Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn


                                               UCHWAŁA  NR  LI/305/2014

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 30 czerwca 2014 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko – dla wsi  Drawski Młyn

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

 

§ 1.1.     Po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko uchwalonego uchwałą Nr XX/138/2000 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.04.2000 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn obejmujący:

1)      działkę nr 793/1 o  powierzchni 7,34 ha,

2)      działki o numerach: 808/2 i 1299/21 – część o łącznej powierzchni 0,29 ha,

przedstawione na rysunkach nr 1 i nr 2, zwany dalej „planem”.

 

2.    Granice obszaru objętego planem oznaczone są na rysunkach w skali 1:1000, zwanych dalej „rysunkami”.

 

3.    Integralnymi częściami uchwały są:

1)        rysunki planu, o których mowa w ust. 2, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały;

2)        rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, dla wsi Drawski Młyn, stanowiące załącznik Nr  3 do niniejszej uchwały;

3)        rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wsi Drawski Młyn inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,  stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)   maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ogranicza-

jącą teren przeznaczony pod zabudowę budynkami i budowlami nadziemnymi o funkcji        użytkowej budynku (z wyłączeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej),                 obszar pomiędzy granicą działki, a tą linią jest terenem wyłączonym z zabudowy;

2)        wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni  

zabudowy (budynków i budowli nadziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków - wiat), mierzonej po zewnętrznym obrysie budynku lub budowli, (zaliczonej do kubatury brutto budynku zgodnie z przepisami Prawa budowlanego) do powierzchni działki budowlanej;

3)   dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci poniżej 20°.

 

§ 3.1.   Na obszarze objętym planem nie występują:

1)        tereny: górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania;

2)        przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

2.    Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

                     § 4.   Obowiązują określone na rysunku oznaczenia graficzne:

1)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-

       wania;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) stanowiska archeologicznego.

 

 

Rozdział 2

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

 

§ 5.    Na obszarze objętym planem ustala się ochronę środowiska poprzez:

1)        wyposażenie, terenu przeznaczonego pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę                              i docelowo w zbiorowy odbiór ścieków bytowych, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach na ścieki;

2)        wyposażenie terenu UP na którym powstaną ścieki przemysłowe (w związku z prowadzoną działalnością) w oczyszczalnię ścieków przemysłowych i oczyszczenie tych ścieków do dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz dalsze postępowanie zgodne z Prawem wodnym;

3)        ochronę ziemi poprzez zorganizowany system odbioru odpadów zgodnie z przepisami                      o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4)        ochronę przed hałasem poprzez utrzymanie na granicy z terenem szkoły (działki nr 778) hałasu na poziomie dopuszczalnym dla terenu zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz na terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej hałasu na poziomie dopuszczalnym dla terenu mieszkaniowo-usługowego zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska;

5)      ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym przez zakaz lokalizacji obiektów

budowlanych emitujących pola elektromagnetyczne przekraczające poziomy dopusz-                 czalne na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w przepisach odrębnych;

6)        ochronę powietrza zgodnie z przepisami odrębnymi do Prawa ochrony środowiska określającymi dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń do środowiska;

7)        każdy kto realizuje i eksploatuje obiekt budowlany emitujący ponadnormatywne  oddziaływanie na środowisko winien zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne, organizacyjne lub urządzenia by doprowadzić do utrzymania dopuszczalnych poziomów emisji określonych w przepisach o ochronie środowiska,                       w granicach terenu, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;

8)        dla zachowania równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia ustala się na terenach przewidzianych do zabudowy i zagospodarowania maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy i minimalne wskaźniki powierzchni terenu biologicznie czynnego;

9)     zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko              

       z wyłączeniem inwestycji celu publicznego.

 

 

Rozdział 3

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

 

§ 6. 1.  Obszar wsi Drawski Młyn w granicach objętych planem leży w strefie ochrony stanowiska archeologicznego  -  objętej ochroną na podstawie ustaleń planu miejscowego.

 

       2.  Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się:

1)    konieczność uwzględnienia stanowiska archeologicznego przy zagospodarowaniu
i zabudowie terenu;

2)    przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i przystąpieniem do prac ziemnych, należy postępować zgodnie z ustawami: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
i Prawem budowlanym.

 

Rozdział 4

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wieś Drawski Młyn - rysunek Nr 1

 

 

§ 7.  Dla działki nr 793/1 o powierzchni 7,34 ha, objętej planem, ustala się następujące przeznaczenie terenu:

1)      tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku 1PU, 2PU 3PU;

2)      teren urządzeń elektroenergetyki - oznaczony na rysunku E;

3)      teren drogi wewnętrznej – oznaczony na rysunku KDW;

4)      teren parkingu – oznaczony na rysunku KP.

 

§ 8.      Dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej 1PU-3PU ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)     na  każdym terenie dopuszcza się realizację:

a)      budynków: administracyjnego, usługowych, produkcyjnych, gospodarczych o funkcji magazynowej, warsztatowej i garażowej lub o funkcji łączonej;

b)     urządzeń wytwarzających energię z  odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekra-

       czającej 100 kW,

c)        budowli związanych z funkcją terenu, w tym: oświetlenia, miejsc parkingowych, chodnika, dojazdów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d)       instalacji reklam,

e)        zagospodarowanie zielenią;

2)    zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczal-

         nymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku;

3)    budynek administracyjny i usługowy należy realizować:

a)        o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 12 m,

b)        z dachem min. dwuspadowym o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci dachu do 40°, dopuszcza się dach płaski,

c)    o powierzchni sprzedaży w budynku usługowym do 1000 m²;

4)    budynki produkcyjne i o łączonej funkcji należy realizować:

a)        o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 16,0 m,

b)   o dowolnej geometrii  dachu;

5)    budynki gospodarcze (w tym budowle o funkcji użytkowej budynku - wiaty) należy

       realizować:

a)        o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 8,0 m,

b)        z dachem jedno lub dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachu do 30°, dopuszcza się inną geometrię dachu;

6)      obiekty budowlane (silosy, oświetlenie, maszty reklamowe itp.) należy realizować
o wysokości do 35 m, dla budowli związanych z infrastrukturą techniczną (przy lokalizacji wież telekomunikacyjnych) dopuszcza się wyższą wysokość;

7)    dla wież o wysokości równej lub wyższej niż 50 m należy postępować zgodnie z przepisa-

         mi Prawa lotniczego;

8)    na terenie nieruchomości są usytuowane linie napowietrzne elektroenergetyczne 15 kV,          

wzdłuż linii wyznacza się strefę uciążliwości o szerokości 5 m od skrajnego przewodu          wyłączoną z zabudowy budynkami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, w przypadku kolizji sieci z projektowanymi budynkami dopuszcza się przebudowę linii lub skablowanie; 

9)    minimalna intensywność zabudowy budynkami i budowlami nadziemnymi o funkcji

        użytkowej budynków 10% powierzchni działki, maksymalna intensywność zabudowy 

        do 50% powierzchni działki budowlanej;

10)    teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń i wodę winien                      

           stanowić minimum 10% powierzchni terenu;

11)      na terenie 1PU wzdłuż granicy z działką nr 778 (terenem szkoły) należy urządzić zwarty  

                  pas  zieleni zimozielonej o szerokości  min. 10 m;

12)      na terenach 2PU i 3PU położonych wzdłuż terenu kolejowego przy sytuowaniu obiektów

                  budowlanych mają zastosowanie przepisy o transporcie kolejowym;           

13)      na działce budowlanej należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości:

            a)   3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni budynku produkcyjnego lub usługowego,

  b)   2 miejsca na 10 osób zatrudnionych;

14)      zasady podziału terenu na działki budowlane:

  a)   minimalna szerokość działki - 30 m,

  b)   minimalna powierzchnia działki pod zabudowę usługową - 2000 m²,

  c)   minimalna powierzchnia działki pod zabudowę produkcyjną - 3000 m².

 

§ 9.    Dla terenu urządzeń elektroenergetyki E ustala się następujące warunki zabudowy                  i zagospodarowania:

1)        teren przeznaczony jest pod lokalizację stacji transformatorowej, zabudowę należy realizować w granicach działki;

2)        budynek stacji transformatorowej należy realizować:

a)    wysokości do 3,0 m od poziomu terenu,

b)        z dachem o dowolnej geometrii,

c)         o powierzchni zabudowy do 7 m²;

3)    dopuszcza się realizację budowli zamiast budynku stacji transformatorowej;

4)    ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynnego 0%.

 

§ 10.  Na terenie drogi wewnętrznej KDW ustala się:

1)        szerokość pasa drogowego – 12 m;

2)        szerokość jezdni dwupasowej od 5 do 6 m;

3)        jednostronny chodnik;

4)        zagospodarowanie zielenią.

 

§ 11.  Na terenie parkingu KP ustala się:

1)    realizację miejsc parkingowych;

2)    realizację chodnika, ścieżki rowerowej;

3)    zagospodarowanie zielenią.

 

 

Wieś Drawski Młyn - rysunek nr 2

 

§ 12.  Dla działek nr 808/2 i nr 1299/21 część o powierzchni 0,29 ha, objętych planem, ustala się następujące przeznaczenie terenu:

1)    teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej - oznaczony na rysunku UM;

2)    teren urządzeń elektroenergetyki - oznaczony na rysunku E;

3)    teren drogi wewnętrznej - KDW.

 

          § 13. Na terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej UM ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)     przeznaczeniem podstawowym terenu jest funkcja usługowa, która winna stanowić min.  

         50% powierzchni terenu, przeznaczeniem dopuszczalnym jest funkcja mieszkaniowa; 

2)    na tym terenie zachowuje się istniejącą zabudowę, z możliwością jej rozbiórki i budowy 

       nowego budynku;

3)    zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczal-        

       nymi liniami zabudowy;

 4)    dopuszcza się realizację budynków w granicy działki;

 5)    na działce może być zrealizowany jeden budynek usługowy i jeden budynek  mieszkalny 

lub budynek usługowo-mieszkalny oraz budynek gospodarczy i garażowy, dopuszcza się łączenie funkcji;

6)   budynki: usługowy, mieszkalny lub usługowo-mieszkalny lub o łączonej funkcji należy 

      realizować:

 a)    o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

 b)    z dachem płaskim, dopuszcza się inną geometrię dachu;

7)    budynek gospodarczy i garażowy należy realizować:

 a)    o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b)  z dachem jedno lub dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachowej do 30°, dopuszcza się inną geometrię dachu;

8)  minimalna intensywność zabudowy budynkami 10% powierzchni działki, maksymalna         intensywność zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej;

9)  teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń winien stanowić minimum 10% powierzchni działki budowlanej;

10)    na działce należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości:

a)   min. 1 stanowisko na 50 m² powierzchni zabudowy budynku usługowego,

b)   min. 2 stanowiska na 1 mieszkanie, w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu;

11)    wzdłuż działki nr 808/2 usytuowana jest linia napowietrzna elektroenergetyczna 15 kV,                           

wyznacza się strefę uciążliwości wolną od zabudowy budynkami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi o szerokości 5 m od osi skrajnego przewodu linii.

 

§ 14.  Dla terenu urządzeń elektroenergetyki E ustala się następujące warunki zabudowy                  i zagospodarowania:

1)        teren przeznaczony jest pod lokalizację stacji transformatorowej, zabudowę należy realizować w granicach działki;

2)        budynek stacji transformatorowej należy realizować:

a)         wysokości do 3,0 m od poziomu terenu,

b)        z dowolną geometrią dachu,

c)         o powierzchni zabudowy do 7 m²;

3)    dopuszcza się realizację budowli zamiast budynku stacji transformatorowej;

4)    ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynnego 0%.

 

§ 15.  Na terenie drogi wewnętrznej KDW ustala się:

1)        szerokość pasa drogowego - 5 m;

2)        dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej  i  chodnika;

3)        zagospodarowanie zielenią.

 

 

Rozdział 5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

 

 

§ 16. 1.  Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)        zaopatrzenie w energię z istniejącego systemu elektroenergetycznego złożonego z linii kablowych niskiego napięcia, linii napowietrznych średniego napięcia oraz stacji transformatorowych;

2)        zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej;

3)        odprowadzenie ścieków bytowych:

a)      tymczasowo do szczelnych, bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe,

b)      docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez układ kanałów grawitacyjnych oraz       przepompowni i rurociągów tłocznych, tworzących system sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki przekazywane będą na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków;

4)        odprowadzenie ścieków przemysłowych – na terenie PU na którym powstaną ścieki przemysłowe, oczyszczenie ich w oczyszczalni ścieków przemysłowych do dopuszczal- nych wartości emisji zanieczyszczeń do środowiska przed wprowadzenia ich do sieci kanalizacji sanitarnej lub do środowiska zgodnie z Prawem wodnym i Prawem ochrony środowiska;

5)        odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych) do środowiska do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie PU, dopuszcza się odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych na terenie  działki budowlanej do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, z terenu UM do ziemi na terenie nieutwardzonym na działce;

6)        obsługa telekomunikacyjna z istniejącego systemu łączności, z linii kablowych łączności,        telekomunikacji i telewizji kablowej (podziemnych), ułożonych w pasach dróg
z możliwością dalszej rozbudowy systemu i sieci;

7)        zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę, projektuje się indywidualne systemy grzewcze                    z zastosowaniem paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi,         spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności lub przy wykorzystaniu  alternatywnych źródeł energii;

8) gospodarowanie odpadami:

a)        selektywne gromadzenie odpadów w przystosowanych do tego pojemnikach usytuo-       wanych w wyznaczonych miejscach i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie
z ustawą o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

b)        masy ziemne powstające w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować        na terenie nieruchomości w celu ukształtowanie terenu, pod warunkiem nie przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi lub zgodnie z przepisami odrębnymi;

c)    z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne należy postępować zgodnie z ww. obowiązującymi przepisami.

9)        na całym terenie objętym niniejszym planem mogą być realizowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

 

2.        Dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej poprzez drogę gminną i do drogi powiatowej poprzez drogę wewnętrzną, dopuszcza się budowę zjazdu z dróg po uzyskaniu zgody zarządców dróg, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

             

 

Rozdział 6

Przepisy końcowe

 

 

§ 17.    Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 18.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§ 19.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały Nr LI/305/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 30 czerwca 2014 roku

 

Po podjęciu przez Radę Gminy Drawsko uchwały nr XXXV/198/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko wieś Drawski Młyn  Wójt Gminy Drawsko przeprowadził procedurę planistyczną.  W trybie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wpłynęły wnioski, które zostały uwzględnione w projekcie planu. Do sporządzonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko uzyskano pozytywne opinie i uzgodnienia. Na etapie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu nie wpłynęły uwagi do przedmiotowego projektu planu.  Sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego uchwałą jest zgodny z ustaleniami  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko.

            W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

 


 

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LI/305/2014

Rady Gminy Drawsko

                                   z dnia 30 czerwca 2014 roku

 

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag  wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko wsi Drawski Młyn.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

 

 

 

Rada Gminy Drawsko rozstrzyga, co następuje:

                    

 

§ 1. 1.  Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko wsi Drawski Młyn, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu nie wniesiono uwag.

 

            2. Wobec powyższego nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Załącznik Nr 4

               do uchwały Nr LI/305/2014

                       Rady Gminy Drawsko

                                                          z dnia 30 czerwca 2014 roku

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego                  Gminy Drawsko wsi Drawski Młyn, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos- podarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r.  poz. 647 ze zmianami)

 

Rada Gminy Drawsko rozstrzyga co następuje:

 

 

     § 1.1.   Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko wsi Drawski Młyn wymagana jest realizacja:

1)      sieci wodociągowej o długości 500 mb;

2)      sieci kanalizacji ściekowej o długości 130 mb;

3)      linii kablowej elektroenergetycznej o długości 130 mb;

4)      budowy stacji transformatorowej;

5)      poszerzenia istniejącej drogi i budowy nowej o powierzchni 4800 m²;

zwanych dalej zadaniem inwestycyjnym.

 

     2.    Zadanie inwestycyjne obejmuje łącznie wykonanie uzbrojenia terenu w sieci: wodociągową, kanalizacji ściekowej, linię kablową elektroenergetyczną i włączenie ich do istniejących sieci:

1)       realizacja zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 stanowi zadanie własne Gminy Drawsko;

2)       realizacja zadań w zakresie przesyłania i dystrybucji energii określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 zgodnie z Prawem energetycznym.

 

§ 2.1.   Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w § 1 ust. 1 w pkt 1, 2 i 5 zostanie sfinansowane ze środków budżetowych Gminy Drawsko.

 

2.  Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi zgodnie z uchwałą budżetową.

 

     3.  Inwestycje, których okres realizacji będzie przekraczał jeden rok budżetowy, ujmowane będą w uchwale Rady Gminy w sprawie „Wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko”.                     

 

 

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1181
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:48:37 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:51:13 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego