Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Technicznym


                                                                       Drawsko,  06.04.2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Drawsko

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

 

1. Stanowisko pracy:

Podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Technicznym w Urzędzie Gminy Drawsko

 

2.Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  wykształcenie wyższe - preferowane: związane z ochroną środowiska lub administracja; lub wykształcenie średnie z minimum 3-letnim stażem pracy,

5)   znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

a. ustawy Prawo ochrony środowiska,

b. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

c. ustawy Prawo wodne,

d. ustawy o ochronie przyrody,

e. ustawy o ochronie zwierząt,

f. ustawy o samorządzie gminnym,

g. kodeksu postępowania administracyjnego,

h. instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej.

 

      3. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1)  komunikatywność,

2)  dyspozycyjność,

3)  umiejętność pracy w zespole,

4)  umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

5)  umiejętność interpretacji przepisów prawa i analitycznego myślenia,

6)  prawo jazdy kat. B.

7)  zdolność ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych zadań,

8) umiejętność skutecznego wprowadzania zmian zachodzących na stanowisku,

9) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)  wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,

2) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

3) wykonywanie obowiązków w zakresie ustawy Prawo wodne,

4) wykonywanie obowiązków w zakresie ustawy o ochronie przyrody, szczególnie w zakresie wycinki drzew,

5) wykonywanie obowiązków w zakresie ustawy o ochronie zwierząt,

6) opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla Rady Gminy i jej Komisji,

7) prowadzenie spraw z dziedziny zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej kraju w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

8) bieżące przygotowanie dokumentów do archiwizacji,

9) sporządzanie sprawozdawczości z wyżej wymienionych zadań,

10) bieżące śledzenie i stosowanie obowiązujących przepisów prawnych,

11) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

5. Informacja o warunkach pracy:

1)  miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733

     Drawsko - Referat Techniczny,

2)  czas pracy - pełny wymiar czasu pracy,

3)  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

4)  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

      W czasie trwania zawartej  umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Umowa po upływie okresu nie przekraczającego 6 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu służby przygotowawczej, może zostać zawarta na czas nieokreślony. 

 

6. Wskaźnik zatrudnienia:

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Drawsko w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV),

3)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie np. dyplomu lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,

5)      oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)       oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
i z pełni publicznych,

7)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,

8)      oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia.

9)      osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2   ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10 lub pocztą (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do urzędu) na ww. adres urzędu, w kopertach z oznaczeniem nadawcy, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym”, w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 roku do godz. 1545.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

10. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Drawsko zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569128.

 

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl

Nabór na stanowisko zostanie przeprowadzony na zasadach określonych przez przepisy prawa dla wolnych stanowisk urzędniczych.

 

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawa prawna: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z  2020r. poz. 1320 z późn. zm.) z art. 6 ust. 1 lit. A oraz lit. B, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), Wójt Gminy Drawsko informuje, że:

  • administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Drawsko z siedzibą w Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko,
  • z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez mail: urzad@gminadrawsko.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko;
  • celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nie przekazanie spowoduje niemożliwość uczestnictwa w naborze
  • przetwarzanie danych osobowych dotyczy: danych zwykłych: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe: adres e-mail,  adres    zamieszkania; wykształcenie oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
  • dane osobowe będą przechowywane przez administratora do zakończenia rekrutacji,
  • odbiorcami, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe jest komisja rekrutacyjna, pracownicy Urzędu, pracownicy organów odwoławczych, pracownicy organów kontroli, podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane lub inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ora do cofnięcia zgody na wykorzystanie danych kontaktowych.

 

/-/ Bartosz Niezborała

 Wójt Gminy Drawsko

 

*) niepotrzebne skreślićWyświetleń strony: 1068
Data wytworzenia: 06-04-2021, 10:38:56 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 06-04-2021, 10:41:59 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego