Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021


 

                                                                                   Drawsko, dnia 2 maja 2018r.
 
 
GK-OŚ.602.1.2018.AG
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257 t.j. ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska
(Dz.U. 2017 poz. 1405 t.j. ze zm.)
 
                                               podaje  do publicznej wiadomości,
 
informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.
 
Wobec powyższego istnieje możliwość zapoznania się z ww. dokumentami w Urzędzie Gminy Drawsko przy ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko (pokój nr 19) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w godzinach: poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 700 do 1500  oraz ww. dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Drawsko i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drawsko.
 
Jednocześnie informuj Wójt Gminy Drawsko zawiadamia, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków do ww Projektów w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którem mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Drawsko.
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Wyświetleń strony: 374
Data wytworzenia: 02-05-2018, 13:24:48 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-05-2018, 13:27:09 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego