Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pkt 12


GK-ZP.271.10.19                                                                                               Drawsko 17 września 2019
 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12
PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH
1.       Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
2.       Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka.
3.      Zakres zamówienia obejmuje:
1)      Koryta wykonane na całej szerokości jezdni, głębokość 10 cm, kat. Gruntu I-II 1232,00 m2.
2)      Nawierzchnie z kruszywa kamiennego warstwa jezdni dolna, rozścielenie kruszywa, gr. Warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 1232,00 m2
3)      Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat. I-II – 246,40 m3
4)      Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego potrójna warstwa wiążąca 8/11 mm, 5/8 mm, 2/5 mm z mieszanki grysowej – 1120 m2
 
4.       Szacunkowa wartość zamówienia:
89 428,58 zł. netto
 
5.        Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o, ul. Powstańców Wielkopolskich 121A, 64-733 Drawsko
6.       Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Drawsko ma zamiar udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań. Zakład kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie naszej Gminy. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których realizacji powołano – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o.
7.       Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 02.10.2019 r. – 05.11.2019 r.
8.       Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane
 
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
 
Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała
 


Wyświetleń strony: 322
Data wytworzenia: 17-09-2019, 14:08:28 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 17-09-2019, 14:09:13 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego