Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375


 
Drawsko, dnia 14 lutego 2019 roku
N.6845.15.2018.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Pęckowo, działka nr 375. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Pęckowo.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

 
Drawsko, dnia 14 lutego 2019 roku
N.6845.15.2018.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 375 – o pow. całkowitej 1,5800ha, położonej w obrębie Pęckowo ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00018885/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, do części ww. działki  o powierzchni 0,1665 ha.
2.      Nieruchomość położona jest  w obrębie ewidencyjnym Pęckowo. Cel zawarcia umowy – uprawy rolne.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-04-2019 roku do 31-12-2021 roku.
4.      Czynsz dzierżawny na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualna stawka czynszu wynosi równowartość 0,06q żyta -rocznie, z zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2019 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 118/2018 - 44,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 


Wyświetleń strony: 487
Data wytworzenia: 14-02-2019, 14:17:51 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 14-02-2019, 14:20:16 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 14-02-2019, 14:21:03 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego