Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn)


 


 Drawsko, dnia 2 luty 2015 roku

N.6840.10.2013.MD

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: obręb Drawsko, działka nr 781/4. Nieruchomość ta wchodzi w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko.

 

 

    Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko
 

Drawsko, dnia 2 lutego 2015 roku
N.6840.10.2013.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
 
  1. DRAWSKO (WIEŚ DRAWSKI MŁYN), działka nr 781/4, o pow. 0,0596ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022142/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren ogródków działkowych.
      Cena – 6008,00 +23% VAT.
      Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny ograniczony.
 
Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 3590,37 zł/brutto oraz podatek VAT w stawce 23%.
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do 17 marca 2015 roku,
2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do 17 marca 2015 roku.
 
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w UG Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do 17 marca 2015 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Termin, miejsce przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w UG Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba prowadząca sprawę Mirosława Drózd.
 
 
MAREK TCHÓRZKA
      WÓJT GMINY DRAWSKO
 Wyświetleń strony: 2303
Data wytworzenia: 02-02-2015, 12:31:02 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 02-02-2015, 12:33:30 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego