Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo)


O B W I E S Z C Z E N I E
 
     
           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zmianami /
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 20 stycznia 2014 roku zostało wszczęte na żądanie  ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Drawski Młyn na działkach nr ewid. gruntów 372/3, 7045/4, 371/2, 7045/1, 656, 384, 433, 431, 662, 437, 663, 482, 483, 485/1, 486 w obrębie wsi Pęckowo i 628, 629/2, 631/2, 620, 625, 626, 769, 772/1, 772/2, 773, 775/4, 774 w obrębie wsi Drawsko.
 
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,                         I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 1044
Data wytworzenia: 22-01-2014, 14:32:26 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 22-01-2014, 14:33:49 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego