Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania


    Uchwała nr  XLV/267/2014
Rady Gminy Drawsko
 z dnia 12.02.2014r.
 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 96 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 zm.)
Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2014r. 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2012r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz. U. z 2012 r., poz. 823).
 
 
Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.                                           w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024), przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
 
W związku z tym, że Program zakłada wsparcie finansowe przez Rząd z budżetu państwa
gmin w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust.
1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wszelkie działania gmin w zakresie realizacji ww. zadań oparte są o obowiązujące przepisy o pomocy społecznej.
 
Art. 96 ustawy o pomocy społecznej określa obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
Natomiast rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.
 
 
Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na  dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1, do wysokości  150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.96 ust.4, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości  której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
 
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.


Wyświetleń strony: 992
Data wytworzenia: 28-02-2014, 14:01:17 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-02-2014, 14:02:44 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego