Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko”


GK-ZP.271.5.18
Drawsko 6 września 2018 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET Marian Andrzejewski ul. Włocławska 14C, 87-617 Bobrowniki za cenę zł brutto za 781 624,85 zł zł brutto (siedemsetosiemdziesiątjedentysięcysześćsetdwadzieściaczteryzłote 85/100).
Ogłoszenie nr 605127-N-2018 z dnia 2018-08-16 r.
Termin wykonania zamówienia 10.11.2018 r
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ: a) cena – 60%, b) gwarancja – 40%
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę:
lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium gwarancja
Łączna liczba punktów
1
Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski
ul. Włocławska 14C
87-617 Bobrowniki
 
781 624,85 zł
60,00
40,00
100,00
2.
SOLID-STET Sp.z o.o Sp. k.
ul. Arkońska (stadion)
71-245 Szczecin
795 423,47 zł
58,959
40,00
98,959
 
TORAKOL Rajmund Zalewski
Koszczały, 88-210 Dobre
795 446,51zł
58,957
40,00
98,957

Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu odwołanie, jako środek ochrony prawnej określony w art. 180 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.Wyświetleń strony: 293
Data wytworzenia: 06-09-2018, 14:34:37 przez Administrator
Opublikowano: 06-09-2018, 14:38:19 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego