Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw


 
 
Uchwała nr XLV/272/2014
Rady Gminy Drawsko
z dnia  12.02.2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Drawsko.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w zw. z § 10 ust. 1 nr XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. U. woj. wielk. Nr 161, poz. 2749 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), art. 145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:
 
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Drawsko na rzecz  każdoczesnego właściciela działki nr 36 w obrębie Drawsko bez odrębnego wynagrodzenia.
2. Zakres obciążenia działki nr 35 w obrębie Drawsko prawem służebności określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                         
                                                                Uzasadnienie
do uchwały nr XLV/272/2014
Rady Gminy Drawsko
z dnia 12.02.2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności dostępu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 35 położonej w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Drawsko.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.
Nieruchomość stanowiąca działkę nr 36 w obrębie Drawsko stanowi własność prywatną. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem inwentarskim, który posiada bramę wyjazdową na działkę nr 35. Gmina zamierza zbyć działkę nr 35, w związku z tym, aby zapewnić możliwość korzystania z bramy w wyżej opisanym budynku konieczne jest ustanowienie służebności.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
 
 


Załącznik
do Uchwały nr  XLV/272/2014                                 
Rady Gminy Drawsko
z dnia 12.02. 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności dostępu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 35 położonej w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Drawsko.
 
                             ZAKRES OBCIĄŻENIA DZIAŁKI NR 35 PRAWEM SŁUŻEBNOŚCI


Wyświetleń strony: 1243
Data wytworzenia: 28-02-2014, 14:16:40 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-02-2014, 14:17:57 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego