Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016


Ogłoszenie z dnia 2014-08-05
Drawsko: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrówdo Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016
 
Data zamieszczenia 05.08.2015.
Biuletyn Zamówień publicznych Nr 199470 z dnia 05.08.2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel.
067 25 69 128,fax. 067 25 69 135
Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminadrawsko.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrówdo Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016
II.1.2)Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrówdo Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 o parametrach:
- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg
- zawartość siarki nie więcej niż 0,20% m/m
 - zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
 - gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 0,86 g/ml
 - temp. zapłonu nie niższa niż 56°C
 - temp. płynięcia nie wyższa niż -20°
 - lepkość kinematyczna w temp. 20°C nie większa niż 6,00 mm2/S
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia maksymalnie o 20% w zależności od warunków pogodowych warunkujących konieczność grzania w pomieszczeniach szkolnych.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): kod 09135100-5
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.1.7) Czy Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: Nie.
II.1.8) Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ramowej: Nie
II.1.9)Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.  
          67 ust. 1 pkt 6 i 7: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie do dnia 30.04.2016 r.
 
              SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium. Nie dotyczy
III.2 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Wykonawca przedstawi koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.
III.2.2 Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy oleju opałowego w ilości co najmniej 30 000 litrów (każda). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.
 
III.2.3 Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
III.2.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ)
Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
III.2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
 
 
III.3.1 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2 W zakresie wykazania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.2.1(zał. nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:
a) wykaz dostaw oleju opałowego w ilości co najmniej 30 000 litrów, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego.  W wykazie wskazać dostawy spełniające warunek  – zał. Nr 4 do SIWZ;                                                                                                                                                                    
- Dowodami, o których mowa w pkt III.3.2. lit.a są poświadczenia. Jeżeli z uzasadnieniach przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, dowodami mogą być inne dokumenty ( np. referencje)
 
III.3.3 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenieo braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) Koncesje, zezwolenia lub licencje – dotyczące obrotu paliwami
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2.
III.3.4 Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
III.3.5 Inne dokumenty:
- formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ;
- Dokumenty (poświadczenia, referencje lub inne dokumenty) od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że dostawy wymienione w zał. nr 4 do SIWZ zostały wykonane należycie;
- Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić odpowiednią część). Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
 
Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w złożonych przez oferenta kserokopiach wymaganych dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginałów, lub notarialnie potwierdzonych kopii tych dokumentów.
 
III.3.6 Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą ubiegać się o wspólne udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub mocodawcę.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w punkcie III.3.3 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, natomiast dokumenty wymienione w pkt.III.3.2.– wspólnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie lub każdy z nich na odrębnym dokumencie.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".
 
III.3 7. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienie [art. 36a ust. 2 ustawy].:
a) Zamawiający nie ustawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
III.3.8. Dodatkowe informacje i aktualne regulacje prawne w zakresie podwykonawstwa:
a) Zgodnie z art. 36a ust. 1 Ustawy, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
b) Zgodnie z art. 36b ust.1 Ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części, zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.
c) Zgodnie z art. 36b ust. 2 Ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Zgodnie z art. 143b Ustawy:
- ust. 2 – termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi.
e) zgodnie z art. 143c Ustawy:
- ust. 1 – zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę.
- ust. 2 – wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
- ust. 3 – bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.
- ust. 4 – przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwic wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust.1. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
- ust. 5 – W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
            - nie dokonać bezpośredniej zapłaty za wynagrodzenie podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.
            - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
            - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
- ust. 6 - w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
- ust. 7 – konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
           
III.3.9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa z dnia 16 kwietnia    1993 r. (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.), jeśli : wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
 
 
Uwaga:
• Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).
 
III.3.10 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowania dokonana będzie na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego
 2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 III.3.11 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne; nie
III.3.12   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 


SEKCJAIV: PROCEDURA
IV.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena i termin płatności
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje sięistotne zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
IV.3.1 Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w części dotyczącej terminu realizacji zadania. Warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności, której nie można było przewidzieć w trakcie przygotowania postępowania i realizacji dostawy.
IV.3.2 Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT w trakcie realizacji zamówienia
IV.3.3 W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących możliwość zmiany umowy i dowiedzenia się o tym przez daną stronę, zawiadomi ona pisemnie o tych okolicznościach drugą stronę podając przyczynę chęci dokonania zmiany umowy.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminadrawsko.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel. 067 25 69 128,fax. 067 25 69 135
IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 4.3) Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2015 r. godzina 0945, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Drawsko – (pok. Nr 10- sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziale zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka


Wyświetleń strony: 864
Data wytworzenia: 05-08-2015, 13:01:09 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 05-08-2015, 13:08:47 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego