Obwieszczenie w sprawie mozliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy nr N-ZP.6733.4.2023.MD


Drawsko, dnia10 listopada 2023 roku
 
N-ZP.6733.4.2023.MD
                      
O B W I E S Z C Z E N I E
         Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 977),
 
Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji)                       z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie oświetlenia drogowego w Moczydłach, na działkach nr 193 i 196             w obrębie Moczydła, gmina Drawsko.
         Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został złożony przez Gminę Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w dniu 09 października 2023 roku.                                                                                                                                                     
         Przedmiotowy projekt decyzji w dniu 25 października 2023 roku przekazano do uzgodnienia do Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz do Referatu Technicznego Urzędu Gminy Drawsko, w wyznaczonym terminie ww. organy nie zajęły stanowiska. W toku przedmiotowego postępowania nie zostały wydane postanowienia.
         W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy w Drawsku (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: tel. 67 256 90 63) zapoznać się z aktami sprawy.
        
         Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
                                                                   
                                                                (-) Bartosz Niezborała
                                                                 Wójt Gminy Drawsko
 
 
Obwieszczenie opublikowano w dniu   ...................
Obwieszczenie zdjęto w dniu ..................................
Miejsce publikacji................................................Wyświetleń strony: 113
Data wytworzenia: 10-11-2023, 11:46:39 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 10-11-2023, 11:52:08 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego