Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r.


 
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. tekst jednolity nr 234, poz. 1536 ze zmianami ) orazuchwały nr XLII/253/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
OGŁASZA
otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2014 r.
I. Konkurs adresowany jest do:
1) organizacji pozarządowych oraz
2) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Rodzaj zleconego zadania publicznego oraz planowana wysokość środków przeznaczonych na jego realizację w 2014r.:
a.                w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, mające na celu: wspieranie rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez: szkolenie przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko dzieci, młodzież, grupy seniorskie uzdolnione sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie, w tym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2014r. – do 86.000,00 zł.
III. Warunki i termin realizacji zadania:
1) Termin realizacji zadania:
marzec – grudzień 2014 r.
Termin ten rozpoczyna się od dnia podpisania umowy. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy nie będą rozliczane.
2) Warunki realizacji zadania:
Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Drawsko o ogłoszeniu konkursu, po jego przeprowadzeniu zostaną zawarte umowy ze zleceniobiorcami.
Zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązuje się je wykonać zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
IV. Zasady przyznawania dotacji:
1) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2) Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym  i z którym zawarta zostanie umowa.
3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru, t. j. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 nr 6 poz. 25).
4) Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji po jego wykonaniu zadania.
5) Zadanie będące przedmiotem udzielenia dotacji musi być zgodne z działalnością statutową prowadzoną przez oferenta.
6) Wymagany finansowy wkład własny wynosi co najmniej 15 % dotacji.
W przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta Wójt Gminy Drawsko może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy.
V. Termin składania ofert:
1) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu składającego oraz z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.” w Sekretariacie Wójta Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w terminie 21 dni od ogłoszenia t. j. do 17 lutego 2014r.
Oferty złożone- na innych formularzach - po terminie (decyduje data stempla pocztowego) – niekompletne- przez podmioty nieuprawnione- bez podpisów osób upoważnionych-w sposób nieczytelny  nie będą brane pod uwagę w konkursie.
2) Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
a. aktualny wypis z rejestru określający reprezentację podmiotu,
b. statut.
Dopuszcza się uwierzytelnioną kserokopię statutu oraz wypisu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko, która przedstawi Wójtowi Gminy Drawsko propozycję co do wyboru ofert.
2) Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wg następujących kryteriów:
a. zgodność celu projektu z celami,,Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
b. wysokość kosztów realizacji projektu do kosztów realizacji zadania ( w tym wysokość finansowego wkłady własnego),
c. doświadczenie organizacji w realizacji projektu,
d. efektywność projektu,
e. perspektywa kontynuacji projektu,
f. dotychczasowa współpraca z gminą,
g. współpraca z innymi podmiotami.
3) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Drawsko  w formie zarządzenia, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Od postanowień zarządzenia Wójta Gminy Drawsko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
4) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana przez wnioskodawcę w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  1. Informacje dodatkowe:
Gmina Drawsko przekazała na realizację zadania w 2013 r. kwotę 69.000.00 zł.
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 – u Sekretarza Gminy (pok. 10a ) lub telefonicznie pod numerem: (067) 2569128 wew.136.
Wójt Gminy Drawsko zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych.
 
 
 
 
 
 
   
 
       
                 
 
       
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 4007
Data wytworzenia: 24-01-2014, 14:36:59 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 24-01-2014, 14:37:56 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 08:51:24 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego