Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015


 

 

 

ZARZĄDZENIE  NR  22/2016

WÓJTA GMINY DRAWSKO

z dnia  30 marca  2016 r.

 

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok


 

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515)

 

Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

  

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. 

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka  Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko za 2015 rok stanowiące załącznik   Nr 2  do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.  

Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Drawsko za 2015 rok stanowiącą załącznik   Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4.  

Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Drawsko w całości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z wyłączeniem załącznika Nr 2.

 

 

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 Wyświetleń strony: 2966
Data wytworzenia: 06-04-2016, 11:44:20 przez Anna Zurman
Opublikowano: 06-04-2016, 11:50:57 przez Anna Zurman

Drukuj | Powiadom znajomego