Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn


Uchwała nr L/298/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/228/09 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009r.      w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drawski Młyn w latach 2007-2015

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§1

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/228/09 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009r.        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drawski Młyn w latach 2007-2015 w punkcie      ,,7. Opis i zestawienie planowanych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2007-2015” w tabeli nr 9 Zestawienie planowanych zadań, kosztów i czasu realizacji punkt 1. otrzymuje brzmienie:

Lp.

Nazwa projektu

i jego zakres

rzeczowy

Cel projektu

Instytucja,

osoba

odpowiedzialna

za realizację zadania

Okres

realizacji

zadania

(lata)

Łączne

nakłady w zł

i źródła finansowania

1.

Place zabaw

i rekreacji, siłownie

zewnętrzne i inne

obiekty sportowe (zestawy

zabawowe, huśtawki, zieleń

itp.) w Drawskim Młynie

Zaspokojenie potrzeb

społeczeństwa

w zakresie rekreacji, sportu

i bezpiecznej zabawy,

poprawienie jakości życia

Urząd Gminy

2007-

2015

9.500,00 zł

-Gmina

-inne źródła

dofinansowania

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie do

uchwały nr L/298/2014

z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/228/09 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009r.      w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drawski Młyn w latach 2007-2015

W dniu 09.05.2014r. w Drawskim Młynie odbyło się Zebranie Wiejskie, gdzie została podjęta uchwała o zmianie Planu Odnowy miejscowości Drawski Młyn w zakresie punktu  ,,7. Opis i zestawienie planowanych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2007-2015” w tabeli nr 9 Zestawienie planowanych zadań, kosztów i czasu realizacji punkt 1 w brzmieniu jak w niniejszej uchwale.

Z uwagi na fakt, iż Plan Odnowy Miejscowości Drawski Młyn w latach 2007-2015 został zatwierdzony uchwałą nr XXXVIII/228/09 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drawski Młyn w latach 2007-2015 podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/228/09 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drawski Młyn w latach 2007-2015 jest uzasadnione.

 Wyświetleń strony: 1063
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:38:48 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:40:05 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego