Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko


                                               UCHWAŁA  NR  LI/304/2014

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi  Drawsko

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1.1.   Po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  Gminy Drawsko dla wsi Drawsko nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko uchwalonego uchwałą Nr XX/138/2000 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.04.2000 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawsko obejmujący działki o numerach: 962/7, 199/2, 365, 244/3, 1028/1, 1028/2, 653/2, 650/3, 540 - część, 541 - część, 32 - część, 33 - część, 66, 67/1, 673 - część, 674 - część, 675 - część o łącznej powierzchni 3,7507 ha - przedstawione na rysunkach nr 1 do nr 10, zwany dalej „planem”.

 

2.    Granice obszarów objętych planem oznaczone są na rysunkach planu nr 1 – nr 10                 w skali 1:1000, zwanych dalej „rysunkami”.

 

3.    Integralnymi częściami uchwały są:

1)        rysunki planu, o których mowa w ust. 2, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 10 do   niniejszej uchwały;

2)        rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawsko, stanowiące załącznik nr  11 do niniejszej uchwały;

3)        rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawsko inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,  stanowiące załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)   obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wzdłuż której należy sytuo-

wać elewację budynku mieszkalnego i dotyczy to lokalizacji przeważającej długości elewacji min. 60 % - dopuszcza się wysunięcie lub cofnięcie poza tą linię: okapów, wykuszy, schodów zewnętrznych, parterowych partii wejściowych do budynków, itp. z uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego;

2)   maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ogranicza-

jącą teren przeznaczony pod zabudowę budynkami i budowlami nadziemnymi o funkcji        użytkowej budynku (z wyłączeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej),                 obszar pomiędzy granicą działki, a tą linią jest terenem wyłączonym z zabudowy;

3)        wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni  

zabudowy (budynków i budowli nadziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków - altan i wiat), mierzonej po zewnętrznym obrysie budynku lub budowli, (zaliczonej do kubatury brutto budynku zgodnie z przepisami Prawa budowlanego) do powierzchni działki budowlanej;

4)   dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci poniżej 20°.

 

§ 3.1.     Na obszarze objętym planem nie występują:

1)       tereny: górnicze oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania;

2)       przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

2.        Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

                     § 4.   Obowiązują określone na rysunku oznaczenia graficzne:

1)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-

       wania;

2) obowiązujące linie zabudowy;

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefa ochrony stanowisk archeologicznych.

 

 

Rozdział 2

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

§ 5.    Na obszarze objętym planem ustala się ochronę środowiska poprzez:

1)       wyposażenie, terenu przeznaczonego pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę                              i docelowo w zbiorowy odbiór ścieków bytowych, do czasu realizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę lokalnych ujęć wody zasilanych z wód podziemnych i gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach na ścieki;

2)       ochronę ziemi poprzez zorganizowany system odbioru odpadów zgodnie z przepisami                      o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3)       ochronę przed hałasem poprzez utrzymanie na:

a)        terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b)        terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

c)        terenie zabudowy zagrodowej,

hałasu na poziomie dopuszczalnym dla tych terenów;

4)    ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym przez zakaz lokalizacji obiektów

budowlanych emitujących pola elektromagnetyczne przekraczające poziomy dopuszczalne na terenach przeznaczonych pod zabudowę przeznaczoną na stały pobyt ludzi i w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w przepisach odrębnych;

5)     ochronę powietrza zgodnie z przepisami odrębnymi do Prawa ochrony środowiska

        określającymi dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń do środowiska;

6)        każdy kto realizuje i eksploatuje obiekt budowlany emitujący oddziaływanie na środowisko winien zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne, organizacyjne lub urządzenia by doprowadzić do utrzymania dopuszczalnych poziomów emisji określonych w przepisach o ochronie środowiska,  w granicach nieruchomości do której ma tytuł prawny;

7)    dla zachowania równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia ustala się na

       terenach przewidzianych do zabudowy i zagospodarowania maksymalne wskaźniki

intensywności zabudowy i minimalne wskaźniki powierzchni terenu biologicznie czynnego;

8)  część działek o numerach: 66 i 67/1 położonych we wsi Drawsko (objętych rysunkiem nr  

9, leży w obszarze  szczególnego zagrożenia powodzią, na tym obszarze obowiązują zakazy i postępowanie  zgodnie z Prawem wodnym;

9)    zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko              

       z wyłączeniem inwestycji celu publicznego.

 

 

Rozdział 3

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

§ 6. 1.  Obszar wsi Drawsko w granicach objętych planem leży:

  1)    w strefie ochrony konserwatorskiej zabudowy wsi;

2)    w strefie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego;

  objętych ochroną na podstawie ustaleń planu miejscowego.

 

2.        Ochronę w strefie ochrony konserwatorskiej:

1)        układu ulic i zespołów zieleni oraz ich historycznego otoczenia;

2)        dostosowanie nowej zabudowy w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej do zabudowy zabytkowej przez:

a)        nawiązanie formą zabudowy do cech architektury lokalnej i tradycyjnych materiałów zastosowanych w elewacji frontowej,

b)    zastosowanie w budynkach mieszkalnych dachu stromego min. dwuspadowego.

 

       3.   Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się:

1)    konieczność uwzględnienia stanowisk archeologicznych przy zagospodarowaniu
i zabudowie terenu;

2)    przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i przystąpieniem do prac ziemnych, należy postępować zgodnie z ustawami: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
i Prawem budowlanym.

 

Rozdział 4

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

Wieś Drawsko - rysunek planu nr 1

         

          § 7. 1. Dla działki nr 962/7 o powierzchni 0,25 ha, objętej planem, ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)        teren zabudowy usługowej  - oznaczony na rysunku U;

2)    teren urządzeń wodociągowych - oznaczony na rysunku W.

         

          2.  Działka leży w strefie ochrony stanowisk archeologicznych dla których obowiązują ustalenia określone w § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 2.

 

          § 8.   Na terenie zabudowy usługowej U ustala się następujące warunki zabudowy                          i zagospodarowania:

1)        na tym terenie zachowuje się istniejącą zabudowę, z możliwością jej  przebudowy, rozbiórki i budowy nowych budynków;

2)        zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

3)        dopuszcza się realizację budynków w granicy działki,

4)        na działce mogą być realizowane budynki: usługowe, gospodarcze, garażowe oraz budowle związane  z funkcją terenu: chodnik, oświetlenie, miejsca parkingowe;

     5)   dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;

  6)    budynki należy realizować:

a)        o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 10 m,

b)        z dachem stromym symetrycznym min. dwuspadowym o kącie pochylenia połaci od 25° do 45° , dopuszcza się dach płaski ;

7)  minimalna intensywność zabudowy budynkiem 5% powierzchni terenu, maksymalna        intensywność zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej;

8)    teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń i wodę winien 

       stanowić minimum 20% powierzchni działki budowlanej;

  9)   na działce należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości min. 3 stanowiska na 100 m²

         powierzchni zabudowy budynków usługowych, w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu.

 10)  zasady podziału na działki:

a)    minimalna szerokość działki od frontu 20 m,

        b)    minimalna powierzchnia działki 600 m2.

 

§ 9.        Dla terenu urządzeń wodociągowych W ustala się warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:

1)        na tym terenie możliwość przebudowy i rozbudowy budowli w tym ujęcia wód podziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi do Prawa wodnego;

2)        na tym terenie usytuowana jest studnia głębinowa i dwa zbiorniki retencyjne o średnicy 5 m i wysokości 6,5 m;

3)        dla ujęcia wody podziemnej zgodnie z przepisami Prawa wodnego ustanowiono strefę ochronną - teren ochrony bezpośredniej o promieniu 8 m od obudowy studni;

4)        na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych obowiązują zakazy wykonywania w pobliżu ujęć wód robót lub czynności, które mogą zmniejszać przydatność ujmowanej wody lub wpływać na wydajność ujęć oraz nakazy zgodnie                                      z ustawą Prawo wodne i  określone w pozwoleniu wodnoprawnym;

5)  nakaz zagospodarowanie terenu zielenią, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej (zieleni) winien stanowić min. 40% powierzchni działki.

 

Wieś Drawsko - rysunek planu nr 2

 

         § 10.1.  Dla działki nr 199/2 o powierzchni 0,1018 ha, objętej planem, ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej  - oznaczony na rysunku UM.

         

2.  Działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabudowy dla której obowiązują ustalenia określone w § 6 ust. 2. pkt 1 i 2.

 

          § 11.   Na terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej UM ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)       na tym terenie mogą być realizowane budynki: usługowy, mieszkalny, gospodarczy i garażowy lub o łączonej funkcji;

2)      zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekracza-

       lnymi liniami zabudowy;

3)       na działce może być zrealizowany jeden budynek usługowy i jeden mieszkalny lub   

usługowo-mieszkalny, budynki gospodarcze (w tym o funkcji garażowej) dopuszcza się łączenie funkcji budynków oraz budowle związane z funkcją terenu: chodnik, oświetlenie, miejsca parkingowe;

4)       budynki należy realizować:

a) o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b)        z dachem stromym symetrycznym min. dwuspadowym o kącie pochylenia połaci od 25° do 45°, dla budynku gospodarczego dopuszcza się dach płaski;

5)  minimalna intensywność zabudowy budynkiem 10% powierzchni działki, maksymalna        intensywność zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej;

6)      teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń winien stanowić minimum 20% powierzchni działki budowlanej;

7)      na działce należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości:

a)   min. 3 stanowiska na 100 m² powierzchni zabudowy budynku usługowego,

      b)  min. 2 stanowiska na 1 budynek mieszkalny lub mieszkanie, w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu.

 

Wieś Drawsko - rysunek planu nr 3

 

§ 12.  Dla działki nr 365 o powierzchni 0,19 ha, objętej planem, ustala się następujące przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku MN.

 

          § 13.   Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)      zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2)      na działce może być zrealizowany jeden budynek mieszkalny, budynki gospodarcze w tym garażowe oraz altana lub wiata, dopuszcza się realizację budynku o łączonej funkcji np. mieszkalno-gospodarczego;

    3)   budynek mieszkalny lub mieszkalno-gospodarczy należy realizować:

a)        o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b)        z dachem stromym symetrycznym min. dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachu od 25° do 45°;

4)    budynek gospodarczy, garażowy, wiatę lub altanę należy realizować:

a)        o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b)  z dachem jedno lub dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachowej do 30°, dopuszcza się inną geometrię dachu;

5)     minimalna intensywność zabudowy budynkami 5% powierzchni działki, maksymalna  intensywność zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej;

6)       teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń i wodę winien   

       stanowić minimum 20% powierzchni działki;

7)       na działce należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości min. 2 stanowiska na jedno

       mieszkanie, w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu.

8)      wzdłuż linii 110 kV wyznacza się strefę uciążliwości wolną od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi o szerokości 15 m od osi skrajnego przewodu linii.

 

Wieś Drawsko - rysunek planu nr 4

 

       § 14.1. Dla działki nr 244/3 o powierzchni 0,0955 ha, objętej planem, ustala się następujące przeznaczenie terenu:  teren zabudowy usługowej  - oznaczony na rysunku U.

      

2. Działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabudowy dla której obowiązują ustalenia określone w § 6 ust. 2. pkt 1 i 2.

 

          § 15.  Na terenie zabudowy usługowej U ustala się następujące warunki zabudowy                          i zagospodarowania:

1)      na tym terenie zachowuje się istniejącą zabudowę, z możliwością jej  rozbudowy, rozbiórki i budowy nowego budynku;

2)      zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

3)      na działce mogą być realizowane budynki: usługowe, budynki gospodarcze (w tym o funkcji  garażowej) oraz budowle związane z funkcją terenu: chodnik, oświetlenie, miejsca parkingowe itp;

    4)   dopuszcza się realizację budynków w granicy działki;

  5)   budynki należy realizować:

        a)    o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 10 m,

      b)    z dachem stromym symetrycznym min. dwuspadowym o kącie pochylenia połaci                                

             od 25° do 45°, dopuszcza się dachy płaskie;

6)    minimalna intensywność zabudowy budynkiem 10% powierzchni działki, maksymalna 

       intensywność zabudowy do 55% powierzchni działki budowlanej;

7)     teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń winien stanowić             minimum 10% powierzchni działki;

8)      należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości min. 3 stanowiska na 100 m²  powierzchni zabudowy budynku usługowego.

 

Wieś Drawsko - rysunek planu nr 5

 

          § 16.1. Dla działek nr 1028/1 i 1028/2 o powierzchni 0,1184 ha, objętych planem, ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej - oznaczony na rysunku UM.

 

          § 17.   Na terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej UM ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)      na tym terenie zachowuje się istniejącą zabudowę, z możliwością jej rozbudowy, rozbiór-    

       ki i budowy nowych budynków;

2)       zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczal-

       nymi liniami zabudowy;

3)       dopuszcza się realizację budynków w granicy działki;

4)       na działce może być zrealizowany jeden budynek usługowy i jeden budynek  mieszkalny

 lub budynek usługowo-mieszkalny, jeden budynek gospodarczy i garażowy dopusz-  

 cza się łączenie funkcji budynków;

    5)    budynki: usługowy, mieszkalny lub usługowo-mieszkalny należy realizować:

a)   o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 8 m,

b)   z dachem płaskim, dopuszcza się inną geometrię dachu;

6)    budynek gospodarczy i garażowy należy realizować:

    a)   o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

   b)  z dachem jedno lub dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachowej do 30°, dopuszcza się inną geometrię dachu;

7)    minimalna intensywność zabudowy budynkami  10% powierzchni działki, maksymalna 

       intensywność zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej;

8)  teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń winien stanowić minimum 10% powierzchni działki budowlanej;

9)    na działce należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości:

         a)    min. 1 stanowisko na 50 m² powierzchni zabudowy budynku usługowego,

         b)    min. 2 stanowiska na 1 mieszkanie, w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu.                                        

 

Wieś Drawsko - rysunek planu nr 6

 

§ 18.  Dla działek nr 653/2 i nr 650/3 o powierzchni 0,75 ha, objętych planem, ustala się następujące przeznaczenie terenu:

1)      teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku MN;

2)      teren zabudowy zagrodowej – oznaczony na rysunki RM.

 

          § 19.   Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)    zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi

       nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2)    na działce budowlanej może być zrealizowany jeden budynek mieszkalny, budynki       gospodarcze w tym garażowy oraz altana lub wiata, dopuszcza się realizację budynku o łączonej funkcji np. mieszkalno-gospodarczo-garażowego;

    3)    budynek mieszkalny lub mieszkalno-gospodarczo-garażowy należy realizować:

a)        o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b)        z dachem stromym symetrycznym dwu lub wielospadowym o kącie pochylenia połaci dachu od 25° do 45°;

4)    budynek gospodarczy, garażowy, wiatę lub altanę należy realizować:

a)    o wysokości  do 2 kondygnacji nadziemnej i do 7 m,

b)    z dachem jedno lub dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachowej do 45°, dopuszcza się inną geometrię dachu;

5)    minimalna intensywność zabudowy budynkami  5% powierzchni działki, maksymalna 

       intensywność zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej;

6)    teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń i wodę winien stanowić minimum 20% powierzchni działki budowlanej;

7)   na działce należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości min. 2 stanowiska na jedno mieszkanie w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu.

8)    zasady podziału na działki budowlane:

 a)    minimalna szerokość działki 20 m,

 b)    minimalna powierzchnia działki 1000 m².

 

§ 20.  Dla terenu zabudowy zagrodowej RM ustala się następujące warunki zabudowy                    i zagospodarowania:

1)      zabudowa może być realizowana w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku;

2)      na działce mogą być realizowane budynki: mieszkalny, gospodarczy (w tym o funkcji garażowej) i inwentarski, (dopuszcza się łączenie funkcji budynków) oraz budowle        (silosy, wiaty,  płyty obornikowe itp.) i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)      wysokość budynków do 2 kondygnacji nadziemnych i 10,5 m od poziomu terenu;

4)      budynki należy realizować z dachem stromym dwu lub wielospadowym o jednakowym       kącie pochylenia połaci dachowej od 25º do 45º, dopuszcza się dachy płaskie;

5)      obiekty budowlane (wiaty) o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m, z dachem jedno lub dwuspadowym, o kącie pochylenia połaci od 10º do 30º, silosy o wysokości do        13 m;

6)      minimalna intensywność zabudowy budynkami  5% powierzchni działki, maksymalna         intensywność zabudowy do 25% powierzchni działki budowlanej;

7)      teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń winien stanowić        minimum 20% powierzchni działki;

8)      na działce należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości min. 2 stanowiska na jedno        mieszkanie w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu;

9)      wzdłuż linii elektoenergetycznej 15 kV wyznacza się strefę uciążliwości wolną od zabudo-

wy przeznaczonej na stały pobyt ludzi o szerokości 5 m od osi skrajnego przewodu;

10)     wzdłuż linii elektoenergetycznej 110 kV wyznacza się strefę uciążliwości wolną od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi o szerokości 15 m od osi skrajnego przewodu;

11)      w przypadku kolizji projektowanej zabudowy z linią napowietrzną elektroenergetyczną       

      dopuszcza się przebudowę linii.

 

Wieś Drawsko - rysunek nr 7

 

§ 21.1.  Dla działek nr 540 - część i 541 - część o powierzchni 0,12 ha, objętych planem, ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku MN.

         

2.  Działki leżą w strefie ochrony konserwatorskiej zabudowy dla której obowiązują ustalenia określone w § 6 ust. 2. pkt 1  i 2 oraz w strefie ochrony stanowisk archeologicznych dla których obowiązują ustalenia określone w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2.

 

          § 22.   Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)        zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczal- nymi liniami zabudowy jako zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza;

2)        na tym terenie zachowuje się istniejącą zabudowę, z możliwością jej rozbudowy, rozbiórki i budowy nowych budynków;

3)        dopuszcza się realizację budynków w granicy działki;

4)        na działce mogą być realizowane budynki: jeden budynek mieszkalny, budynki gospodarcze w tym garażowy oraz altana i wiata, dopuszcza się realizację budynku o łączonej funkcji np. mieszkalno-gospodarczo-garażowej;

    5)    budynek mieszkalny lub mieszkalno-gospodarczo-garażowy należy realizować:

a)        o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b)        z dachem stromym symetrycznym min. dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachu od 25° do 45°;

6)   budynek gospodarczy, garażowy, wiatę i altanę należy realizować:

a)   o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b) z dachem jedno lub dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachowej do 45°, dopuszcza się inną geometrię dachu;

7)  minimalna intensywność zabudowy budynkami 15% powierzchni działki, maksymalna         intensywność zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej;

8)    teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń winien stanowić minimum 20% powierzchni działki budowlanej;

9)    na działce należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości min. 2 stanowiska na jedno  

       mieszkanie, w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu.

 

Wieś Drawsko - rysunek 8

 

§ 23.1.  Dla działek nr 32 - część i 33 - część o powierzchni 0,10 ha, objętych planem, ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku MN.

         

2.  Działki leżą w strefie ochrony konserwatorskiej zabudowy dla której obowiązują ustalenia określone w § 6 ust. 2. pkt 1 i 2

 

          § 24.   Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)        zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczal- nymi liniami zabudowy;

2)        dopuszcza się realizacje budynków w granicy działki;

3)        na działce budowlanej może być zrealizowany jeden budynek mieszkalny, budynki gospodarcze w tym garażowy oraz altana i wiata, dopuszcza się realizację budynku o łączonej funkcji np. mieszkalno-gospodarczo-garażowej;

    4)    budynek mieszkalny lub mieszkalno-gospodarczo-garażowyy należy realizować:

a)        o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b)        z dachem stromym symetrycznym dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachu od 25° do 45°;

5)    budynek gospodarczy, garażowy, wiatę i altanę należy realizować:

a)    o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b)    z dachem jedno lub dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachowej od 20° do 45°, dopuszcza się inną geometrię dachu;

6)  minimalna intensywność zabudowy budynkami 15% powierzchni działki, maksymalna         intensywność zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej;

7)  teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń winien stanowić minimum 20% powierzchni działki;

8)    na działce należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości min. 2 stanowiska na jedno

       mieszkanie, w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu.

 

Wieś Drawsko - rysunek nr 9

 

§ 25.1.  Dla działek nr 66 i nr 67/1 o powierzchni 0,3050 ha, objętych planem, ustala się następujące przeznaczenie terenu:

1)      teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku MN;

2)      obszar szczególnego zagrożenia powodzią na terenie rolniczym - oznaczony na rysunku ZZ/R.

 

2.  Działki leżą w strefie ochrony konserwatorskiej zabudowy dla której obowiązują ustalenia określone w § 6 ust. 2. pkt 1 i 2.

 

          § 26.   Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)       zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekra-

       czalnymi liniami zabudowy;

2)      dopuszcza się realizację budynków w granicy;

3)       na działce może być zrealizowany jeden budynek mieszkalny, budynki gospodarcze w

       tym garażowy oraz altana i wiata, dopuszcza się realizację budynku o łączonej funkcji np.

       mieszkalno-gospodarczo-garażowego;

    4)    budynek mieszkalny lub mieszkalno-gospodarczo-garażowy należy realizować:

a)        o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b)        z dachem stromym symetrycznym min. dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachu od 25° do 45°;

5)    budynek gospodarczy, garażowy, wiatę i altanę należy realizować:

 a)    o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b)  z dachem jedno lub dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachowej do 30°, dopuszcza się inną geometrię dachu;

6)   minimalna intensywność zabudowy budynkami  10% powierzchni działki, maksymalna         intensywność zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej;

7)    teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń winien stanowić minimum 20% powierzchni działki budowlanej;

8)    na działce należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości min. 2 stanowiska na jedno mieszkanie, w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu.

 

§ 27.   Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie rolniczym ZZ/R ustala się następujące  zagospodarowanie:

1)       zakaz realizacji budynków i budowli;

2)       dopuszcza się realizację budowli służących celom  ochrony przed powodzią;

3)       prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z przeznaczeniem terenu;

4)     na tym obszarze obowiązują zakazy i postępowanie zgodnie z Prawem wodnym i  prawem 

       miejscowym.

 

Wieś Drawsko - rysunek nr 10

 

§ 28.  Dla działek nr 673, nr 674 i nr 675 o powierzchni 1,75 ha, objętych planem, ustala się następujące przeznaczenie terenu:

1)       teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku MN;

2)       teren drogi wewnętrznej - oznaczony na rysunku KDW.

 

          § 29.  Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)       zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i maksymalnymi 

       nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2)       budynek mieszkalny należy usytuować elewacją w obowiązującej linii zabudowy, przy 

 realizacji budynku z dachem dwuspadowym, kalenicą dachu równolegle do obowiązującej 

 linii zabudowy;

3)       na działce może być realizowany jeden budynek mieszkalny, budynki gospodarcze i garażowe oraz  altana lub wiata, dopuszcza się  realizację budynku o łączonej funkcji np. mieszkalno-gospodarczo-garażowego;

4)     budynek mieszkalny lub mieszkalno-gospodarczo-garażowy należy realizować:

a)    o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

          b)  z dachem stromym symetrycznym min. dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachu od 25° do 45°;

5)   budynek gospodarczy, garażowy, wiatę i altanę należy realizować:

 a)    o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b)  z dachem jedno lub dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachowej do 30°, dopuszcza się inną geometrię dachu;

6)  minimalna intensywność zabudowy budynkami 10% powierzchni działki, maksymalna         intensywność zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej;

7)  teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń winien stanowić minimum 20% powierzchni działki budowlanej;

8)   na każdej działce należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości min. 2 stanowiska na jedno mieszkanie, w tą liczbę się wlicza miejsca w garażu;

9)   zasady podziału na działki budowlane:

         a)     minimalna szerokość działki – 18 m,

b)    minimalna powierzchnia działki 1000 m².

 

§ 30.  Na terenie drogi wewnętrznej KDW ustala się:

1)        szerokość pasa drogowego – 9,5 m;

2)        szerokość jezdni dwupasowej – 5 m;

3)        dopuszcza się realizację ciągu pieszojezdnego zamiast jezdni;

4)        zagospodarowanie nieutwardzonego pasa zielenią.

 

 

Rozdział 5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

 

§ 31.      Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w energię z istniejącego systemu elektroenergetycznego złożonego z linii kablowych niskiego napięcia, linii napowietrznych średniego napięcia oraz stacji transformatorowych;

2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, do czasu rozbudowy sieci dopuszcza się tymczasowe zaopatrzenie w wodę (do celów bytowych) z lokalnych ujęć zaopatrywanych z wód podziemnych;

3) odprowadzenie ścieków bytowych:

a)tymczasowo do szczelnych, bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe,

b)    docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez układ kanałów grawitacyjnych oraz       przepompowni i rurociągów tłocznych, tworzących system sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki przekazywane będą na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska na terenie działki budowlanej;

5) obsługa telekomunikacyjna z istniejącego systemu łączności, z linii kablowych łączności,        telekomunikacji i telewizji kablowej (podziemnych), ułożonych w pasach dróg
z możliwością dalszej rozbudowy systemu i sieci;

6) zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę, projektuje się indywidualne systemy grzewcze                    z zastosowaniem paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi,         spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności lub przy wykorzystaniu  alternatywnych źródeł energii;

7) gospodarowanie odpadami:

a)        gromadzenie odpadów w przystosowanych do tego pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

b)        masy ziemne powstające w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować        na terenie nieruchomości w celu ukształtowanie terenu, pod warunkiem nie przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi lub zgodnie z przepisami odrębnymi;

c)    z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne należy postępować zgodnie z ww. obowiązującymi przepisami.

8) na całym terenie objętym niniejszym planem mogą być realizowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

9) dostępność terenów przyległych do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych:

a)        na działkach zabudowanych poprzez istniejące zjazdy z dróg publicznych,

b)        dla nowych terenów projektowane zjazdy z dróg niższej kategorii,

c)        dopuszcza się budowę nowych zjazdów z dróg publicznych: wojewódzkich, powiato-

wych i gminnych po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi - zgodnie z ustawą o                 drogach publicznych.

 

Rozdział 6

Przepisy końcowe

 

§ 32.    Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 33.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§ 34.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr LI/304/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 30 czerwca 2014 roku

 

 

 

Po podjęciu przez Radę Gminy Drawsko uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, dla wsi Drawsko  Wójt Gminy Drawsko przeprowadził procedurę planistyczną.  W trybie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wpłynęły wnioski, które zostały uwzględnione w projekcie planu. Do sporządzonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko uzyskano pozytywne opinie i uzgodnienia. Na etapie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu nie wpłynęły uwagi do przedmiotowego projektu planu.  Sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego uchwałą jest zgodny z ustaleniami  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko.

            W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

Załącznik Nr 11

                                                                                 

 

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag  wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawsko.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

 

 

 

Rada Gminy Drawsko rozstrzyga, co następuje:

 

 

§ 1. 1.  Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawsko, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu nie wniesiono uwag.

 

            2. Wobec powyższego nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 12

 

do uchwały Nr LI/304/2014

Rady Gminy Drawsko

                                   z dnia 30 czerwca 2014 roku

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego                  Gminy Drawsko dla wsi Drawsko, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos- podarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 647 ze zmianami)

 

 

Rada Gminy Drawsko rozstrzyga co następuje:

 

 

       § 1.1. Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawsko wymagana jest realizacja:

1)      sieci wodociągowej o długości 210 mb;

2)      sieci kanalizacji ściekowej o długości 210 mb;

3)      linii kablowej elektroenergetycznej o długości 210 mb;

zwanych dalej zadaniem inwestycyjnym.

 

     2.    Zadanie inwestycyjne obejmuje łącznie wykonanie uzbrojenia terenu w sieci: wodociągową, kanalizacji ściekowej, linię kablową elektroenergetyczną i włączenie ich do istniejących sieci:

1)       realizacja zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2  stanowi zadanie własne Gminy Drawsko;

2)       realizacja zadań w zakresie przesyłania i dystrybucji energii określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 zgodnie z Prawem energetycznym.

 

§ 2.1.   Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w § 1 ust. 1 w pkt 1 i 2 zostanie sfinansowane ze środków budżetowych Gminy Drawsko.

 

2.  Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi zgodnie z uchwałą budżetową.

 

     3.  Inwestycje, których okres realizacji będzie przekraczał jeden rok budżetowy, ujmowane będą w uchwale Rady Gminy w sprawie „Wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko”.                     

 

 Wyświetleń strony: 1111
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:46:54 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:48:35 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego