Wykaz nieruchomości do sprzedaży, działka budowlana we wsi Chełst (działka, 78/3 obręb Chełst Zachód)


Drawsko, dnia 4 marca 2022 roku
N.6845.38,39.2021.MD
N.6840.4,5.2022.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko, położone w obrębie Drawsko - działka nr 987 cz., nr 315/2; oraz wykazy nieruchomości do sprzedaży obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko, położone w obrębie Chełst Zachód, działka nr 78/3 i w obrębie Kwiejce, dz. 59/3.
Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa Drawsko, Chełst, Kwiejce.
 
 
 Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


 
Drawsko, dnia 4 marca 2022 roku
N.6840.4.2022.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) w zw. z Uchwałą nr 1/2016 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 78/3-78/8 położonych w obrębie Chełst Zach.
 
 podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
 
  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/3, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
     Cena brutto – 24815,00 złotych.
     Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.
 
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 20 kwietnia 2022 roku,
2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 20 kwietnia 2022 roku.
 
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063,  osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
 
 
                                                                                          Bartosz Niezborała
       Wójt Gminy Drawsko
 
Wykaz
wywieszono dnia........................................
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................


Wyświetleń strony: 516
Data wytworzenia: 07-03-2022, 10:36:35 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 07-03-2022, 10:42:30 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego