Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II


Ogłoszenie z dnia 2013-06-10

 

Drawsko: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.06.2013 r.  pod nr 105073 - 2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, tel. (67) 256 91 28, fax (67) 25 691 35

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadrawsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmujeubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz odpowiedzialności cywilnejnauczycieli w następujących placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa w Drawsku, Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie, Szkoła Podstawowa w Pęckowie, Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej, Szkoła Podstawowa w Chełście, Gminne Przedszkole w Drawsku, Szkoła Podstawowa w Piłce

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest wZałączniku Nr 3 do SIWZ - Program Ubezpieczenia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,FINANSOWYMI TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia naprowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z poźn. zm.)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy Pzp

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy Pzp

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy Pzp

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy Pzp

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCYW CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZNIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy

przedłożyć:potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lublicencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupykapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 10

2. Wysokość sumy ubezpieczenia - 60

3. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://bip.gminadrawsko.pl/informacje/przetargi-aktualne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 11:30, miejsce: Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko woj. Wlkp.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkunieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowiśrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Drawsko


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1440
Data wytworzenia: 10-06-2013, 13:03:22 przez Administrator
Opublikowano: 10-06-2013, 13:04:47 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 12-06-2013, 11:40:19 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego