Wykaz nieruchomosci do sprzedaży - sprzedaż działki nr 69/11 w obr. Kwiejce na rzecz uzytkowników wieczystych


Drawsko, dnia 4 maja 2021 roku
N.6840.14,15.2020.MD
N.6845.10,13,14,15,16.2021.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujące - działkę nr 77/4, obręb Kwiejce Nowe, działkę nr 69/11 w obrębie Kwiejce; wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujące – cz. dz. nr 152/1 w obrębie Drawsko i cz. dz. 549/2 w obr. Piłka, cz. dz. 25/2 w obr. Chełst Zach, wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie obejmujący – cz. dz. 122/8 w obr. Kamiennik. Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu mienia Gminy Drawsko. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw: Kwiejce, Kwiejce Nowe, Drawsko, Piłka, Kamiennik, Chełst.
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Drawsko, dnia 30 kwietnia 2021 roku
N.6840.14.2020.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 1990 ze zm.),
 
podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
na rzecz jej użytkownika wieczystego:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
KWIEJCE, nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 69/11, o pow. 0,0503 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00017319/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową indywidualną (symbol planu 6ML).
Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności nieruchomości – na rzecz jej współużytkowników wieczystych.
Cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, na poczet tej ceny, zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości wg stanu na dzień sprzedaży. Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz współużytkowników  wieczystych stanowi różnicę między ceną prawa własności, a kwotą równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, tj. 17243,00zł – 10139,00zł = 7104,00 zł (siedem tysięcy sto cztery złote 00/100) i winna być zapłacona przez Nabywców jednorazowo, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego.
Nabywcy pokrywają także koszty zawarcia umowy notarialnej.
Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba prowadząca sprawę Mirosława Drózd.
Wykaz zostanie opublikowany przez okres 21 dni.
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 22 czerwca 2021 roku,
2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 22 czerwca 2021 roku.
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do dnia 22 czerwca 2021 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
 
       Bartosz Niezborała
      Wójt Gminy Drawsko
 
 
Wykaz
wywieszono dnia........................................
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................
 


Wyświetleń strony: 722
Data wytworzenia: 10-05-2021, 10:15:42 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 10-05-2021, 10:26:45 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego