Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o zmianie wniosku w postępowaniu o ustalenie lok. inw. celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS


 

Drawsko, dnia 4 czerwca 2020 roku
N-ZP.6733.4.2020.AS
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o zmianie wniosku
 
      Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 293)
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
        że w dniu 1 czerwca 2020 roku, do Urzędu Gminy w Drawsku, wpłynął wniosek Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Łukasz Szydłowski, w sprawie zmiany wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektroenergatycznej nn, stacji transformatorowej kontenerowej, złącza kablowego ZKSN oraz słupów w istniejących liniach napowietrznych SN i nn na terenie Gminy Drawsko, w obrębach: Drawsko Nadleśnictwo, Pęckowo oraz Piłka. Inwestor wniósł o dołączenie do ww. wniosku działki nr ewid. 7044 położonej w obrębie Drawsko Nadleśnictwo.
         W związku z powyższym Wójt Gminy Drawsko będzie prowadził postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci również na działce nr 7044 położonej w obrębie Drawsko Nadleśnictwo.
 
         W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy w Drawsku (ul. Powstańców Wlkp. 121, biuro nr 11) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
                                                                        
 
                                                                 
                                                                           Bartosz Niezborała
                                                                           Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 74
Data wytworzenia: 04-06-2020, 07:47:50 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 04-06-2020, 07:51:23 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 04-06-2020, 07:52:17 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego