Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2022 r.


 

Wójt Gminy Drawsko

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/221/2021 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.11.2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 

OGŁASZA

otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2022 r.

 

I. Konkurs adresowany jest do:

 

1) organizacji pozarządowych oraz

 

2) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

II. Rodzaj zadania publicznego:

wsparcie w realizacji zadania publicznego w zakresie:

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację:

nieodpłatnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 

III. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2022 r.:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2022 r. wynosi do  13.000,00 zł.

 

Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml - art.92 ust 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

IV. Warunki i termin realizacji zadania publicznego:

 

1) Termin realizacji zadania:

w terminie zgodnym ze złożoną ofertą oraz wynikającym z umowy, nie dłuższym niż do 31.12.2022 r.

Termin ten rozpoczyna się od dnia podpisania umowy. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy nie będą rozliczane.

 

2) Warunki realizacji zadania:

Wszystkie zadania i poszczególne działania uwzględnione w ofertach powinny być komplementarne z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w  Gminie Drawsko na 2022 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/249/2022 Rady Gminy Drawsko, z dnia 23 marca 2022 roku.

Kluby sportowe organizujące zajęcia sportowe powinny stworzyć program profilaktyczny w formie konspektu,  który będą realizować w trakcie przeprowadzanych zajęć. Tematyka zajęć powinna  uwzględniać zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia,  powinna być ukierunkowana na rozwijanie zainteresowań, z wyraźnym określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach (postawa wobec używek, rozwiązywanie konfliktów, eliminowanie przemocy). Przeprowadzana zajęcia sportowe mają konstruktywnie wpływać na postawy młodych ludzi wobec używek, wzmacniać czynniki chroniące np.: poprzez ukazywanie autorytetów promujących trzeźwość (trenera, znanych sportowców, nauczycieli wychowania fizycznego itp.).

Wzór konspektu w załączeniu

 

Na podstawie ogłoszenia o konkursie, po jego przeprowadzeniu, zostaną zawarte umowy ze zleceniobiorcami.

 

Zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązuje się je wykonać zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

 

V. Zasady przyznawania dotacji:

 

1) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

2) Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym i z którym zawarta zostanie umowa.

 

3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru, t.j. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Wzór oferty w załączeniu.

 

4) Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji po wykonaniu zadania.

 

5) Zadanie będące przedmiotem udzielenia dotacji musi być zgodne z działalnością statutową prowadzoną przez oferenta.

 

6) Dotacja może zostać przyznana w wysokość do 90% kosztów realizacji projektu.

 

W przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta Wójt Gminy Drawsko może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy.

 

VI. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu składającego oraz z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach profilaktyki uzależnień w 2022 r.-GKRPA” w Sekretariacie Wójta Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w terminie 21 dni od ogłoszenia t.j. do 26 kwietnia 2022 r.

Oferty złożone na niewłaściwym formularzu, po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niekompletne, złożone przez podmioty nieuprawnione, złożone bez podpisów osób upoważnionych, złożone w sposób nieczytelny - nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 

2) Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

 

a. aktualny wypis z rejestru określający reprezentację podmiotu,

 

b. statut.

 

c. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania w tym rozliczania uzyskanej dotacji) w przypadku, gdy ofertę podpisały inne osoby niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

Dopuszcza się uwierzytelnioną kserokopię statutu oraz wypisu.

 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

1)  1)  Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko, która przedstawi Wójtowi Gminy Drawsko propozycję co do wyboru ofert.

 

2) Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wg następujących kryteriów:

 

a. zgodność celu projektu z celami ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

 

b. wysokość wkładu własnego do wysokości kosztów całkowitych zadania,

 

c. doświadczenie organizacji w realizacji projektu,

 

d. efektywność projektu,

 

e. perspektywa kontynuacji projektu,

 

f. dotychczasowa współpraca z gminą,

 

g. współpraca z innymi podmiotami.

 

h. załączenie do oferty Programy Profilaktycznego dla odbiorców zadania, w formie konspektu.

 

3) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Drawsko  w formie zarządzenia, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Od postanowień zarządzenia Wójta Gminy Drawsko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

4) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana przez wnioskodawcę w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę, co wymaga złożenia zaktualizowanego kosztorysu.

VIII.                    Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 – w pok. nr 17 lub telefonicznie pod numerem: (067) 264 42 88;   534 119 450.

 

Gmina Drawsko przekazała na realizację zadania w 2020 r. kwotę 13 000,00 z tego:

- z profilaktyki narkotykowej: 3 000,00

- z profilaktyki alkoholowej: 10 000,00.

 

Wójt Gminy Drawsko zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych.

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 Wyświetleń strony: 414
Data wytworzenia: 06-04-2022, 11:25:45 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 06-04-2022, 11:27:53 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 06-04-2022, 11:28:35 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego