Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Marylin, cz. działki nr 184


Drawsko, dnia 8 kwietnia 2021 roku
N.6845.7.2021.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 184 – o pow. całkowitej 3,0900 ha, położonej w obrębie Marylin ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00018680/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej - do części ww. działki o powierzchni 1,5200 ha.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Marylin. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy:  do 01-07-2021 roku do 30-06-2023 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi równowartość 1,15 q żyta -rocznie. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia, z tym zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2021 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 96/2020  89,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach, płatnych z dołu za każde półrocze: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Marylin i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 121
Data wytworzenia: 08-04-2021, 14:28:16 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 08-04-2021, 14:29:56 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego