II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 23 sierpnia 2019 roku


Drawsko, dnia 15 lipca 2019 roku
N.6840.2.2019.MD
 
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
 
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku z Uchwałą XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (dz.urzęd. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.)
 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/3, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
      Cena wywoławcza brutto – 23262,99 złotych,
      Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony,
Wadium wynosi – 2000,00 złotych,
Postąpienie wynosi nie mniej niż – 240,00 złotych.
 
  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/4, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
      Cena wywoławcza brutto – 23 454,87 złotych,
      Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony,
Wadium wynosi – 2000,00 złotych,
Postąpienie wynosi nie mniej niż – 240,00 złotych.
 
  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/5, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
      Cena wywoławcza brutto – 22 646,76 złotych,
      Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony,
Wadium wynosi – 2000,00 złotych,
Postąpienie wynosi nie mniej niż – 230,00 złotych.
 
 
Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2019 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Gminy Drawsko w Banku Spółdzielczym w Wieleniu nr 41896000030000212120000040 do dnia 20 sierpnia 2019 roku. Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
 
Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
Jeżeli osoba ustalona w przetargu na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.
I przetarg na sprzedaż ww. działek odbył się dnia 31 maja 2019 roku.
 
Wójt Gminy Drawsko zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063, wewn. 152, 693223797 (osoba do kontaktu – Mirosława Drózd).
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1015
Data wytworzenia: 16-07-2019, 08:13:29 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 16-07-2019, 08:18:26 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego