Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8


Drawsko, dnia 17 października 2016 roku
N.6840.6.2016.MD
 
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz..U z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 179/8, obręb Drawsko).
 
 
 
   Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 Drawsko, dnia   17 października 2016 roku

N.6840.6.2016.MD

WÓJT  GMINY  DRAWSKO

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) w związku z §8 Uchwały XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (dz.u. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.) i Uchwałą nr 2/2016 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z dnia 15-06-2016 roku

 

podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 179/8, o pow. 0,0058ha, położona w obrębie Drawsko. Działka ujawniona jest w księdze wieczystej nr PO2T/00023870/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Nieruchomość ta położona jest w kompleksie działek w zabudowie usługowej w Drawsku, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowym, którego wartość stanowi nakład dzierżawcy na przedmiotową nieruchomość.

CENA NIERUCHOMOŚCI:

- 77 950,00 zł/ brutto, w tym:

- 10 950,00 zł /brutto– wartość gruntu,

- 67 000,00 zł – wartość nakładów w postaci budynku usługowego.

 

Informacja o sposobie sprzedaży – PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Sprzedaż nieruchomości, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zmianami) i §8 ust.1 i 3 Uchwały Nr XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia  24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, nastąpi z uwzględnieniem pierwszeństwa w ich nabyciu dla osoby:

  1. której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 29-11-2016 roku,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 29-11-2016 roku.
  3. jest dzierżawcą tej nieruchomości i posiada tą nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas co najmniej 15 lat i nie ma żadnych zobowiązań z tytułu posiadania tej nieruchomości wobec Gminy oraz faktycznie użytkuje tą nieruchomość zgodnie z celem zawartej umowy co najmniej 5 lat, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości do dnia 29-11-2016 roku.  W przypadku zawarcia kolejnej umowy najmu lub dzierżawy, do oceny przysługującego prawa pierwszeństwa najemcy lub dzierżawcy zlicza się wszystkie okresy trwania tych umów jeżeli okresy przerwy pomiędzy jedną umową a drugą nie były dłuższe niż 1 rok.

W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu  z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Dzierżawca, który chce nabyć  nieruchomość w drodze pierwszeństwa powinien dołączyć do oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości następujące dokumenty:

1)      Umowę dzierżawy,

2)      zaświadczenie z Urzędu Gminy Drawsko o nie zaleganiu w płatności podatku od nieruchomości,

3)      zaświadczenie z Urzędu Gminy Drawsko o nie zaleganiu w płatności czynszu za dzierżawioną nieruchomość,

4)      oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, potwierdzające faktyczne użytkowanie (wykorzystywanie) nieruchomości przez co najmniej 5 lat na prowadzenie działalności gospodarczej-zgodnie z celem zawartej umowy dzierżawy.

Przedmiotowe dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do dnia 29-11-2016 roku. W przypadku stwierdzenia braku wpływu ww. dokumentów, nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.

 W przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nakłady będą podlegały rozliczeniu po dokonanej sprzedaży nieruchomości.

 

Należność za nabycie nieruchomości płatna będzie w całości  przelewem na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 75896000030000212120000010 na 3 dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponoszą nabywcy.

Termin i miejsce przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drawsku, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063, wewn, 152, osoba do kontaktu Mirosława Drózd.

 

 

MAREK TCHÓRZKA

       WÓJT GMINY DRAWSKO

 

 

 

Wykaz

wywieszono dnia........................................

 

zdjęto dnia .................................................

 

podpis i pieczęć ..........................................

 Wyświetleń strony: 1946
Data wytworzenia: 18-10-2016, 13:38:28 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 18-10-2016, 13:40:00 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego