Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Uchwała nr XLV/271/2014
Rady Gminy Drawsko
z dnia 12.02.2014 r.
 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego
                  z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 89, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885ze zm.)
 
Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w roku 2014 w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 226 225 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe” w części finansowanej ze środków unijnych realizowanej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, PROW na lata 2007-2013
 
§ 2
Spłata pożyczki następować będzie ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą po uzyskaniu zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego.
 
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

 


Wyświetleń strony: 1081
Data wytworzenia: 28-02-2014, 14:14:22 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-02-2014, 14:16:37 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego