Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko


 
                                               UCHWAŁA NR XLIX/285/2014
RADY GMINY DRAWSKO
                                                    z dnia 16.04.2014 rok.
 
 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Drawsko
 
            Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 j. t.)
 
Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje :
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
 
§ 1
1.      Uchwała określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko.
2.      Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
    Kodeksu cywilnego( Dz. U. z 2014 poz. 150 t.j.)
2) mieszkaniowym zasobie gminy lub zasobie – należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Drawsko
3) wynajmującym – należy przez to rozumieć Gminę Drawsko,
4) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Drawsko
5) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Drawsko
6) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych,
7) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć lokatora samodzielnie zajmującego lokal mieszkalny tzw. gospodarstwo jednoosobowe lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora, tzw. gospodarstwo wieloosobowe.
 
§ 2
1.      Gmina wynajmuje lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy :
1)       na czas nieoznaczony dla osób:
a)      które spełniają przesłanki określone w rozdziale III, kwalifikujące te osoby, do poprawy dotychczasowych warunków zamieszkania
b)      które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,
c)      którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego,
d)     z którymi zawierane są umowy o najem lokalu o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 .
 
2)       na czas oznaczony ( lokale socjalne) dla osób, o których mowa w § 10
2. Gmina wynajmuje lokale, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:
a)      są pełnoletnie ,
b)      stale zamieszkują na terenie gminy ,
c)      nie posiadają prawa własności do innego lokalu mieszkalnego, a w przypadku małżonków, żadne z nich nie posiada prawa własności do lokalu mieszkalnego.
 
§ 3
Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się lokale mieszkalne, które przeznaczone są pod najem , jako lokale socjalne.
 
§ 4
1. Nawiązanie stosunku najmu następuje w drodze pisemnej umowy pomiędzy gminą a najemcą lokalu mieszkalnego.
2. Zawarcie umowy najmu następuje po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej, o której mowa w § 19 ust. 1.
 
Rozdział II
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu .
 
§ 5
Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy, poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie przekracza 25 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 50% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych .
 
§ 6
Oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób ,
których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
6- ciu miesięcy, poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 250% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych.
 
§ 7
1. Dla potrzeb ustalenia dochodów, o których mowa § 5 i § 6, uwzględnia się kwotę najniższej emerytury, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązująca na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o najem lokalu.
2. Podstawę ustalania wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, o których mowa w § 5 i § 6 stanowią oświadczenia o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego wraz z dokumentami potwierdzającymi te dochody.
3.Dochód stanowią wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych , chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu .
4.Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych , zasiłków pielęgnacyjnych , zasiłków okresowych z pomocy społecznej , jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego .
5.Do dochodu , o którym mowa w ust .3 zalicza się dochód uzyskiwany przez wnioskodawcę i członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.
 
 
Rozdział III
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.
 
§ 8
1. Wnioskujący o lokal mieszkalny, na czas nieoznaczony, w celu poprawy dotychczasowych warunków zamieszkiwania, muszą spełniać, łącznie, następujące przesłanki :
 
1)      średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego dotychczas zajmowanego lokalu nie może być wyższy niż określony w § 5. Ponadto § 7 stosuje się odpowiednio.
2)      powierzchnia pokoi dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie domowym wieloosobowym lub mniejsza niż 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym.
 
2. Wnioskujący o lokal mieszkalny na czas nieoznaczony dotychczas zajmujący lokal gminny musi spełniać łącznie przesłanki określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz nie może mieć zaległości z tytułu zobowiązań czynszowych oraz opłat za dostawę wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz innych opłat.
 
Rozdział IV
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
 
§ 9
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu, na czas nieoznaczony, przysługuje osobom według następującej kolejności tj.:
 
1)      osobom, które nie posiadają lokalu mieszkalnego , bądź zajmują pomieszczenia nie nadające się na stały pobyt ludzi, a wysokość dochodu przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwot określonych w § 5.
2)      osobom pozbawionym lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wskutek klęski żywiołowej i katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego oraz zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, bez względu na dochody członków gospodarstwa domowego.
3)      osobom zamieszkującym lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, które nie są dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz spełniającym warunek określony w § 5. Fakt niepełnosprawności należy potwierdzić odpowiednim orzeczeniem lekarskim.
 
§ 10
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom według następującej kolejności tj.
1)      osobom, którym przyznano wyrokiem sądu uprawnienie do lokalu socjalnego,
2)      osobom bezdomnym i nie posiadającym dochodów wyższych niż określone w § 6,
3)      osobom, które nie mają tytułu prawnego do lokalu i których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza wysokości określonej w § 6,
4)      osobom, które zajmują lokal nie nadający się do zamieszkiwania ze względu na stan techniczny i wyposażenie lub którego powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym oraz spełniają kryteria dochodu gospodarstwa domowego określone w § 6.
 
Rozdział V
Warunki dokonywania zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy .
 
§ 11
Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą dokonywać między sobą zamiany wynajmowanych lokali mieszkalnych za zgodą Wójta Gminy.
 
§ 12
Wniosek o wyrażenie zgody na zamianę lokali mieszkalnych winien zawierać:
1)      imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania,
2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
3)      imię i nazwisko osoby, wraz z adresem zamieszkania z którą lokal będzie zamieniany
4)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego osoby, z którą lokal będzie zamieniany,
5)      dokumenty potwierdzające prawo do lokali będących przedmiotem zamiany,
6)      pisemną zgodę osoby , z którą lokal będzie zamieniany,
7)      uzasadnienie wniosku,
 
§ 13
Zamiany lokali mieszkalnych nie można dokonać jeżeli w jej wyniku na jednego członka gospodarstwa domowego będzie przypadać mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi w gospodarstwie domowym wieloosobowym a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 10 m2.
 
§ 14
1. Osoby wnioskujące o zamianę lokali uzgadniają między sobą sposób usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w realizowaniu umów najmu lokali, w tym w szczególności:
a) uregulowania zaległości czynszowych za najem lokali oraz innych opłat związanych z tym najmem,
b) zlikwidowania samowoli budowlanej w lokalu lub w lokalach będących przedmiotem wzajemnej zamiany. 
2. Wójt Gminy może odmówić zgody na zamianę lokali, jeśli informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach oraz wyniki przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie dają gwarancji wykonania w wyznaczonym terminie zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
 
 
 
 
 
 
Rozdział VI
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
 
§ 15
Prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, na czas nieoznaczony, przysługuje także: małżonkowi nie będącemu współnajemcą lokalu, dzieciom najemcy i jego współmałżonka, innym osobom, wobec, których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osobie, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli dotychczasowy najemca opuścił lokal i wymeldował się zmieniając miejsce zamieszkania.
 
§ 16
Prawo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy przysługuje również osobom innym niż wymienione w § 15, które pozostały w mieszkaniu po śmierci najemcy, jeżeli stale zamieszkiwały z tym najemcą do chwili jego śmierci, przez okres co najmniej 5 lat.
 
Rozdział VII
Kryteria oddawania w najem lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
 
§ 17
Wolne lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oddawane są w najem w drodze przetargu z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity     z 2010 r. Dz. U. nr 102,poz. 651 ze zm.).
 
Rozdział VIII
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.
 
§ 18
1. Osoba ubiegająca się o lokal mieszkalny z zasobu mieszkaniowego gminy składa do Wójta Gminy wniosek .
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać:
a)      imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
c)      opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej,
d)      dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich          6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy .
 
 
 
§ 19
1. Dla zapewnienia społecznej kontroli nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków w przedmiocie najmu lokali mieszkalnych Wójt Gminy powołuje Komisję Mieszkaniową w składzie minimum 3 osób.
2.Komisja Mieszkaniowa jest komisją o charakterze doradczym, której zadaniem jest rozpatrzenie zasadności wniosków, o których mowa w § 18 i przedłożenie Wójtowi Gminy propozycji przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy określonej osobie.
3. Komisja Mieszkaniowa odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.
4. Decyzję o przyznaniu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy podejmuje Wójt Gminy.
5. Obsługę organizacyjno – administracyjną komisji zapewnia Wójt Gminy.
 
§ 20
O sposobie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego Wójt Gminy informuje wnioskodawców niezwłocznie po podjęciu decyzji.
 
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§21
Traci moc uchwała nr XXVII /166/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Drawsko.
§ 22
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.
 
§ 23
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
DO UCHWAŁY NR XLIX/285/2014 RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 16.04.2014 rok
 
w sprawie :   zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko
 
 
            Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zobowiązano Radę Gminy do uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Art. 21 ust.3 określa elementy, jakie powinny być określone w powyższych zasadach.
Niniejsza uchwała określa zatem zasady wynajmowania lokali i zawiera wszystkie wymienione w art. 21 ust. 3 punkty.
W związku z powyższym jej podjecie jest zasadne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 1072
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:20:32 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:21:43 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego