Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie w Drawskim Młynie, cz. działki nr 778 w obr. Drawsko


Drawsko, dnia 27 lutego 2023 roku
N.6845.21,41.2022.MD
N.6845.7,8,9.2023.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmującenieruchomości położone w obrębie: Drawsko, dz. 152/1, 179/9 i Chełst Zachód działka nr 11/2 i 23/4 oraz  wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie obejmujące nieruchomości położone w obrębie: Kawczyn cz. działki nr 229/3 i Drawsko (wieś Drawski Młyn), cz dz. 778. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa: Drawsko, Kawczyn, Drawski Młyn i Chełst.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 

Drawsko, dnia 27 lutego 2023 roku

N.6845.8.2023.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do oddania w użyczenie
1.      Przedmiotem oddania w użyczenie jest nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 778 – w części o powierzchni 536,00 m2, położona w obrębie Drawsko, we wsi Drawski Młyn, ujawniona w księdze wieczystej PO2T/00023892/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy użyczenia gruntu nastąpi w drodze bezprzetargowej.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko, we wsi Drawski Młyn. Cel zawarcia umowy – użyczenie gruntu  dla Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko na realizację projektu pn. Ogród przyrodniczy w miejscowości Drawski Młyn.
3.      Okres  zawarcia umowy użyczenia: umowa na okres do 31.12.2030roku.
4.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawski Młyn; publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 

 

 


Wyświetleń strony: 72
Data wytworzenia: 27-02-2023, 13:39:05 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 27-02-2023, 13:41:37 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego