Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.


Ogłoszenie z dnia 2013-04-03

Drawsko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Data zamieszczenia 03.04.2013.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 03.04.2013 r.  pod nr  128904- 2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel.

067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminadrawsko.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA  II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

II.1.2)Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Niniejsza usługa obejmuje.

Część I Zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

 

w następujących jednostkach organizacyjnych:

1.     Urząd Gminy, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

2.     Szkoła Podstawowa Drawski Młyn, ul. Szosa Dworcowa 2, 64-731 Drawski Młyn

3.     Szkoła Podstawowa Drawsko, ul. Nadnotecka 22, 64-733 Drawsko

4.     Szkoła Podstawowa Chełst 113, 64-734 Chełst

5.     Szkoła podstawowa Pęckowo, ul. Powstańców Wlkp. 1, 64-733 Pęckowo

6.     Szkoła Podstawowa Piłka, 64-733 Piłka 24

7.     Gimnazjum Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 83/85, 64-733 Drawsko

8.     Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna, ul. Nadnotecka 22B, 64-733 Drawsko

9.     Gminne Przedszkole Publiczne, ul. Nadnotecka 22A, 64-733 Drawsko

10.  Zakład Kanalizacji i Wodociągów, ul. Powstańców Wlkp. 121A, 64-733 Drawsko

11.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

 

 

Część II Zamówienia

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

w zakresie:

 

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- ubezpieczenie autocasco,

- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

- ubezpieczenia assistance.

 

Część III Zamówienia

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących jednostkach:

- OSP Drawsko

- OSP Pęckowo

- OSP Piłka

- OSP Chełst

- OSP Kawczyn

 

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 – Program Ubezpieczenia

 

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): : 66.51.00.00-8 : 66.51.50.00-3; 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3; 66.51.41.10-0; 66.51.61.00-1

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

Opis części zamówienia:

 

Część I Zamówienia:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

 

 

Część II Zamówienia:

                Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE

 

                                                                      Część III zamówienia:

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych

 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Czy Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: Nie.

II.1.8) Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ramowej: Nie

II.1.9) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.  

 67 ust. 1 pkt 6 i 7: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku:

-        nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia lub nabycia składników majątkowych (w tym pojazdów) w okresie trwania umowy, jeżeli nabycie tych składników majątkowych było już zaplanowane przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

-      przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesiące oraz wznowienia polis komunikacyjnych na okres kolejnych 12 miesięcy dla pojazdów Zamawiającego, których ubezpieczenie rozpoczyna się w dodatkowym 3-miesięcznym okresie ubezpieczenia – w przypadku nie wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania  w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

Dotyczy I części zamówienia:

 

Termin realizacji zamówienia:  36 miesięcy,

przewidywany okres ubezpieczenia

     od dnia 25.04.2013r. do dnia 24.05.2016r.

 

 UWAGA: w przypadku umów wieloletnich polisy wystawiane są na okresy roczne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

 

Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki na okresy:

od 25.04.2013r. do 24.04.2014 r.

od 25.04.2014r. do 24.04.2015 r.

od 25.04.2015r. do 24.04.2016 r.

 

Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia szyb od stłuczenia, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego na okresy:

od 25.04.2013r. do 24.04.2014 r.

od 25.04.2014r. do 24.04.2015 r.

od 25.04.2015r. do 24.04.2016 r.

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych po rozstrzygnięciu przetargu: dla ubezpieczeń majątkowych (indywidualnych i wspólnych) może zostać wystawiona jedna polisa obejmująca ochroną wszystkie jednostki wskazane w SIWZ.

 

 

Dotyczy II części zamówienia:

 

Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na trzy okresy roczne określone indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie z  wnioskiem Zamawiającego.

 

Dotyczy III części zamówienia:

 

Termin realizacji zamówienia:  36 miesięcy,

przewidywany okres ubezpieczenia

     od dnia 25.04.2013r. do dnia 24.05.2016r.

 

Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy:

od 25.04.2013r. do 24.04.2014 r.

od 25.04.2014r. do 24.04.2015 r.

od 25.04.2015r. do 24.04.2016 r.

 

 

 

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wadium- Nie dotyczy

 

III.2 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Dotyczy I, II, III części zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy,dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej;

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Ocena spełnienia w/w warunków  dokonana zostanie  zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu  o informacje zawarte  w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści  załączonych dokumentów  musi wynikać  jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

III.3.1 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.2 W zakresie wykazania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

Dotyczy I, II, III części zamówienia:

 

Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez wykonawcę na każdej stronie.

 

Lp.

Warunek do spełnienia przez wykonawcę

Dokument potwierdzający spełnienie warunku

     Uwagi

 

1.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej;

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.)

Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty

2

Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy 

 

Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru

 

3

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy

 

Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru

 

4.

Dysponowanie odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy

 

Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru

 

 

III.3.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

1     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załączonego wzoru.

2     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisu wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Pozostałe dokumenty i oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy:

1.     Wypełniony i podpisany Formularz Oferty.

2.     OWU wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia.

3.     Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy albo informację, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załączonym wzorem - oświadczenie wykonawcy nr 3.

 

III.3.4  Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum, koasekuracja).

1.       W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Przynajmniej jeden z wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4

Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 składa
i podpisuje ustanowiony przez wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub wszyscy wykonawcy składają i podpisują oświadczenie łącznie.

Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć odrębnie:

-     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

-     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2.    Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie do treści art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3.    Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4.    Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia.

 

 

 

 

III.3.5. Wykonawcy zagraniczni.

1.      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

-        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert.

2.      Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,  złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

 

UWAGA:

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 i  § 3 ust. 4  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. z 2013r., poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

 

III.3.8 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowania dokonana będzie na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego

 2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 III.3.9 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne; nie

III.3.10   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

SEKCJAIV: PROCEDURA
IV.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Cześć I Zamówienia:

 

A. Cena łączna ubezpieczenia – 85%

B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15%

Część II Zamówienia

Cena łączna ubezpieczenia – 100%

Część III Zamówienia

Cena łączna ubezpieczenia – 100%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminadrawsko.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel. 067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2013 godzina 1000, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Drawsko –  (pok. Nr 10- sekretariat).

      IV.3.5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, pokój nr 8 parter, w dniu  11.04.2013 r. godz.10:30.

     

IV. 3.6) ZMIANA UMOWY

     Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ,
a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

 Wzór  umowy stanowi załącznik nr 2

 

Część I Zamówienia:

 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

1)    zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;

2)    zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy    ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz
w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych
a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczna zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia;

3)    zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynków/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczna zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf;

4)    zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku:

a)     powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf;

b)   przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; 

c)     likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.

5)    korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki,

6)    zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

 

 

Część II Zamówienia:

 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;

2) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Składka będzie rozliczna zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf;

    3) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku:

a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf;

b)  przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; 

c) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.

4) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki,

5)  zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

 

Część III zamówienia

 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;

2)    zmiany dotyczące liczby członków / jednostek OSP - w przypadku:

a)    dołączania nowych członków OSP - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf;

b)    powstania nowych jednostek OSP, w tym w szczególności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (w wyniku utworzenia, połączenia, wyodrębniania lub przekształcania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf;

4) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki,

5) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

IV.3.7) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.8) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

IV.3.9 Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia -  nie

Wójt Gminy Drawsko
Marek TchórzkaWyświetleń strony: 2109
Data wytworzenia: 03-04-2013, 19:46:31 przez Administrator
Opublikowano: 03-04-2013, 19:49:00 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 04-04-2013, 11:42:21 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego