Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535


Drawsko, dnia 22-02-2018 roku
N.6840.11.2017.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości z zasobu mienia Gminy Drawsko przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie jako  działka nr 535, obręb Piłka. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa Piłka.
 
 
 
   Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko

Drawsko, dnia 22-02-2018 roku

N.6840.11.2017.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) w zw. z Uchwałą nr 2/2018 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 535 położonej w obrębie Piłka.
 
 podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący ¼ w nieruchomości położonej w m. Piłka - zabudowanej budynkiem mieszkalnym, budunkiem gospodarczym i stodołą, nieruchomość oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 535, o pow. 0,1700 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00006432/3  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie; dla nieruchomości Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena sprzedaży udziału w wysokości ¼ w przedmiotowej nieruchomości wynosi brutto – 11 426,50 złotych.
Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – tryb bezprzetargowy art. 37 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
 
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 13 kwietnia 2018 roku,
2.       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 13 kwietnia 2018 roku.
 
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
 
 
MAREK TCHÓRZKA
       WÓJT GMINY DRAWSKO
 
Wykaz
wywieszono dnia........................................
 
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................

 

 Wyświetleń strony: 1439
Data wytworzenia: 23-02-2018, 13:16:15 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 23-02-2018, 13:18:40 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego