Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok


Drawsko 17.04.2020r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.


1. Forma współpracy 

W roku 2019 współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w formie pozafinansowej.


2. Obszary wsparcia 

W ww. programie współpracy zaplanowano, że w roku 2019 priorytetowe obszary współpracy obejmowały będą sferę zadań z zakresu określonego w ww. uchwale t. j.: 

 

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. ochrony i promocji zdrowia;
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ;
 5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 10. promocji gminy,
 11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

3. Współpraca finansowa 

 

W 2019 roku Wójt Gminy Drawsko ogłosił  otwarty konkurs na realizację następujących zadań publicznych:

1. upowszechniania kultury fizycznej polegające na organizowaniu rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez: szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko dla dzieci, młodzieży, grup seniorskich uzdolnionych sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie, w tym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe


2.działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: inwalidów, seniorów funkcjonujących w organizacjach celowych, realizujących zadania w zakresie wyrównywania szans oraz organizowania imprez integracyjnych, aktywizacyjnych w tym min. Światowego Dnia Inwalidy, wyjazdów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, upowszechniania kultury i sztuki oraz działalności osób niepełnosprawnych,

3.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie organizacji cyklicznych otwartych zawodów wędkarskich o puchar Wójta Gminy Drawsko oraz rywalizacja w spinningowym Grand Prix Okręgu Noteckiego PZW reprezentacji Koła ,,Noteć” Drawski Młyn 

4.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie  rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko, dzieci, młodzieży, grup seniorskich uzdolnionych sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie-  cykliczne szkolenie dzieci i młodzieży w Karate Shotokan

 5.ochrony i promocji zdrowia w zakresie wspomagania działalności organizacji prozdrowotnych- cyklicznej edycji akcji prozdrowotnej ,,Kocham Cię Życie’’

6.działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie integracji i aktywizacji- organizacja cyklicznej Paraolimpiady

7. organizacji I Biegu im. Józefa Noji w Pęckowie,

8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na realizację zadań publicznych w roku 2019r. Gmina Drawsko przeznaczyła kwotę:

Zadanie nr 1. LZS do 130.000,00 zł. 

Zadanie nr 2. Emeryci, Inwalidzi, Aktywni razem do 6.500,00 zł

Zadanie nr 3. Wędkarze do 1.600,00 zł

Zadanie nr 4. Fudokan do 2.000,00 zł

Zadanie nr 5. Amazonki do 700,00 zł

Zadanie nr 6. Niepełnosprawni do 2.500,00 zł 

Zadanie nr 7. Biegacze do 2.213,63 zł 

Zadanie nr 8. Kamiennik do 500, zł


W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Drawsko, wpłynęły oferty. 

Komisja Konkursowa powołana dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. 

Z prac Komisji sporządzony został protokół, który przekazano Wójtowi Gminy Drawsko i zarekomendowano podmioty do zawarcia umowy na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Drawsko:

- Ludowy Zespół Sportowy ,,Orzeł’’ Pęckowo 87.000,00

- Ludowy Zespół Sportowy ,,Sokół’’ 43.000,00 

Pozostałe środki zostały rozdysponowane  w formule uproszczonych ofert.

5. Kontrola i rozliczanie dotacji

Kontrolę poprawności rozliczenia otrzymanych środków finansowych przeprowadzono na podstawie sprawozdania końcowego każdej z ofert.

 

6. Współpraca pozafinansowa 

Gmina realizowała współpracę niefinansową z organizacjami pozarządowymi w następujących formach:

1)udzielanie informacji o innych źródłach finansowania, doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków,

2)promowanie szkoleń i wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe,

3)przekazywanie informacji o szkoleniach zewnętrznych i konkursach ogłaszanych przez inne podmioty,

4)opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej – udzielanie referencji.

  

7. Podsumowanie 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem władz samorządowych wpływającym rozwój  gminy. 

Działania Gminy Drawsko w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019r. realizowane były w dwojaki sposób tj. w formie finansowej i pozafinansowej, zgodnie z założeniami programu współpracy w roku 2019.

Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi rozwija się w zakresie wymiany informacji, konsultacji, spotkań z przedstawicielami organizacji oraz udział przedstawicieli tych organizacji w komisjach konkursowych i innych wspólnych przedsięwzięciach.

Na bazie dotychczasowego doświadczenia oraz wskazanych w sprawozdaniu informacji można stwierdzić, że aktywnie działające organizacje pozarządowe potrafią skutecznie odpowiadać na potrzeby Gminy Drawsko.


Sporządziła:

 

Anna Fręś-Sekretarz Gminy
Wyświetleń strony: 115
Data wytworzenia: 17-04-2020, 13:30:50 przez Agata Graś
Opublikowano: 17-04-2020, 13:34:47 przez Agata Graś

Drukuj | Powiadom znajomego