Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA NR XLVII/283/2014

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 31 marca 2014 r.

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Drawsko środków stanowiących fundusz sołecki.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.,  poz. 594 ze zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014r., poz. 301)

Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje :

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Drawsko środków stanowiących fundusz sołecki.

 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XLVI/279/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Drawsko w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie do

UCHWAŁY NR XLVII/283/2014

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Drawsko środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014r., poz.301) Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.

Rada Gminy w dniu 19.03.2014 podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Drawsko w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki na podstawie obowiązującej ustawy o funduszu sołeckim tj. ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420 z późn. zm.).

Podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie jest podyktowane tym, że dnia 20.03.2014 r. weszła w życie nowa ustawa o funduszu sołeckim, która nie zawiera przepisów przejściowych, co spowodowało, że powstała uzasadniona obawa o to, że Gmina nie otrzyma zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W związku z powyższym przyjęcie w/w uchwały uważa się za zasadne.

 Wyświetleń strony: 1110
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:15:04 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:16:57 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego