Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne


Drawsko, dnia 23 lutego 2017 roku
N.6840.2,3 .2017.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujące - działki nr 78/3-78/5,78/7–78/8, obręb Chełst Zach.; działki nr 59/2 i nr 59/3 obręb Kwiejce. Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu mienia Gminy Drawsko.
 
   Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


 
Drawsko, dnia 23 lutego 2017 roku
N.6840.2.2017.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
  1. KWIEJCE, działka nr 59/2, o pow. 0,0922ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022400/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową indywidualną.
      Cena – 24401,00 zł/brutto
      Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.
 
  1. KWIEJCE, działka nr 59/3, o pow. 0,1104ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022400/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest w części pod zabudowę letniskową indywidualną i w części stanowi rezerwę pod poszerzenie drogi.
      Cena – 27847,00 zł / brutto.
      Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.
 
Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do 14 kwietnia 2017 roku,
2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do 14 kwietnia 2017 roku.
 
 
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do 14 kwietnia 2017 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Termin, miejsce i warunki  przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w UG Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba prowadząca sprawę Mirosława Drózd.
 
MAREK TCHÓRZKA
      WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
Wykaz
wywieszono dnia........................................
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................


Wyświetleń strony: 1499
Data wytworzenia: 28-02-2017, 14:25:31 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 28-02-2017, 14:28:13 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego