Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przed uzyskaniem decyzji m.in. o pozwoleniu na budowę, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor planujący realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od urzędu.

Organ w ramach postępowania uzyskuje opinie / uzgodnienia innych instytucji / referatów (w zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia) takich jak: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Wymagane przepisami zewnętrzne opinie i uzgodnienia prowadzone w ramach niniejszego postępowania mogą powodować wydłużenie czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Załączniki obowiązkowe zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia:

2.1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3) w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy zdanie drugie; zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy, w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie,

2.2. mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej (zgodnie zart. 74 ust. 1 pkt 3a), w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a ustawy zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 ustawy;

2.3. w zależności od klasyfikacji przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839): karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) – 4 egz. + 4 egz. CD – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ww. rozporządzenia); KIP podpisuje autor/kierujący zespołem autorów, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia KIP.

Zgodnie z art. 62a ww. ustawy KIP powinna zawierać w szczególności dane o:
1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (przygotowany zgodnie z art. 66 ww. ustawy) – 4  egz + 4 egz. CD, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ww. rozporządzenia). raport podpisuje autor/kierujący zespołem autorów raportu wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia, raport musi spełniać wymagania art. 74a ww. ustawy.

2.4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6) w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie,
z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a ustawy; zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy - jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, jednak organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10,

2.5. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

2.6. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.).

Uwagi:
Art. 74 ust. 3a ustawy stanowi: ”Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Art. 64 ust. 2a ustawy stanowi: „W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, organ zasięgający opinii przedkłada także regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w kasie, banku lub wydrukowany z Internetu).

Nieobowiązkowe załączniki:
"Oświadczenie o współfinansowaniu" - tylko w przypadku ubiegania się inwestora o środki z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 205 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy (załączyć do wniosku).

 

GMINA DRAWSKO 

ul. Powstańców Wlkp. 121
64-733 Drawsko

tel. (67) 256 91 28

 Nr konta: 75 8960 0003 0000 2121 2000 0010 BS Wieleń

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

1 Krok
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Drawsko (pok. 10) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko.

2 Krok
Decyzja wysyłana jest pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

1.   Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn zm.),

4.    Zał. część I pkt 45 i zał. Część IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) (ustalającej wysokość opłaty za wydanie decyzji
i opłaty za pełnomocnictwo).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 Wyświetleń strony: 1992
Data wytworzenia: 08-01-2021, 10:44:02 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 08-01-2021, 12:47:34 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 09-03-2021, 14:43:10 przez Dariusz Bielawski

Drukuj | Powiadom znajomego