Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 630


Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.33, 35, 37- 45.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: wieś Drawsko, wieś Drawski Młyn, wieś Chełst, wieś Piłka. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa: Drawsko, Drawski Młyn, Chełst, Piłka.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.45.2020.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 630 – o pow. całkowitej 5,7300ha, położona w obrębie Piłka, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022120/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład działki wchodzą RVI-0,7200ha; PsV-1,4700ha; LsVI-3,5400ha.
Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi do części ww. działki o powierzchni 2,1900ha (w tym: RVI-0,7200ha; PsV-1,4700ha) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: do dnia 31 grudnia 2023roku.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi równowartość 0,90q żyta -rocznie, z tym zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2020 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 167/2019  85,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach, płatnych z dołu za każde półrocze: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 41
Data wytworzenia: 30-11-2020, 09:29:03 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-11-2020, 09:30:55 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego