Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko


GK-ZP.271.8.18                                                                                          Drawsko 9 listopada 2018 r.
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytów długoterminowych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 ze zm) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania wybrano ofertę:
Część 1 Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, ul. Krakowska 29, 43-190 Mikołów
 za cenę: Cena kredytu na dzień składania oferty jako suma kwoty prowizji oraz odsetek naliczonych za cały okres spłaty wynosi ogółem 511 356,36 złotych (słownie pięćsetjedenaścietysięcytrzystapiędziesiątsześćzłotych 36/100)
 Część 2 Bank Spółdzielczy w Wieleniu, ul. Kościuszki 20, 64-730 Wieleń
Za cenę: Cena kredytu na dzień składania oferty jako suma kwoty prowizji oraz odsetek naliczonych za cały okres spłaty wynosi ogółem 169 961,34 złotych (słownie: stoszedziesiątdziewięćtysięcydziewięćsetsześdziesiątjedenzłotych 34/100)
 Część 3 Bank Spółdzielczy w Wieleniu, ul. Kościuszki 20, 64-730 Wieleń
Za cenę: Cena kredytu na dzień składania oferty jako suma kwoty prowizji oraz odsetek naliczonych za cały okres spłaty wynosi ogółem 53 545,66 złotych (słownie: piędziesiąttrzytysiącepięćsetczterdzieścipięćzłotych 66/100)
Część 4 Bank Spółdzielczy w Wieleniu, ul. Kościuszki 20, 64-730 Wieleń
Za cenę: Cena kredytu na dzień składania oferty jako suma kwoty prowizji oraz odsetek naliczonych za cały okres spłaty wynosi ogółem 23 920,84 złotych (słownie: dwadzieściatrzytysiącedziewięćsetdwadzieściazłotych 84/100)
Ogłoszenie nr  nr 643335-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.
 Termin wykonania zamówienia 31.12.2018 r                    
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ: a) cena – 60%, b) Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji -40%
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę:
 
lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji
Łączna liczba punktów
1
 
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, ul. Krakowska 29,              43-190 Mikołów
 
Część1
 
 511 356,36 złotych
 
Część 2 –
Część 3 –
Część 4 -
60,00
 
 
-
-
-
40,00
 
 
-
-
-
100,00
 
 
-
-
-
2.
Bank Spółdzielczy w Wieleniu, ul. Kościuszki 20, 64-730 Wieleń
Część 1
538 069,07 złotych
 
Część 2 169 961,34 złotych
 
Część 3 353 545,66 złotych
 
Część 4
23 920,84 złotych
 
 
57,02
 
60,00
 
60,00
 
60,00
40,00
 
40,00
 
40,00
 
40,00
97,02
 
100,00
 
100,00
 
100,00
 
Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu odwołanie, jako środek ochrony prawnej określony w art. 180 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie określonym zgodnie           z art. 94 ustawy Pzp.
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 298
Data wytworzenia: 09-11-2018, 16:25:53 przez Administrator
Opublikowano: 09-11-2018, 16:27:01 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego