Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r.


 

Wójt Gminy Drawsko

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. tekst jednolity poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały nr XIII/86/2015  Rady Gminy Drawsko z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

OGŁASZA

otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2016 r.

I. Konkurs adresowany jest do:

1) organizacji pozarządowych oraz

2) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaj zleconego zadania publicznego oraz planowana wysokość środków przeznaczonych na jego realizację w 2016r.:

a.                w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, mające na celu: wspieranie rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez: szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko dzieci, młodzież, grupy seniorskie uzdolnione sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie, w tym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016r. – do 78.200,0 zł.

III. Warunki i termin realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania:

w terminie zgodnym ze złożoną ofertą oraz wynikającym z umowy, nie dłuższym niż do 31.12.2016r.

Termin ten rozpoczyna się od dnia podpisania umowy. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy nie będą rozliczane.

2) Warunki realizacji zadania:

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Drawsko o ogłoszeniu konkursu, po jego przeprowadzeniu zostaną zawarte umowy ze zleceniobiorcami.

Zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązuje się je wykonać zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2) Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym  i z którym zawarta zostanie umowa.

3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru, t. j. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 nr 6 poz. 25).

4) Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji po jego wykonaniu zadania.

5) Zadanie będące przedmiotem udzielenia dotacji musi być zgodne z działalnością statutową prowadzoną przez oferenta.

6) Wymagany wkład własny finansowy wynosi co najmniej 10 %  wnioskowanej dotacji .

W przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta Wójt Gminy Drawsko może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy.

V. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu składającego oraz z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.” w Sekretariacie Wójta Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w terminie 21 dni od ogłoszenia t. j. do 29 lutego 2016r.

Oferty złożone- na innych formularzach - po terminie (decyduje data stempla pocztowego) – niekompletne- przez podmioty nieuprawnione- bez podpisów osób upoważnionych-w sposób nieczytelny  nie będą brane pod uwagę w konkursie.

2) Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

a. aktualny wypis z rejestru określający reprezentację podmiotu,

b. statut.

Dopuszcza się uwierzytelnioną kserokopię statutu oraz wypisu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko, która przedstawi Wójtowi Gminy Drawsko propozycję co do wyboru ofert.

2) Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wg następujących kryteriów:

a. zgodność celu projektu z celami,, Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

b. wysokość kosztów realizacji projektu do kosztów realizacji zadania ( w tym wysokość finansowego wkłady własnego),

c. doświadczenie organizacji w realizacji projektu,

d. efektywność projektu,

e. perspektywa kontynuacji projektu,

f. dotychczasowa współpraca z gminą,

g. współpraca z innymi podmiotami.

3) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Drawsko  w formie zarządzenia, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Od postanowień zarządzenia Wójta Gminy Drawsko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

4) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana przez wnioskodawcę w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę, co wymaga złożenia zaktualizowanego kosztorysu.

  1. Informacje dodatkowe:

Gmina Drawsko przekazała na realizację zadania w 2015 r. kwotę 71.000,00 na rzecz LZS Orzeł Pęckowo – 61.000,00 oraz na rzecz LZS Sokół Drawsko -10.000,00.

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy  Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 – u Sekretarza Gminy (pok. 10a ) lub telefonicznie pod numerem: (067) 2569128 wew.136.

Wójt Gminy Drawsko zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych.

(-) Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 
 

 

   

 

       
                 
 
       

 

 
 

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2688
Data wytworzenia: 05-02-2016, 14:52:34 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 05-02-2016, 14:54:23 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 08:57:50 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego