Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawsko, część dz. 179/9


Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.33, 35, 37- 45.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: wieś Drawsko, wieś Drawski Młyn, wieś Chełst, wieś Piłka. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa: Drawsko, Drawski Młyn, Chełst, Piłka.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.40.2020.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Drawsko, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
 
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 179/9 – o pow. 0,0280ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00023870/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, położonej w obrębie ewidencyjnym Drawsko, wieś Drawsko. Zawarte zostaną dwie umowy dzierżawy – każda na pow. 0,0140ha.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko. Cel zawarcia umów – ogródki przydomowe.
3.      Okres  zawarcia umów dzierżawy: 01.01.2021 roku – 31.12.2023 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Aktualna stawka wynosi 0,18 zł/m2 – rocznie z zastrzeżeniem, że roczny czynsz nie może być niższy od minimalnej stawki rocznej obowiązującej przy dzierżawie gruntów rolnych+należny podatek Vat. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawsko; publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 171
Data wytworzenia: 30-11-2020, 08:44:22 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-11-2020, 08:50:14 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego