Obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumetacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla dz. w obr. Piłka i Drawsko Nadl.


 

 
Drawsko, dnia 9 lutego 2021 roku
 
 
N-ZP.6733.11.2020.AS
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)
Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla działek położonych w gminie Drawsko:
 
1. Obręb Drawsko Nadleśnictwo – dz. nr ewid. 70/3;
2. Obręb Piłka – dz. nr ewid. 44, 43.
Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego został złożony przez Enea Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, którą reprezentuje Pełnomocnik Pan Łukasz Szydłowski.
W prowadzonym postępowaniu otrzymano następujące postanowienia o uzgodnieniu ww. inwestycji:
- Postanowienie Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego nr GN.612.15.2021.ACN z dnia 29 stycznia 2021 roku – uzgodnienie pozytywne;
- Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile, PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile nr BD.ZPU.2.522.66.2021.MP z dnia 1 lutego 2021 roku – uzgodnienie pozytywne.
 
 
W ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy w Drawsku (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: tel. 67 256 91 28, wew. 152) zapoznać się z aktami sprawy.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
 
                                                                               Bartosz Niezborała
                                                                              Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 307
Data wytworzenia: 09-02-2021, 09:57:51 przez Agata Spychalska
Opublikowano: 09-02-2021, 10:03:48 przez Agata Spychalska

Drukuj | Powiadom znajomego