Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego


GK-ZP.271.10.13                                                                                                 Drawsko 6 grudnia 2013
 
Zmiana w ogłoszeniu i SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano BZP w dniu  06.12.2013 nr ogłoszenia 264669
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego na  „Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko” i
             Udzielenie kredytu długoterminowego na inwestycję pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska    
             wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko”
 
 
OGŁOSZENIE
Zmiana dotyczy ogłoszenia SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 
Przed zmianą sekcja II.1. Część A pkt. 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 31.01.2014 r.
 
Po zmianie sekcja II 1. Część A pkt 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 30.01 2014 r.
 
 
Przed zmianą sekcja II.1. Część B pkt. 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 31.12.2014 r.
 
Po zmianie sekcja II 1. Część B pkt 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 30.01 2014 r.
 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
 
 
Przed zmianą sekcja II.1. Część A pkt. 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 31.01.2014 r.
 
Po zmianie sekcja II 1. Część A pkt 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 30.01 2014 r.
 
 
Przed zmianą sekcja II.1. Część B pkt. 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 31.12.2014 r.
 
Po zmianie sekcja II 1. Część B pkt 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 30.01 2014 r.
 
 
 
Zmiana w SIWZ
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Część A
 
Przed zmianą  Część A pkt. 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 31.01.2014 r.
 
Po zmianie Część A pkt 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 30.01 2014 r.
 
Część B
 
Przed zmianą Część B pkt. 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 31.12.2014 r.
 
Po zmianie  Część B pkt 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 30.01 2014 r.
 
 
XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
 
 
Część A
 
Przed zmianą  Część A pkt. 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 31.01.2014 r.
 
Po zmianie Część A pkt 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 30.01 2014 r.
 
Część B
 
Przed zmianą Część B pkt. 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 31.12.2014 r.
 
Po zmianie  Część B pkt 1.8
 
- karencja w spłacie kredytu do 30.01 2014 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ przed zmianą
 
Załącznik nr 1do SIWZ
 
FORMULARZ OFERTY
 
 
 
Część A.
 
„Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko”
 
 
 składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
                                                  
Nazwa Wykonawcy.............................................................................................
 
Siedziba.................................................................................................................
 
Nr telefonu/faks......................................................................................................
 
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Drawsko
Ul. Powstańców Wlkp.121
64-733 Drawsko
 
1.Oferujemy
 
Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 98 514,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie części inwestycji  pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko”  współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
 na następujących warunkach:
 
1)    Kredyt w PLN
2)    Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową
3)    prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 20.12.2013
4)    kredyt będzie uruchomiony jedną transzą w całości
5)    uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy
6)    okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2023 r.
7)    ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.12.2013 r.
8)    karencja w spłacie kredytu do 31.01.2014 r.
9)    raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 820,95 zł na miesiąc każda.
10)spłata kredytu w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
11)spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w  ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
12)jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank.
13)pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2014 r.
14)oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku – kredytodawcy
15)dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni
 
 
2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 
3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu pobrana będzie w momencie uruchomienia całości kredytu.
 
4. Zamawiający rozliczy się z wykorzystanego kredytu w terminie 60 dni od jego uruchomienia.
 
 
 
1. Podstawą obliczenia ceny kredytu jest: 
1)    prowizja bankowa w kwocie ……………….. zł, tj. …………………%  kwoty kredytu;
2)    oprocentowanie kredytu, które jest równe:
   WIBOR 3M wg stanu na dzień  02 grudnia 2013 tj. 2,65 % + ……….. % marży ryzyka kredytowego, co  łącznie wg stanu na dzień 02 grudnia 2013 wynosi ………….%. co daje kwotę …………………….. zł
 
Cena kredytu w PLN na dzień składania oferty jako suma kwoty prowizji oraz odsetek naliczonych za cały okres spłaty wynosi ogółem: …………………………………………
/słownie:……………………………………………………………………………………/
 
2.Termin realizacji zamówienia:
Udzielenie kredytu: Kredytobiorca postawi do dyspozycji całość środków finansowych w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy 
 
1.   Oświadczamy, że do kosztu obsługi kredytu w trakcie realizacji umowy kredytowej nie będą doliczane żadne prowizje ani opłaty dodatkowe.
 
2.     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.
 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
 
6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach nie mniej korzystnych niż wynikające z istotnych postanowień umowy.
 
7. Zamówienie zamierzamy wykonać sami.*
 
8. Zamówienie wykonamy jako konsorcjum pod przewodnictwem ……………….………………….*
                                                                                                                     nazwa firmy wiodącej
* niepotrzebne skreślić
 
 
 
W załączeniu:
1.     …………………………………………………………………………….
2.     .....................................................................................................................
3.     ....................................................................................................................
4.     ……………………………………………………………………………..
5.     ……………………………………………………………………………..
Oferta z załącznikami zawiera łącznie ............ ponumerowanych stron.
                                                                                                                     
 
 
.................................................
 (podpis i pieczątka imienna  osoby upoważnionej)
 
 
 
Część B.
 
„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko”
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
                                                  
Nazwa Wykonawcy.............................................................................................
 
Siedziba.................................................................................................................
 
Nr telefonu/faks......................................................................................................
 
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Drawsko
Ul. Powstańców Wlkp.121
64-733 Drawsko
 
1.Oferujemy
 
Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 178 335,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji pn: inwestycji  pn. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko  współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
na następujących warunkach:
1)    Kredyt w PLN
2)    Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową
3)    prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 20.12.2013
4)    kredyt będzie uruchomiony jedną transzą w całości
5)    uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy
6)    okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2023 r.
7)    ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.12.2013 r.
8)    karencja w spłacie kredytu do 31.12.2014 r.
9)    raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 1486,13 zł na miesiąc, natomiast ostatnia rata w wysokości 1485,53 zł.
10)spłata kredytu w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
11)spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w  ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
12)jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank.
13)pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2014 r.
14)oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku – kredytodawcy
15)dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni
 
 
2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 
3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu pobrana będzie w momencie uruchomienia całości kredytu.
 
4. Zamawiający rozliczy się z wykorzystanego kredytu w terminie 60 dni od jego uruchomienia.
 
 
 
 
1. Podstawą obliczenia ceny kredytu jest: 
 
1)    prowizja bankowa w kwocie ……………….. zł, tj. …………………%  kwoty kredytu;
2)    oprocentowanie kredytu, które jest równe:
   WIBOR 3M wg stanu na dzień  02 grudnia 2013 tj. 2,65 % + ……….. % marży ryzyka kredytowego, co  łącznie wg stanu na dzień 02 grudnia 2013 wynosi ………….%. co daje kwotę …………………….. zł
 
Cena kredytu w PLN na dzień składania oferty jako suma kwoty prowizji oraz odsetek naliczonych za cały okres spłaty wynosi ogółem: …………………………………………
/słownie:……………………………………………………………………………………/
 
2.Termin realizacji zamówienia:
 
Udzielenie kredytu: Kredytobiorca postawi do dyspozycji całość środków finansowych w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy
 
3.Oświadczamy, że do kosztu obsługi kredytu w trakcie realizacji umowy kredytowej nie będą doliczane żadne prowizje ani opłaty dodatkowe.
 
4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.
 
5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
 
6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach nie mniej korzystnych niż wynikające z istotnych postanowień umowy.
 
7. Zamówienie zamierzamy wykonać sami.*
 
8. Zamówienie wykonamy jako konsorcjum pod przewodnictwem ……………….………………….*
                                                                                                                     nazwa firmy wiodącej
* niepotrzebne skreślić
 
 
 
W załączeniu:
1.…………………………………………………………………………….
2......................................................................................................................
3.....................................................................................................................
4……………………………………………………………………………..
       5………………………………………………………………………..
Oferta z załącznikami zawiera łącznie ............ ponumerowanych stron.
                                                                                                                     
 
 
.................................................
 (podpis i pieczątka imienna  osoby upoważnionej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularz ofertowy załącznik nr 1do SIWZ po zmianie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1do SIWZ
 
FORMULARZ OFERTY
 
 
 
Część A.
 
„Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko”
 
 
 składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
                                                  
Nazwa Wykonawcy.............................................................................................
 
Siedziba.................................................................................................................
 
Nr telefonu/faks......................................................................................................
 
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Drawsko
Ul. Powstańców Wlkp.121
64-733 Drawsko
 
1.Oferujemy
 
Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 98 514,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie części inwestycji  pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko”  współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
 na następujących warunkach:
 
1)    Kredyt w PLN
2)    Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową
3)    prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 20.12.2013
4)    kredyt będzie uruchomiony jedną transzą w całości
5)    uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy
6)    okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2023 r.
7)    ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.12.2013 r.
8)    karencja w spłacie kredytu do 30.01.2014 r.
9)    raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 820,95 zł na miesiąc każda.
10)spłata kredytu w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
11)spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w  ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
12)jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank.
13)pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2014 r.
14)oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku – kredytodawcy
15)dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni
 
 
 
2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 
3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu pobrana będzie w momencie uruchomienia całości kredytu.
 
4. Zamawiający rozliczy się z wykorzystanego kredytu w terminie 60 dni od jego uruchomienia.
 
 
 
1. Podstawą obliczenia ceny kredytu jest: 
3)    prowizja bankowa w kwocie ……………….. zł, tj. …………………%  kwoty kredytu;
4)    oprocentowanie kredytu, które jest równe:
   WIBOR 3M wg stanu na dzień  02 grudnia 2013 tj. 2,65 % + ……….. % marży ryzyka kredytowego, co  łącznie wg stanu na dzień 02 grudnia 2013 wynosi ………….%. co daje kwotę …………………….. zł
 
Cena kredytu w PLN na dzień składania oferty jako suma kwoty prowizji oraz odsetek naliczonych za cały okres spłaty wynosi ogółem: …………………………………………
/słownie:……………………………………………………………………………………/
 
2.Termin realizacji zamówienia:
Udzielenie kredytu: Kredytobiorca postawi do dyspozycji całość środków finansowych w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy 
 
3.   Oświadczamy, że do kosztu obsługi kredytu w trakcie realizacji umowy kredytowej nie będą doliczane żadne prowizje ani opłaty dodatkowe.
 
4.     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.
 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
 
6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach nie mniej korzystnych niż wynikające z istotnych postanowień umowy.
 
7. Zamówienie zamierzamy wykonać sami.*
 
8. Zamówienie wykonamy jako konsorcjum pod przewodnictwem ……………….………………….*
                                                                                                                     nazwa firmy wiodącej
* niepotrzebne skreślić
 
 
 
W załączeniu:
6.     …………………………………………………………………………….
7.     .....................................................................................................................
8.     ....................................................................................................................
9.     ……………………………………………………………………………..
10. ……………………………………………………………………………..
Oferta z załącznikami zawiera łącznie ............ ponumerowanych stron.
                                                                                                                     
 
 
.................................................
 (podpis i pieczątka imienna  osoby upoważnionej)
 
 
 
 
 
 
Część B.
 
„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko”
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
                                                  
Nazwa Wykonawcy.............................................................................................
 
Siedziba.................................................................................................................
 
Nr telefonu/faks......................................................................................................
 
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Drawsko
Ul. Powstańców Wlkp.121
64-733 Drawsko
 
1.Oferujemy
 
Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 178 335,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji pn: inwestycji  pn. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko  współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
na następujących warunkach:
1)    Kredyt w PLN
2)    Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową
3)    prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 20.12.2013
4)    kredyt będzie uruchomiony jedną transzą w całości
5)    uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy
6)    okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2023 r.
7)    ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.12.2013 r.
8)    karencja w spłacie kredytu do 30.01.2014 r.
9)    raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 1486,13 zł na miesiąc, natomiast ostatnia rata w wysokości 1485,53 zł.
10)spłata kredytu w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
11)spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w  ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
12)jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank.
13)pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2014 r.
14)oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku – kredytodawcy
15)dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni
 
 
 
2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 
3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu pobrana będzie w momencie uruchomienia całości kredytu.
 
4. Zamawiający rozliczy się z wykorzystanego kredytu w terminie 60 dni od jego uruchomienia.
 
 
 
 
1. Podstawą obliczenia ceny kredytu jest: 
 
3)    prowizja bankowa w kwocie ……………….. zł, tj. …………………%  kwoty kredytu;
4)    oprocentowanie kredytu, które jest równe:
   WIBOR 3M wg stanu na dzień  02 grudnia 2013 tj. 2,65 % + ……….. % marży ryzyka kredytowego, co  łącznie wg stanu na dzień 02 grudnia 2013 wynosi ………….%. co daje kwotę …………………….. zł
 
Cena kredytu w PLN na dzień składania oferty jako suma kwoty prowizji oraz odsetek naliczonych za cały okres spłaty wynosi ogółem: …………………………………………
/słownie:……………………………………………………………………………………/
 
2.Termin realizacji zamówienia:
 
Udzielenie kredytu: Kredytobiorca postawi do dyspozycji całość środków finansowych w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy
 
3.Oświadczamy, że do kosztu obsługi kredytu w trakcie realizacji umowy kredytowej nie będą doliczane żadne prowizje ani opłaty dodatkowe.
 
4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.
 
5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
 
6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach nie mniej korzystnych niż wynikające z istotnych postanowień umowy.
 
7. Zamówienie zamierzamy wykonać sami.*
 
8. Zamówienie wykonamy jako konsorcjum pod przewodnictwem ……………….………………….*
                                                                                                                     nazwa firmy wiodącej
* niepotrzebne skreślić
 
 
 
W załączeniu:
1.…………………………………………………………………………….
2......................................................................................................................
3.....................................................................................................................
4……………………………………………………………………………..
       5………………………………………………………………………..
Oferta z załącznikami zawiera łącznie ............ ponumerowanych stron.
                                                                                                                     
 
 
.................................................
 (podpis i pieczątka imienna  osoby upoważnionej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3 do SIWZ przed zmianą
 
 
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
 
 
            /pieczęć wykonawcy/
 
 
OŚWIADCZENIE
 
Cześć A.
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 98.514,00 zł przeznaczonego
przeznaczonego na refinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji  pn.
„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko” współfinansowanej ze środków unijnychw ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
oświadczamy, że stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy PZP nie występują podstawy do wykluczenia naszego udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego.
 
                                                                        ......................................................
podpis i pieczątka imienna
 
Miejscowość ...................................................
Data  ...............................................................
 
 
Cześć B.
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 178.335,00 zł
przeznaczonego na refinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji  pn.
„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko” współfinansowanej ze środków unijnychw ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
oświadczamy, że stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy PZP nie występują podstawy do wykluczenia naszego udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego.
 
                                                                        ......................................................
podpis i pieczątka imienna
 
Miejscowość ...................................................
Data  ..............................................................
 
 
 
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
 
 
            /pieczęć wykonawcy/
 
 
OŚWIADCZENIE
 
Cześć A.
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 98.514,00 zł przeznaczonego
przeznaczonego na refinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji  pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko”   współfinansowanej ze środków unijnychw ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
oświadczamy, że stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy PZP nie występują podstawy do wykluczenia naszego udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego.
 
                                                                        ......................................................
podpis i pieczątka imienna
 
Miejscowość ...................................................
Data  ...............................................................
 
 
Cześć B.
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 178.335,00 zł
przeznaczonego na refinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji  pn.
„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko” współfinansowanej ze środków unijnychw ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
oświadczamy, że stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy PZP nie występują podstawy do wykluczenia naszego udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego.
 
                                                                        ......................................................
podpis i pieczątka imienna
 
Miejscowość ...................................................
Data  ..............................................................
 
Załącznik nr 4 do SIWZ przed zmianą Część A
 
 
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
 
 
            /pieczęć wykonawcy/
 
Cześć A.
 
Przystępując do przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 poz. 907) na realizację zadania: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 98.514,00 zł przeznaczonego na refinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji  pn.
„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko” współfinansowanej ze środków unijnychw ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Część I.)*
Informuję o tym, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź zm.)
Lub
Część II)*
Informuję o tym, że należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 poz. 907)
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
………………………..dnia………………………………                                  …………………………………………………………….
                                                                                                                             (imię i nazwisko)
*Niepotrzebne skreślić                                                                                                                     Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
 
 
Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianie  Część A
 
 
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
 
 
            /pieczęć wykonawcy/
 
Cześć A.
 
Przystępując do przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 poz. 907) na realizację zadania: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 98.514,00 zł przeznaczonego na refinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji  pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko” 
 współfinansowanej ze środków unijnychw ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Część I.)*
Informuję o tym, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź zm.)
Lub
Część II)*
Informuję o tym, że należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 poz. 907)
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
………………………..dnia………………………………                                  …………………………………………………………….
                                                                                                                             (imię i nazwisko)
*Niepotrzebne skreślić                                                                                                                     Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
 
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 1202
Data wytworzenia: 06-12-2013, 13:52:02 przez Administrator
Opublikowano: 06-12-2013, 13:53:57 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego