Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko


Drawsko, dnia 31.12.2015 r.


N-ZP.6721.1.2015.MD

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)

informuję

o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko uchwały Nr XV/102/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko. Obszar planu miejscowego obejmuje pas terenu nawiązujący do lokalizacji istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV  relacji Morzyczyn – Drawski Młyn.

 Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 1177
Data wytworzenia: 31-12-2015, 09:01:59 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 31-12-2015, 09:03:33 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego