Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1


Drawsko, dnia 8 sierpnia 2014 roku
N.6845.14.2014.MD
 
Drawsko, dnia 8 sierpnia 2014 roku
N.6840.10.2014.MD
N.6845.14.2014.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010 roku, nr 102, poz. 651 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działkę nr 239/2 w Obr. Kwiejce oraz do dzierżawy, obejmujący działkę nr 51/1cz w obrębie Piłka. Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
 
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
 
1.    Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 51/1 – o pow. całkowitej 4,1606ha, położonej w obrębie Piłka, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00028558/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład działki wchodzą RV-2,1441ha; RVI-2,0165ha.
Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi do części ww. działki o powierzchni 1,3494ha (w tym: RV-1,0190ha, RVI-0,3304ha).
2.    Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.
3.    Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata
4.    Umowa dzierżawy zostanie zawarta w trybie bezprzetargowym.
5.    Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego.
6.    Czynsz wynosi równowartość 0,68q żyta -rocznie. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
Wójt Gminy Drawsko
    Marek Tchórzka
 


Wyświetleń strony: 1239
Data wytworzenia: 11-08-2014, 13:27:02 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 11-08-2014, 13:30:21 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego