Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli


Uchwała Nr LI/303/2014

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drawsko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt  3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisko różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 2

Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko.

§ 3

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drawsko zgodnie z poniższą tabelą:

 

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i dzieci innych grup wiekowych

 

22 godziny

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 Wyświetleń strony: 1031
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:45:17 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:46:51 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego