Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko


Drawsko, 08 lipca 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE  
dla zamówienia publicznego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro
Gmina Drawsko zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko, zgodnie z poniższą specyfikacją:
 
I. Zamawiający:
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
NIP 7632087298
Tel. 67 2569128
e-mail: urzad@gminadrawsko.pl
 
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag zgromadzonych przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Drawskim Młynie na terenie przy Oczyszczalni Ścieków.
Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 39,56 Mg.
Zdeklarowane przez rolników szacunkowe ilości odpadów:
Lp.
Kod odpadu
Nazwa
Ilość (Mg)
1.
02 01 04
Folia rolnicza biała
24,895
2.
02 01  04
Folia rolnicza czarna
4,85
3
02 01 04
Siatka do owijania balotów
3,77
4.
02 01 04
Sznurek do owijania balotów
1,23
5.
02 01 04
Opakowania po nawozach 
2,26
6.
02 01 04
Opakowania typu big bag
2,555
RAZEM
39,56
Miejsce odbioru w/w odpadów zostało wyznaczone przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drawskim Młynie na terenie przy Oczyszczalni Ścieków, do którego rolnicy zobowiązani są dostarczyć odpady we wskazanym zakresie .
Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia.
Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
1. ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń (wagi),
2. spisać z każdym rolnikiem, dostarczającym odpady, protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu,
3. odpowiednie zapakowanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag,
4. załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag
5. transport zebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
6. rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.
Protokół o którym mowa w pkt. 2 powinien zawierać następujące dane:
· imię i nazwisko właściciela posesji/użytkownika, który dostarcza odpady,
· adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag
· datę odbioru
· wagę odbieranego odpadu
· podpis właściciela/ użytkownika
· podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,
· pieczęć firmową wykonawcy,
Wzór protokołu stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy z Wykonawcą.
Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1. prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określoną w art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)
2. do przekazania Zamawiającemu  kart przekazania odpadów wygenerowanych z systemu BDO i potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających przyjęcie odpadu przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia wraz z ich zbiorczym zestawieniem,
3. Wykonawca wykona co najmniej 15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania
4. Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające:
· adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady,
· Ilości odebranego odpadu w Mg (folie rolnicze, siatki, sznurki do owijania balotów i opakowania po nawozach i typu Big – Bag) w odniesieniu do całości.
5. Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy z Zamawiającym o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
6. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczają odpady.
7. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczegółowych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi odpadów zgodnie z ofertą cenową.
Rozliczenia będą fakturowane dwutorowo, częściowo na Gminę Drawsko do kwoty przyznanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ponad tę kwotę odrębną fakturą wystawianą przez Wykonawcę na rolnika.
III. Termin realizacji zamówienia:
1. data rozpoczęcia: od momentu podpisania umowy z Wykonawcą
2. data zakończenia: do 15 września 2020 r.
IV. Miejsce realizacji zamówienia
Przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drawskim Młynie na terenie przy Oczyszczalni Ścieków.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1. Posiadający uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętej zamówieniem.
2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
4. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający postawił takie warunki:
Zamawiający uzna warunki wymienione w ust. V pkt 1 – 4 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
VII. Kryteria oceny ofert wraz z przypisaną im wagą punktową lub procentową:
Zastosowanie będzie kryterium oceny ofert:
Cena – 100 pkt.
VIII. Sposób obliczenia punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów:
Punktacja obliczana będzie wg poniższego wzoru:
Kryterium cenowe:
      Cena oferty najkorzystniejszej (brutto)
Liczba punktów = --------------------------------------------------- x 100 pkt
                                
                                       Cena oferty badanej (brutto)
 
 
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
 
W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą liczbą uzyskanych punktów Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.
 
IX. Sposób i termin składania ofert:
· ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
 
„Oferta na Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z obszaru gminy Drawsko, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert 16.07.2020 r. godz. 10:00 na adres:
Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 10 (sekretariat)
· ofertę należy złożyć na druku dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego
· ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.07.2020 r. do godz. 9:45
· komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.07.2020 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego – sala narad.
 
 
X. Termin związania ofertą:
 
30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
 
XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:
 
Wykonawca może uzyskać od Zamawiającego wszelkie interesujące go informacje w sprawie przedmiotu oferty i warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.
Zapytania należy składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@gminadrawsko.pl.
Do kontaktowania się ze składającymi oferty wyznaczony został Pani Kinga Mumot oraz Pan Seweryn Rembarz – Podinspektorzy ds. Ochrony Środowiska w Referacie Technicznym, tel. 67 2569135 wewn.150, godziny urzędowania poniedziałek 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku 7:00 – 15:00, siedziba Zamawiającego – Referat Techniczny, pokój nr 19, II piętro
 
UWAGA
· Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem ofert.
· Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
· Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi
· Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny
 
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
 
 
 
Załączniki:
1. Formularz ofert - załącznik nr 1,
2. Wzór umowy - załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.


Wyświetleń strony: 412
Data wytworzenia: 08-07-2020, 22:41:47 przez Administrator
Opublikowano: 08-07-2020, 22:45:25 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego