Informacja o udzieleniu zamówienia


GK-ZP.271.3.19                                                                                               Drawsko 18 czerwca 2019
 
 
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12
PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH
1.       Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
2.       Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Moczydłach.
.
Zakres zamówienia obejmuje:
 
1.     Koryta wykonane na całej szerokości jezdni, głębokość 10 cm, kat. Gruntu I-II 2068,00 m2.
2.     Nawierzchnie z kruszywa kamiennego warstwa jezdni dolna, rozścielenie kruszywa, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 2068,00 m2
3.     Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat. I-II – 413,60 m3
4.     Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego potrójna warstwa wiążąca 8/11 mm, 5/8 mm, 2/5 mm z mieszanki grysowej – 1880,00 m2
 
2.       Szacunkowa wartość zamówienia:
130 052,90 zł. netto
 
 
3.        Nazwa i adres wykonawcy z którym została zawarta umowa:
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o, ul. Powstańców Wielkopolskich 121A, 64-733 Drawsko
4.       Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Drawsko udzieliła zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań. Zakład kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie naszej Gminy. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których realizacji powołano Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o.
5.        Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 18.06.2019 r. – 30.08.2019 r.
6.       Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane
 
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
7.       Informacja o terminie i miejscy zamieszczenia lub opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia , którym mowa w art. 95 ust 1 i 2
Ogłoszenie opublikowano dnia 18 czerwca 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510122628-N-2019
 
Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała
 


Wyświetleń strony: 302
Data wytworzenia: 18-06-2019, 10:51:54 przez Administrator
Opublikowano: 18-06-2019, 10:52:28 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego