Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 148


Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.33, 35, 37- 45.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: wieś Drawsko, wieś Drawski Młyn, wieś Chełst, wieś Piłka. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa: Drawsko, Drawski Młyn, Chełst, Piłka.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.37.2020.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 148 – o pow. całkowitej 0,3000ha, położona w obrębie Piłka, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00000700/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie.
Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi do części ww. działki o powierzchni 0,0030ha - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – zabudowa garażowa.
3.      Okres zawarcia umowy dzierżawy: od 01-01-2021 roku do 31-12-2023 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Aktualna stawka wynosi 0,32zł/m2 – miesięcznie netto. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka; publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
                                                                
 


Wyświetleń strony: 144
Data wytworzenia: 30-11-2020, 08:38:58 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-11-2020, 08:44:04 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego