykonanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 4 kpl; d) Wykonanie projektu zamiennej organizacji ruchu – jeżeli będzie wymagany 4 kpl; 9. Wykonawca przekaże całość opracowania w wersji papierowej, w wersji elektronicznej edytowalnej oraz z rozszerzeniem PDF. 10. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem umowy. Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zaktualizuje harmonogram rzeczowo-finansowy. 11. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania zamówienia. 12. Prace projektowe będą tak wykonywane, aby późniejsze wykonanie bądź eksploatacja oczyszczalni pociągało za sobą jak najniższe koszty. 13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w dniu oddania przepisami. § 3. Odbiór dokumentacji projektowej 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy w terminie określonym w § 9 ust.1 lit. b) Umowy 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową stanowiąca przedmiot umowy w ilości egzemplarzy opisanej w § 2 ust. 8 Umowy wraz z: a) oświadczeniem, że zakres dokumentacji projektowej wykonany został zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, a także, że zostaje oddana w stanie zupełnym, tj. kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. b) wykazem opracowań; 3. Przekazanie dokumentacji projektowej odbędzie się protokołem zdawczo-odbiorczym w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej w ostatnim dniu terminu ustalonego w § 9 ust.1 lit. b) Umowy. 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowej. 5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad (błędów, braków itp.) wskazanych w protokole odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, chyba, że strony ustalą inny termin. 6. O wszelkich wadach w dokumentacji dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on zobowiązany zawiadomić Wykonawcę bez zbędnej zwłoki. 7. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. 8. Odbiór i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu jej wad. 9. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne opracowanej dokumentacji, zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w tym za wady fizyczne istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 10. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wykrycia wady. § 4. Materiały 1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i stanowiących jego własność. 2. Materiały, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do dokonania na żądanie Zamawiającego kontroli jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 5. Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które są niezbędne w celu przekazania budynku do eksploatacji, a Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić takie badania. 6. Badania, o których mowa w § 4 ust. 3 i 5 Umowy będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania przez Zamawiającego. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 5 okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego § 5. Podstawowe Obowiązki Stron w zakresie robót budowlanych 1. Do obowiązków Zamawiającego należy niezwłoczne zgłoszenie budowy i protokolarne przekazanie terenu budowy, w terminie do 7 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB, 3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację techniczną inwestycji z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej, 4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, 5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami STWiORB, 7) koordynowanie prac podwykonawców, 8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB, 9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 10) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 11) zapewnienie dojazdu mieszkańcom do ich domów prywatnych w razie, gdy wykonywanie przedmiotu zamówienia w jakiegokolwiek sposób zakłóca bezproblemowy dojazd do nieruchomości powyższym osobom (o ile będzie wymagane). 12) ręczne kierowanie ruchem w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym (o ile będzie wymagane). 13) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac. 14) Składanie Inspektorowi nadzoru miesięcznego raportu z postępu robót, określającego zgodność postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport będzie zawierał co najmniej: a) aktualny harmonogram wykonanych robót, b) aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz poszczególnych podwykonawców, ze wskazaniem zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót z uwzględnieniem formy (nazewnictwo i podział na elementy/odcinki robót) wg harmonogramu rzeczowo-finansowego – w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji inwestycji. 15) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane prawem, od właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy termin do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót. 16) Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i zobowiązany jest umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu. 17) Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. 18) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków. Wszystkie powyższe kwoty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi w wycenionym Przedmiarze Robót. 29) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 20) Zapewnienia obsługi geodezyjnej, 21) Przeprowadzenie koniecznych prób i rozruchów urządzeń technicznych, 22) Przeszkolenia personelu Zamawiającego lub przyszłych użytkowników odnośnie obsługi wszelkich technicznych urządzeń oczyszczalni ścieków. Jeżeli przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania protokołu odbioru, Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu. 24) Wykonawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty, wydatki, koszty przez okres szkolenia pracowników i przez okres rozruchu. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy oraz zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia mienia własnego jak i mienia podwykonawców znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania. 5. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, 2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych w budowlach, będących częścią Robót. 3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do terenu budowy, oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 4) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz, 5) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 6) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót. 6. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za: 1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji Przedmiotu Umowy, 3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi. 4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pożarowo niebezpiecznych, 5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy wskutek prowadzenia robót, 6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych. 7. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujęte w wycenionym przedmiocie Robót. § 6. Kierowanie projektowaniem i robotami 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami projektowymi oraz budowlanymi w tym robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa. 2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami projektowymi oraz budowlanymi personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 8 ust. 1 Umowy wymaganych uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga uprzedniego pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami projektowym oraz budową/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 6. Skierowanie do kierowania pracami projektowymi oraz robotami innych osób niż osoba wskazane w Ofercie Wykonawcy bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. § 7. Inspektorzy 1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego, następujące osoby: ____________________________ 1) jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – P. ____________________________ 2) jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej – P. ____________________________ 3) jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – P. ____________________________ 2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. § 8. Personel 1. Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby: 1) jako Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej P_____________________ 2) jako Projektant branży instalacyjnej w zakresie instalacji - P _____________________ 3) jako Projektant branży elektrycznej – P. ___________________ 4) jako Projektant branży drogowej – P. _____________________ 5) jako Kierownika budowy – P. _____________________ 6) jako Specjalista technolog- P. _____________________ 2. Osoby wskazane w ust. 1 są osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy . 3. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. § 9. Terminy 1. Termin wykonania niniejszej umowy wynosi: od dnia zawarcia niniejszej umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2018r., w tym : a) Etap I (faza „zaprojektuj”) - wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym: wykonania koncepcji i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej wraz z zestawieniem cen jednostkowych - obejmującym szczegółowe zestawienie cen jednostkowych wszystkich elementów (dostaw usług, robót, materiałów) składających się na każdą z faz we wszystkich etapach wykonania całego przedmiotu zamówienia wraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do odpowiedniej instytucji celem uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę) b) Etap II (faza „wybuduj”) - wykonanie robót budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym c) Etap III - uruchomienie i rozruch instalacji (uzyskanie efektu ekologicznego) d) Etap IV -uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu 2. Wykonawca przystąpi do świadczenia usług projektowania w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy po przekazaniu niezbędnych do rozpoczęcia realizacji umowy dokumentów tj. uzgodnień i decyzji będących w posiadaniu Zamawiającego. 3. W terminie 14 dni po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania robót budowlanych. 4. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, nastąpi w terminie do 7 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji technicznej oraz projektowej bez zastrzeżeń wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (potwierdzone protokołem odbioru dokumentacji). 5. Termin realizacji umowy uznaję się za dotrzymany, o ile Wykonawca robót przeprowadzi rozruch technologiczny oczyszczalni i szkolenia pracowników oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu w ramach umowy. §10. Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy w łącznej wysokości: wartość netto: ……………… zł, ………… podatek % VAT…………. zł, wartość brutto……………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….…….., w tym: za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości: wartość netto: ……………… zł, ………… podatek % VAT…………. zł, wartość brutto……………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….…….., za wykonanie robót budowlanych w wysokości: wartość netto: ……………… zł, ………… podatek % VAT…………. zł, wartość brutto……………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w szczególności: koszty wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracowników dla wypełnienia niniejszej umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy materiałów i urządzeń, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów, koszt wykonania i zamontowania na terenie budowy tablic informacyjnych, opłaty za wodę i energię oraz innych nie wymienionych kosztów i opłat, a związanych z realizacją postanowień zawartych w dokumentacjach dotyczących przedmiotu umowy. 3. Ryczałtowe wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie czynności niezbędne i konieczne dla właściwej realizacji i ukończenia Przedmiotu Umowy w tym usunięcia wad. Ewentualne zmiany, które będą wynikały z zakresu robót na podstawie dokumentacji projektowej nie będą miały wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. 4. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie (bez konieczności zmiany niniejszej umowy) w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego niniejszą umową. 5. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały w następujący sposób: 1) Zamawiający będzie realizował płatności maksymalnie siedmioma fakturami częściowymi do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego brutto. a) Pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona i zapłacona po opracowaniu projektu budowlanego i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę; b) Pozostałe faktury częściowe dotyczące robót budowlanych będą wystawiane przez Wykonawcę w zależności od stopnia zaawansowania robót, nie częściej niż jeden raz w miesiącu w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany przez Wykonawcę na potrzeby bieżących rozliczeń i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz protokoły odbioru częściowego z wynikiem pozytywnym. c) Płatność za faktury, o których mowa w pkt.1 lit. b) nastąpi w 2018 r. 2) Ostatnia płatność, pozostałe 10 % wynagrodzenia umownego brutto, będzie płatna po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, podpisanego przez strony. 6. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić: 1) odbiór częściowy robót potwierdzony protokołem odbioru częściowego robót i podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 2) W przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości. 3) W przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez dalszego podwykonawcę i ich wartości. 7. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić: 1) odbiór końcowy robót potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót i podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, 2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości, 3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości, 8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 9. Podstawą zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będą doręczone Zamawiającemu wraz z fakturą pisemne oświadczenia Podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) o uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub ich dalszych podwykonawców, wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących jego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim, aktualne na dzień wystawienia przez Wykonawcę faktury, będą składane zgodnie z odpowiednio zmodyfikowaną, uprzednio zatwierdzoną przez Zamawiającego, treścią wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 10. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. 11. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego wszelkie uzyskane decyzje administracyjne i inne dokumenty skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego wobec innych podmiotów, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdować się data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawcę. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Wykonawcę obciążać będą wszelkie koszty z tym związane, w tym naliczone względem Zamawiającego odsetki lub kary. § 11. Odbiory robót I. W odniesieniu do obiektu oczyszczalni ustala się następujące zasady odbiorów: 1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektorów nadzoru. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa w zdaniu poprzednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Warunkiem podpisania protokołu odbioru częściowego robot jest łączne spełnienie przez Wykonawcę następujących przesłanek: a) Wykonawca wykonał bezusterkowo określony w Umowie zakres objęty odbiorem częściowym robót. b) Wykonawca dostarczył Zamawiającemu stosowne protokoły prób szczelności, protokoły rozruchu pompowni, protokoły pomiarów elektrycznych itd. c) Wykonawca dostarczył Zamawiającemu sporządzone przez uprawnionego geodetę geodezyjne szkice powykonawcze będące podstawą sporządzenia obmiaru robót. Zamawiający wyznaczy termin i dokona komisyjnego odbioru częściowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentacji odbiorowej. 3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i montażowych obiektu oczyszczalni oraz o osiągnięciu gotowości do odbioru tej części robót nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru. 4. Po dokonaniu odbioru robót budowlano – montażowych Wykonawca przystąpi do prób końcowych. Próby końcowe uważa się za zakończone w momencie uzyskania przez obiekt oczyszczalni ścieków parametrów określonych w pozwoleniu wodno – prawnym. Próby końcowe będą przeprowadzone pod kierownictwem personelu Wykonawcy , który pokryje koszty wymaganych badań, analiz, energii, smarów, paliw oraz części niezbędnych dla przeprowadzenia prób końcowych i ustalenia osiągnięcia przez obiekt oczyszczalni ścieków parametrów przewidzianych w pozwoleniu wodno – prawnym. 5. Po osiągnięciu przez obiekt oczyszczalni ścieków parametrów określonych w pozwoleniu wodno prawnym w ciągu 7 dni Zamawiający dokona odbioru obiektu oczyszczalni. 6. Jeżeli w toku czynności odbioru obiektu oczyszczalni zostaną stwierdzone wady, przez które rozumie się w szczególności nieosiągnięcie parametrów określonych w pozwoleniu wodno – prawnym, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia , 2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie, - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia . 7. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 8. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane: 1) oryginał dziennika budowy; 2) oświadczenie kierownika budowy: 3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie; 9. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze obiektu oczyszczalni lub odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. II. W odniesieniu do dostaw ustala się następujące zasady odbiorów: 1. Każdorazowe sprawdzenie przedmiotu dostawy dla potrzeb oceny stanu wykonania niniejszej Umowy nastąpi według zasad określonych poniżej. Sprawdzenie przedmiotu dostawy związane z jego odbiorem zostanie przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przy czym w szczególności może ono polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przedmiotu dostaw oraz sprzętu znajdującego się na jego wyposażeniu, jak również sprawdzenie prawidłowości oraz kompletności dokumentacji związanej z przedmiotem dostawy, przy czym sprawdzenie zostanie dokonane zgodnie z możliwymi do zastosowania normami technicznymi. 2. Sprawdzenie przedmiotu dostaw w celu oceny stanu wykonania niniejszej Umowy odbędzie się w dniu dostawy. 3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o osobach umocowanych w jego imieniu do przeprowadzenia testów, w przypadku gdy będą to inne osoby niż wskazane w § 7 niniejszej Umowy. 4. Zasady przeprowadzenia testów przedmiotu dostawy podczas jego końcowego odbioru, określa się następująco: 1) Test powinien potwierdzić zgodność przedmiotu dostawy z zapisami SIWZ i będzie przeprowadzony przy dostawie przedmiotu dostawy do miejsca dostawy, zgodnie z ust 1 powyżej. Protokół Odbioru, zostanie sporządzony i podpisany przez odpowiednio upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z jednej strony, oraz odpowiednio upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z drugiej strony. 2) Opisany powyżej protokół będzie zawierał w szczególności: (i) wskazanie zbadanych elementów dostawy; (ii) zgodność dostawy z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ, (iii) potwierdzenie możliwości bezpiecznej i zgodnej z SIWZ eksploatacji przedmiotu dostawy (iv) potwierdzenie sprawnego działania przedmiotu dostawy (v) oświadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych lub ewentualne wskazanie stwierdzonych wad fizycznych . 3) Zostaną podpisane trzy oryginalne protokoły odbioru dostawy - dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Podpisanie takiego protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy uważane będzie za dostarczenie przedmiotu dostawy. 4) W przypadku, gdy dostarczony zestaw, po wykonaniu dostawy i po uruchomieniu wykaże jakiekolwiek wady, zestaw, ewentualnie sprzęt wchodzący w skład zestawu zostaną wymienione przez Wykonawcę zgodnie z obowiązkami wynikającymi z gwarancji. 5. Jeśli w wyniku testów przedmiot dostawy okaże się niezgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ, Zamawiający może nie wyrazić zgody na jego odbiór, a Wykonawca dostarczy w jego miejsce inny przedmiot dostawy, bądź też dokona wszelkich niezbędnych, a dopuszczalnych technologicznie zmian, by spełnić wymagania zawarte w SIWZ bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy jakikolwiek element przedmiotu dostawy podlegający sprawdzeniu w celu oceny stanu wykonania Umowy lub dokonania odbioru ma wady, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę tego przedmiotu wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 7. Żadne z powyższych postanowień nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia gwarancji jakości dla dostarczonego przedmiotu dostaw lub pełnienia innych obowiązków wynikających z Umowy. 8. Korzyści i ciężary związane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodzą na Zamawiającego z chwilą przejęcia przez Zamawiającego całości Przedmiotu Umowy co zostanie potwierdzone spisaniem przez strony protokołu odbioru końcowego dostaw. III. W odniesieniu do końcowego odbioru przedmiotu zamówienia ustala się: 1. Zakończenie wszystkich wymaganych robót oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób i sprawdzeń przez kierownika budowy, Wykonawca stwierdza wpisem o dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego robót z dniem wpisu do dziennika budowy. 2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru. 3. W czynnościach odbioru robót (odbiór częściowy i odbiór końcowy) uczestniczyć będą przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, w tym kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także osoby pełniące nadzór autorski nad inwestycją. 4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia, 2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie, - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz o gotowości odbioru robót zawierających wady. Zamawiający wyznaczy datę odbioru po usunięciu wad do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Postanowienia dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio. 6. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 7. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane: 1) oryginał dziennika budowy; 2) protokoły odbiorów robót, o których mowa w ust. I i II, 3) dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej, 4) pisemne oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy z projektem budowlanym, prawomocnym pozwoleniem na budowę, wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, 5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej, 6) atesty na wbudowane materiały i urządzenia, 7) aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia materiałów i urządzeń do odbioru, 8) dokumenty gwarancyjne: na wykonany przedmiot umowy, zainstalowane/dostarczone urządzenia i wbudowane materiały, wystawionego z datą odbioru końcowego i przekazanego Zamawiającemu w trakcie tego odbioru, §12. Warunki realizacji prac przez podwykonawców 1. Strony ustalają, że zgodnie z treścią złożonej oferty, części zamówienia obejmujące: prace ………………………….., Wykonawca będzie realizował za pomocą Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać każdorazowo uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą umowy o roboty budowlane. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej zmiany. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. 4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian. 5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmiany. 6. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 7. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3, powyżej postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do: 1) uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty budowlane, 2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 5) powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, 6) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 powyżej postanowienia informujące podwykonawcę, że: 1) jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian, 2) jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmiany. 9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 powyżej postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowienia, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej stosowane odpowiednio. 10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę. 11. Każdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, Strony wprowadzą do niniejszej Umowy w formie zgodnej z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy aktualny wykaz zakresu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, dostaw oraz usług realizowanych przez podwykonawców. § 13. Gwarancja jakości 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ………… miesięcy, zgodnie ze złożoną ofertą. Gwarancja obejmuje wykonane roboty budowlane, instalacje sieci wewnętrznych, urządzenia obiektu oczyszczalni ścieków oraz dostarczone w ramach dostaw maszyny i urządzenia. 2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przesz Zamawiającego najpóźniej w terminie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadać minimalnym wymogom określonym w: a) wzorze karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) b) wzorze karty gwarancji jakości na sprzęt i części zamienne (załącznik nr 2 do niniejszej umowy) 3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 1) w dniu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy; 2) w przypadku gdy w trakcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy stwierdzone zostaną wady - w dniu potwierdzenia usunięcia wad, 2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 3) dla dostarczonych maszyn i urządzeń wraz z dniem dostawy potwierdzonym w protokole odbioru dostawy: 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 6. Wykonawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach dostaw jest nowy i nie używany. Wykonawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach dostaw jest pozbawiony ujawnionych wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych i materiałowych. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu dostaw znane mu do momentu wydania przedmiotu dostawy Zamawiającemu. 8. Przez wadę fizyczną rozumie się wszelkie niezgodności przedmiotu dostawy z opisem przedmiotu dostawy w SIWZ. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Dostaw, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich do przedmiotu Dostawy. 10. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot Dostawy dostarczony w ramach Umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu ust 8 powyżej, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Dostawy. 11. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny co do jakości Przedmiotu Dostawy wystawiony przez siebie lub osobę trzecią pisemnie wskazaną Zamawiającemu, w szczególności dokumentem potwierdzającym uprawnienia Zamawiającego do realizacji roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości jest protokół przekazania przedmiotu dostawy. 10. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Dostawy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 12. Gwarant po zgłoszeniu wady niezwłocznie usunie usterkę lub usterki na własny koszt. 13. Do uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie jest wymagane dokonywanie przeglądów technicznych w autoryzowanych serwisach. 14. Gwarant zobowiązany jest do przystąpienia do czynności usunięcia zgłoszonej usterki lub zgłoszonych usterek, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiającego. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonej usterki lub zgłoszonych usterek w terminie 21 dni od przystąpienia do naprawy przedmiotu Dostawy względnie dostarczenia Zamawiającemu zamiennego sprzętu o tych samych co przedmiot Dostawy parametrach technicznych. § 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: _______________________). 2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 powyżej kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie _________________________ . Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 1) 70% tj. w wysokości ………….. zł nastąpi w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wystawienia (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. (w tym potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym), 2) pozostałe 30% tj. w wysokości ……….. zł zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi zwrócone zostanie nie później, niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi, gwarancji o ile okresy te będą się wzajemnie pokrywać. W przypadku rozbieżności tych terminów zabezpieczenie zostanie zwrócone, nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi. 4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2) powyżej, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi, gwarancji wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. § 15. Ubezpieczenie 1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt i ryzyko odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową: 1) Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę równą wartości realizowanego Kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno obejmować ubezpieczenie obiektu w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy, materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. 2) Umowa Ubezpieczenia OC deliktowego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się, iż zawarta umowa ubezpieczenia nie będzie zawierała żadnych postanowień ograniczających wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. 2. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Zamawiającego. 3. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wskazane w ust. 1. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. 5. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej, niż termin zakończenia robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 8. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy. § 16 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 9 ust. 1 pkt. a lub b Umowy – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 lit.a) Umowy za każdy dzień opóźnienia; 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienie, 4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, 5) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy dla części Umowy od której Zamawiający odstąpił, bądź dla reszty niespełnionego przez Wykonawcę świadczenia w zależności od tego w jakiej części Zamawiający od Umowy odstąpił, 6) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 7) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany, 8) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany, 9) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 10) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności przy realizacji zamówienia. 11) za niedoręczenie Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnych oświadczeń podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) o uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawcę lub jego podwykonawców lub ich dalszych podwykonawców, wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących jego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy lub nieprzedłożenia oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim na wzorze oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek niedoręczenia oświadczenia lub niedoręczenia oświadczenia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy 12) za naruszenie przez Wykonawcę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, trwającego pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia określonych czynności lub zaniechania naruszeń, w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego– w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień trwania naruszenia po bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego. 2. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 17 Odstąpienie od umowy 1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub całości w następujących sytuacjach: a) w przepadku gdy Wykonawca rażąco narusza swoje obowiązki, w ten sposób, iż łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 – 3, 6 - 12Umowy, przekracza 10 % wynagrodzenia(wraz z podatkiem VAT), określonego w § 10 ust. 1 umowy – odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności, b) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy – odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności. c) w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji Umowy w stosunku do terminów, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy o co najmniej 2 tygodnie – odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności; d) w przypadku gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych – odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności; e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całości majątku Wykonawcy lub jego znacznej części – odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności; f) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z Umową i pomimo wezwania Zamawiającego do podjęcia określonych działań lub zaniechania naruszeń dalej realizuje Przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z Umową – odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności; 2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 pzp, tj. razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace z zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt; b) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy swoje urządzenia i rzeczy. Jeżeli wykonawca nie dokona usunięcia w powyższym terminie to Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części, Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie za zakres Umowy należycie wykonany przez Wykonawcę, zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru do dnia odstąpienia. § 18 Prawa autorskie 1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca bez odrębnego oświadczenia, przenosi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wytworzonych w trakcie realizacji Umowy utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej, wszelkich opracowań i innych dokumentów sporządzonych lub dostarczonych przez Wykonawcę (dalej: Utwór) z chwilą ich przyjęcia przez Zamawiającego. 2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczególności: a) w zakresie używania utworu b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. c) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów wytworzonych w toku realizacji niniejszej umowy a także zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów wytworzonych w toku realizacji niniejszej umowy bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym na piśmie 4. Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone materiały stanowiące przedmiot umowy, jedynie dla celów własnej dokumentacji. 5. Wraz z oddaniem utworu Wykonawca wyraża zgodę na jego publiczne wykorzystanie. 6. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego, wszelkich zmian w utworach, o których mowa w ust. 1 powyżej. 7. Udzielone na mocy niniejszej umowy uprawnienie do dokonywania zmian oraz modyfikacji w utworze pozostaje bez jakichkolwiek ograniczeń. 8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, obejmuje swym zakresem upoważnienie Zamawiającego do udzielania zgody innym podmiotom do modyfikacji utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie w jakim jest do tego uprawniony Zamawiający. Nadto wyżej wskazane uprawnienie obejmuje zgodę Wykonawcy na korzystanie oraz na rozporządzanie opracowaniami utworu. 9. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia niniejszej Umowy w zakresie dotyczącym praw autorskich, w tym praw zależnych, powinny być zawsze interpretowane w sposób pozwalający przyjąć, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia pełnię praw autorskich, praw zależnych, upoważnień oraz zgód, jak również upoważnień do udzielania dalszych upoważnień podmiotom trzecim oraz zgód na wyrażanie dalszych zgód podmiotom trzecim. 10. Wykonawca oświadcza, iż upoważnienie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, nie zostanie przez niego cofnięte. 11. Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia wykonawcy niezgodne z zapisem ust. 9 powyżej pozostawać będą nieważne. 12. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw autorskich przysługujących tej osobie w stosunku do opracowań, projektów i innych dokumentów sporządzonych lub dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu, jak i pokryć wszelkie związane w tym koszty obciążające Zamawiającego, w tym koszty postępowania sądowego. 13. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez jakiekolwiek osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 14. Wykonawca zobowiązany jest z chwilą przekazania utworu do posiadania względem niego praw w takim zakresie aby mógł prawidłowo wykonać niniejszą umowę. Niedochowanie powyższego obowiązku powoduje odpowiedzialność Wykonawcy. § 19 Zmiana Umowy Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie : 1. Przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. h) wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2÷ 6 ustawy Pzp. 2. Zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia i/lub terminu w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. 3.1 Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. 3.2. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. 3.3. Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy. 4. Zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie realizacji umowy. 5. Zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 6. Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, 7. Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub/i techniczno–budowlanych, konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych. 8. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – cena oferty netto nie może być wyższe niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 9. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - cena oferty netto nie może być wyższe niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT. 10. Zmiana specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. a/ Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę specjalistów w następujących przypadkach: • śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych specjalisty, • nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, • jeśli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja). b/ Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. c/ W przypadku zmiany specjalisty – nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. d/ Wykonawca zobowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 11. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 12. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie pkt 1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 13. Wniosek, o którym mowa w pkt 12. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 12., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 27, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 15. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 16. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 12. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 15 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 17. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 15 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 18. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 12 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 19. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 20. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób Kierowników robót, Projektantów, kierowników budowy na wniosek Wykonawcy i tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwiązanie stosunku pracy) oraz zdarzenia losowego jak np. choroba, śmierć itp. i Jeżeli zajedzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany, Zamawiający żąda dokumentów kandydata na te stanowiska, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału w postępowaniu jakie były określone w SIWZ. Warunkiem dokonania zmiany, będzie złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany. 21. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy gdy nastąpiła zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego. Warunkiem dokonania zmiany, będzie złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany. 22. Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową w terminach krótszych niż wynikające z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiający dopuścił zmianę Harmonogramu prac w sposób przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów robót. 23. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 24. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 25. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,. 26. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 27. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy, a nie ujęte w Kosztorysie ofertowym. 1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa powyżej zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: a) jeżeli roboty, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, b) jeżeli nie można wycenić robót,. z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt a, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 2) Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez podpisanie Aneksu. §20. Postanowienia Końcowe 1. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA ……………………………………… ……………………………… Załącznik nr 1 WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI DLA WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem zamówienia wynosi ………. miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy wszelkie wchodzące w jego skład: 1) obiekty 2) urządzenia 3) roboty ziemne 4) wszelkie inne wykonane roboty, w szczególności renowacje ciągów komunikacyjnych 3. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia). 2) Maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wyniesie 54 godziny. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 24 godziny. 3) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 5) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu. 6) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej. 7) Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne), e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 4. W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający. Załącznik nr 2 WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI NA SPRZĘT I CZĘSCI ZAMIENNE 1. Wymagany okres gwarancji na sprzęt i części zamienne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wynosi ………. miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót, a na wykonane instalacje sieci wewnętrznych oraz urządzenia obiektu oczyszczalni ścieków wynosi ………. miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 2. Wykonawca gwarantuje dostawę najnowszego modelu nowych, nie używanych Urządzeń i części zamiennych i włączenie wszystkich najnowocześniejszych ulepszeń do projektu i materiałów. 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone urządzenia i materiały są wolne od wad wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania. 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie maszyny i urządzenia będą fabrycznie nowe, spełniające polskie normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 5. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia). 2) Maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wyniesie 54 godziny. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 24 godziny. 3) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza pożądany termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 5) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu. 6) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa – niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej. 7) Wykonawca przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i naprawy dostarczonego sprzętu, gwarantuje dostawę części zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosić będzie koszty takich zobowiązań. 8) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, które nie mogą być sprzeczne z programem eksploatacji i nie mogą skutkować utratą gwarancji. 9) Gwarancja dla dostarczonego sprzętu i części zamiennych nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne), e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 6. W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający. 7. Wykonawca zapewnia dostawę części zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty rozpoczęcia użytkowania oczyszczalni. 8. Instalacja oczyszczalni powinna zapewnić oczyszczanie minimum 500 m3/ dobę Spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone danymi z systemu pomiarowego ilości oczyszczanych ścieków w trakcie rozruchu.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej na dzień przed terminem podpisania umowy wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie ( brutto), w jednej z następujących form: a) Pieniądzu Bank BS Wieleń Nr konta 418960000300002120000040 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt. b) - e) Zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, pozostawiając 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
22.1. Projekt umowy został zawarty w załączniku do SIWZ 22.2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie : 1. Przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. h) wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2÷ 6 ustawy Pzp. 2. Zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia i/lub terminu w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. 3.1 Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. 3.2. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. 3.3. Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy. 4. Zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie realizacji umowy. 5. Zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 6. Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, 8. Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub/i techniczno–budowlanych, konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych. 9. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – cena oferty netto nie może być wyższe niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 10. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - cena oferty netto nie może być wyższe niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT. 11. Zmiana specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. a/ Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę specjalistów w następujących przypadkach: • śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych specjalisty, • nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, • jeśli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja). b/ Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. c/ W przypadku zmiany specjalisty – nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. d/ Wykonawca zobowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 12. W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt. 2 pkt. 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-17, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: -
 


Wyświetleń strony: 1349
Data wytworzenia: 29-06-2017, 16:21:19 przez Administrator
Opublikowano: 29-06-2017, 16:50:30 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego