Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp.


GK-ZP.271.2.18                                                                                               Drawsko 14 czerwca 2018
 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12
PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH
1.       Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
2.       Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi na ul. Polnej w Pęckowie.
Zakres zamówienia obejmuje:
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym – 0,20 km,
Roboty ziemne, roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km koparki o poj. łyżki 0.40 m3 grunt kat. I-III – 765 m3, wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 - 325 m, krawężniki betonowe wystające 15x30 ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa – 235 m, obrzeża betonowe o wym. 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnianie spoin zaprawą cementową – 90,00 m, ławy betonowe zwykłe pod krawężniki 23,00 m3, podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 25 cm po zagęszczeniu – droga, parkingi, wjazdy – 1300,00 m2, zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt kat. I-II – 325 m3,
Roboty nawierzchniowe: podsypka cementowo piaskowa pod kostkę gr. 5 cm 63,05m3, drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem –droga, parking – 1121,00m2. drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem –wjazdy – 140,00m2. Ścieki uliczne z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki na płask – 195 m. Ławy betonowe zwykłe ściek – 5,00 m3.
 
 
3.       Szacunkowa wartość zamówienia:
201 626,02 zł. netto
 
4.        Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o, ul. Powstańców Wielkopolskich 121A, 64-733 Drawsko
5.       Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Drawsko ma zamiar udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań. Zakład kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie naszej Gminy. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których realizacji powołano – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o.
6.       Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 02.07.2018 r. – 10.09.2018 r.
7.       Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane
 
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 


Wyświetleń strony: 473
Data wytworzenia: 14-06-2018, 19:40:42 przez Administrator
Opublikowano: 14-06-2018, 19:41:36 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego